Rhaglen heriau byd-eang

Nod Rhaglen Heriau Byd-eang Hillary Rodham Clinton yw hwyluso cydweithrediadau rhyngwladol i’r afael â heriau cenedlaethol a rhyngwladol brys, gan gynnwys:

  • Cyfraith amgylcheddol, gan gyfeirio'n benodol at yr effaith ar fenywod a phlant;
  • Hawliau dynol a chyfraith trosedd ryngwladol;
  • Hawliau plant a diogelu plant ar-lein a
  • therfysgaeth, radicaleiddio a seiberddiogelwch.

Mae'r byd o'n cwmpas yn newid. Er mwyn inni fynd i’r afael â heriau cymdeithasol mawr, megis argyfwng yr hinsawdd, diogelwch ac anghydraddoldeb, mae angen i ni feddwl mewn modd arloesol ac arwain y broses gydag ymrwymiad parhaus i gydweithredu trawswladol.

Hillary Rodham Clinton

MA mewn Heriau Byd-eang: Cyfraith, Polisi ac Ymarfer

Mewn partneriaeth â Sky, mae Ysgol y Gyfraith wedi lansio rhaglen ysgoloriaeth ôl-raddedig i alluogi myfyrwyr rhagorol i ddilyn gradd Meistr bwrpasol a fydd yn rhoi sgiliau ymchwil ac eiriolaeth effeithiol iddynt. Rhan ganolog o’r rhaglen radd yw lleoliad gyda sefydliad perthnasol, yn cefnogi ysgolheigion i ennill profiad ymarferol a chyfrannu’n uniongyrchol at sicrhau newid trawsnewidiol yn y gyfraith a pholisïau.

Rhagor o wybodaeth am yr MA mewn Heriau Byd-eang: Cyfraith, Polisi ac Ymarfer.

Rhaglen PhD

Yn 2018, cyhoeddodd y Brifysgol a Llywodraeth Cymru lansiad Rhaglen Ysgoloriaeth Ymchwil PhD Hillary Rodham Clinton, gyda’r nod o gynyddu pwysigrwydd hawliau plant a chryfhau cydweithrediadau rhwng Prifysgol Abertawe a sefydliadau partner yn UDA. Bydd rhagor o wybodaeth ar gael am hyn yn fuan.

Hillary Rodham Clinton a Phrifysgol Abertawe

Ym mis Hydref 2017, roedd Prifysgol Abertawe’n falch o gyflwyno Cymrodoriaeth er Anrhydedd, i gyn-Ysgrifennydd Gwladol UDA, Hillary Rodham Clinton, mewn cydnabyddiaeth o’i gyrfa wleidyddol, ei hymrwymiad i hawliau dynol a’i chysylltiadau teuluol ag Abertawe. Yn ystod y seremoni, rhoddodd yr Ysgrifennydd Clinton ddarlith bwysig ar hawliau plant a datgelodd blac i ddathlu enwi Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton.