Cyfarwyddwr Clinig y Gyfraith Abertawe yn derbyn cydnabyddiaeth am Ragoriaeth Addysgu

Enwyd Cyfarwyddwr Clinig y Gyfraith Abertawe, yr Athro Richard Owen, yn Gymrawd Addysgu Cenedlaethol o ganlyniad i'w ymroddiad a'i ymrwymiad i addysgu ac i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o gyfreithwyr.

Richard Owen SmallerDyfernir y gymrodoriaeth o fri, a drefnir ac a gynhelir gan Advance HE, yn flynyddol i unigolion ym maes addysg uwch y mae eu dulliau arloesol wedi cael effaith gadarnhaol ar eu sefydliadau ac ar brofiad myfyrwyr.

Mae'r Athro Owen ar flaen y gad o ran dysgu drwy brofiad yn ei rôl yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton. Gan bontio'r bwlch rhwng y byd academaidd ac ymarfer y Gyfraith, mae'n arwain y Clinig y Gyfraith arobryn trwy rymuso myfyrwyr y gyfraith i roi cyngor cyfreithiol pro-bono i aelodau'r gymuned leol. Mae hyn yn eu galluogi i ennill profiad ymarferol gyda chleientiaid go iawn wrth gynnig daioni i'r rhai y mae angen cyngor cyfreithiol arnynt. Mae Clinig y Gyfraith Abertawe, sy'n rhan o’r gymuned leol, yn gweithio mewn partneriaeth ag ystod o sefydliadau gan gynnwys; elusen canser, banc bwyd, carchar, elusen iechyd meddwl a llys lleol.

Mae'r Athro Owen yn ysbrydoli ei fyfyrwyr i ymgysylltu â'r prif heriau y mae cymdeithas yn eu hwynebu ar hyn o bryd megis mynediad at gyfiawnder, newid yn yr hinsawdd ac anghydraddoldebau. Mae'n credu bod y wybodaeth y mae'r myfyrwyr yn ei chasglu trwy weithio yn y Clinig yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu atebion arloesol ar gyfer yr heriau hyn, wrth wella eu sgiliau meddwl yn feirniadol a'u sgiliau meddal trwy eu rhyngweithiadau â chleientiaid.

Gan siarad am ei gydnabyddiaeth, meddai'r Athro Owen: "Mae'n fraint i mi gael fy nyfarnu'n Gymrawd Addysgu Cenedlaethol. Mae Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton yn ymrwymedig i addysgu a arweinir gan ymarfer ac ymchwil sydd wedi rhoi'r cyfle i mi weithio gyda chydweithwyr cefnogol er mwyn datblygu fy arfer addysgu.

"Mae hefyd wedi bod yn bleser mawr i mi weld sut mae'r myfyrwyr wedi ymateb i'r her o ran cynorthwyo cleientiaid fel arfer y mae angen dybryd arnynt am gyngor cyfreithiol arnynt. Y foment fwyaf balch i mi oedd rhoi tystiolaeth gerbron Cynulliad Cymru wrth ochr fy myfyrwyr gan esbonio sut y gallai’r gyfraith yng Nghymru fod yn fwy hygyrch yn eu barn nhw."

Meddai Pennaeth Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton, yr Athro Elwen Evans CF: "Mae addysg glinigol y gyfraith yn rhan annatod o ymagwedd yr Ysgol at astudio'r gyfraith, gan roi cyfleoedd i'n myfyrwyr hogi sgiliau ymarferol o safon uchel wrth ochr eu hastudiaethau. Rwyf wrth fy modd bod ymrwymiad yr Athro Owen i addysgu wedi'i gydnabod yn y modd hwn."

Bydd yr Athro Owen, ynghyd â'r Cymrodorion eraill sydd newydd gael eu penodi a'r 15 o dimau a enillodd y Wobr ar y cyd ar gyfer Rhagoriaeth Addysgu bellach yn gweithio gydag Advance HE i ddatblygu ffyrdd o rannu eu harferion gorau ar draws y sector.

Bydd yr Athro Owen yn ymuno â'r enillwyr eraill mewn seremoni arbennig a fydd yn cael ei chynnal ym Manceinion ym mis Hydref.

 

National Teaching Fellow 2019 Badge