Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Y Ganolfan Gyfreithiol yn Ysgol y Gyfraith

Gall aelodau’r cyhoedd fanteisio ar gyngor cyfreithiol am ddim drwy Glinig Cyfraith y Brifysgol, sydd wedi’i leoli yng Nghanolfan Gyfreithiol yr Ysgol. Gan weithio ochr yn ochr â chyfreithwyr sy’n ymarfer, mae myfyrwyr Cyfraith a Throseddeg yn ennill profiad o ymarferol o gynghori cleientiaid ar faterion sy’n amrywio o fudd-daliadau lles a materion defnyddwyr, i gontractau, cyflogaeth a chydraddoldeb.

O 2018 ymlaen, bydd y Ganolfan Gyfreithiol yn gartref hefyd i Ganolfan Gyfreithiol y Plant hefyd. Mae’r gwasanaeth dwyieithog hwn i Gymru gyfan yn cynnig gwybodaeth a mynediad i gyngor a chynrychiolaeth gyfreithiol i blant a phobl ifanc, ac yn dadlau o blaid diwygio’r gyfraith, polisïau ac arferion.

Cyfleoedd Dysgu

Yn ychwanegol at fodiwl newydd ar Addysg Gyfreithiol Glinigol, mae’r Ysgol yn cynnig cyfleoedd i ddysgu drwy brofiad drwy’r canlynol:

• Prosiect Camweinyddiad Cyfiawnder, lle bydd y myfyrwyr yn gweithio ar achos troseddol o fywyd go iawn, lle mae pob apêl wedi’i dihysbyddu ond bod yna bryderon bod y cleient yn ddieuog. Mae’r myfyrwyr yn gweithio gyda gweithwyr proffesiynol i ganfod tystiolaeth newydd a/neu ddadleuon cyfreithiol newydd i sefydlu a oes sail i gyfeirio’r achos at y Comisiwn Adolygu Achosion Troseddol.

• Modiwl Cyfraith Stryd, lle mae’r myfyrwyr yn paratoi ac yn traddodi gweithdai ar bynciau cyfreithiol sy’n gysylltiedig â hawliau dynol i ysgolion neu grwpiau cymunedol.

• Dulliau ymchwil gyda phlant sy’n seiliedig ar hawliau dynol, lle mae’r myfyrwyr yn ennill sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth am wneud gwaith achosion gyda phlant o gleientiaid mewn proses cyfiawnder sifil neu gyfiawnder troseddol.