RITIKA – MYFYRIWR Y GYFRAITH

Beth sy’n rhan o’r modiwl Addysg Gyfreithiol Glinigol? 

Mae’r modiwl Addysg Gyfreithiol Glinigol yn darparu llwybr i roi’r wybodaeth ddamcaniaethol a ddysgwyd yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf ar waith yn y byd ymarferol. Mae’n cynnwys cyfarfod â chleientiaid mewn amgylchedd proffesiynol, cyfweld â nhw, arddangos sgiliau a gweithio arnynt megis gwrando gweithredol, cyfathrebu gweithredol, empathi, llunio llythyron cyngor, a hunan-fyfyrio. 

Fel rhan o’r modiwl yn gyffredinol, cewch gwrdd â chleientiaid, cyfweld â nhw, a chymryd nodiadau; hefyd, cewch gyfle i ymchwilio a llunio llythyron cyngor ar gyfer y cleient. 

Eich rôl fel cynrychiolydd modiwl ar y Bwrdd Myfyrwyr a Chleientiaid  

Rwyf wedi bod mor ffodus i allu cynrychioli’r modiwl ar y Bwrdd Myfyrwyr a Chleientiaid. Diben fy rôl yw  cyfleu’r hyn a fyddai’n helpu i wella’r modiwl a’r berthynas rhwng yr athro a’r myfyrwyr. I roi cymorth i fyfyrwyr ar y cwrs ond hefyd i osod disgwyliadau clir i’r cleientiaid ac ar eu cyfer. 

a photo of student Ritika

Rwy wedi cymryd rhan mewn cystadleuaethau ffug lysoedd barn mewnol ac allanol. Math o ffug achos cyfreithiol yw ffug lys barn sy’n caniatáu ichi ddatblygu eich hyder a'ch sgiliau ymchwilio. Roeddwn i'n arfer cael trafferth i siarad yn gyhoeddus ond mae gwneud hyn yn Abertawe wedi newid hynny'n llwyr - rwy bellach wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth fewnol bob blwyddyn ac rwy wedi mynd i Fanceinion i gystadlu mewn cystadleuaethau cenedlaethol.

Fy hoff gyfle yn Abertawe, o bell ffordd, fu’r negodi. Dechreuodd y cwbl yn sgîl dilyn modiwl yn fy ail flwyddyn a ddyluniwyd gan Brifysgol Harvard, a dweud y gwir. Yr hyn rydych chi'n ei wneud yw dysgu'r cefndir a'r tactegau sy'n rhan o’r broses negodi. Yn sgîl y modiwl hwn, cymerais i ran yn y cystadleuaethau mewnol ac roeddwn i wrth fy modd â nhw. Yna, cefais i’r cyfle i fynd i stadiwm Etihad i gymryd rhan yn y Gystadleuaeth Negodi Cyfraith Chwaraeon Genedlaethol. Roedd yn ddiwrnod anhygoel, ond roedd hefyd yn lle gwych i rwydweithio â chyfreithwyr, negodwyr, asiantiaid ac aelodau o'r FA. Mae wedi agor fy llygaid i lwybr arall y galla i ddechrau ymgyfarwyddo ag ef yn sgîl fy ngradd yn y gyfraith yn Abertawe.

Rwyf wedi cael fy llorio’n gyfan gwbl gan y cyfleoedd a'r profiadau bywyd y mae astudio'r gyfraith wedi'u rhoi imi a’r tair blynedd diwethaf yw’r gorau yn fy mywyd hyd yn hyn, diolch i Brifysgol Abertawe!