Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru (RhGMBC)

Mae RhGMBC yn darparu ystod lawn o weithgareddau a digwyddiadau ysbrydoledig trwy gydol y flwyddyn i fyfyrwyr sy'n mynychu ysgolion/colegau a ariennir gan y wladwriaeth, wedi'u hanelu'n benodol at fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn dilyn graddau sy'n cynnwys llawer o Fathemateg (gan gynnwys pynciau STEM). Mae'r rhaglen yn cyflwyno amrywiaeth eang o ddigwyddiadau cyfoethogi ac adolygu i fyfyrwyr ym Mlynyddoedd 9 - 13 gan gynnwys cynadleddau rhyngweithiol, sgyrsiau gyrfaoedd Mathemateg ysbrydoledig, diwrnodau astudio ac adolygu, gweithdai datrys problemau cyffrous, dosbarthiadau meistr Mathemateg a gweithdai Mathemateg Safon Uwch/UG a Mathemateg Bellach i gefnogi athrawon. Cyflwynir digwyddiadau RhGMBC gan athrawon a mathemategwyr gwybodus a brwdfrydig wyneb yn wyneb ledled Cymru ac ar-lein. Ariannwyd y rhaglen er 2010 gan Lywodraeth Cymru ac fe’i rheolir gan Adran Fathemateg, Prifysgol Abertawe, WIMCS.

Darllenwch ragor

Further Maths logo
Student with shape
Students with teacher
Headphones

dosbarthiadau meistr Mathemateg y Sefydliad Brenhinol yn Ne Orllewin Cymru

Mae Adran Fathemateg Prifysgol Abertawe yn cynnal dosbarthiadau meistr Mathemateg y Sefydliad Brenhinol yn Ne Orllewin Cymru sy'n rhan o raglen ledled y DU o weithdai ysbrydoledig sy'n archwilio amrywiaeth o bynciau STEM y tu hwnt i'r hyn a fyddai fel arfer i'w weld yn yr ystafell ddosbarth. Trwy amrywiaeth o bynciau, rhoddir blas i fyfyrwyr o natur meddwl mathemategol. Mae ein siaradwyr yn rhannu eu brwdfrydedd a'u profiad gyda'r myfyrwyr, gan feithrin eu chwilfrydedd. Trwy gydol cyfres Dosbarth Meistr, mae myfyrwyr yn cwrdd ag ystod o siaradwyr a chynorthwywyr gwirfoddol, sy’n rhoi syniad iddynt o yrfaoedd posibl ac yn eu helpu i weld bod pynciau STEM ar gyfer pawb. Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig dwy gyfres o 6 dosbarth meistr bob blwyddyn, wedi'u hanelu at fyfyrwyr Blwyddyn 9 a myfyrwyr benywaidd Blwyddyn 10. Mae'r dosbarthiadau'n rhedeg o Ionawr - Mawrth bob blwyddyn ac yn cael eu cynnal ar fore Sadwrn. Mae cofrestru i’r Dosbarthiadau Meistr trwy enwebiad athro yn unig.

Royal Institution logo
Schoolroom
Students
SEACAMS 2
SEACAMS 2 children using microscopes

Mae gwyddonwyr SEACAMS2 wedi dangos amrywiaeth y prosiectau Ymchwil a Datblygu o'r radd flaenaf yng Ngŵyl Wyddoniaeth Prifysgol Abertawe. Cafodd ymwelwyr ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn ystod y penwythnos hwn i'r teulu gyflwyniad i fyd gwaith cynhwysol gwyddonol, morol ac arfordirol y mae SEACAMS yn ei wneud. Mae gweithgareddau ymarferol a rhyngweithiol a oedd ar gael yn dangos ymrwymiad Prifysgol Abertawe i ymgysylltu â diwydiannau lleol a'u cefnogi. Roedd teuluoedd yn gallu cymryd rhan mewn cwis bywyd morol, 'dysgu i blymio' mewn lagŵn dros dro (neu bwll mawr) ac edrych drwy fiscrosgopau gwahanol i edrych yn agos ar greaduriaid planctonig. Cyflwynwyd yr arddangosfa gyda lluniau ac origami ar thema forol a gynhyrchwyd gan ymwelwyr a staff, gan gynnwys crefftau a wnaed o boteli llaeth plastig untro.

Local Action - Global traction
Seagrass Image Richard Unsworth

Mae SeagrassSpotter yn arf cadwraeth fyd-eang ac addysgu dinasyddion a grëwyd ac y gynhelir gan elusen a sefydlwyd gan staff a myfyrwyr o Brifysgol Abertawe. Nod y wefan a'r ap ffôn yw casglu gwybodaeth Mynediad Agored ar borfeydd morwellt ledled y byd.Helpwch ni i gadw ein harfordir drwy lanlwytho gwybodaeth pan fyddwch chi'n gweld morwellt.

 

Oriel Science Slime boy
Oriel Science animal show 2018

Mae Oriel Science yn dod â gwyddoniaeth i’r  gymuned trwy arddangosiadau, gweithdai a sgyrsiau. Mae ein prosiect arloesol yn defnyddio ymchwil Prifysgol Abertawe er mwyn dangos pwysigrwydd gwyddoniaeth, technoleg ac arloesedd yn ein bywydau bob dydd. Rydym yn ennyn diddordeb myfyrwyr ysgol ac yn eu cyffroi gan eu hysbrydoli i fod y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr, technegwyr a pheirianwyr. Rydym yn gwneud i wyddoniaeth ddod yn fyw!!

Bob mis mae Caffi Oriel Science yn gwahodd arbenigwr blaenllaw yn ei faes i roi sgwrs ragarweiniol fer a ddilynir gan sgwrs anffurfiol. Gallwch chi eistedd yn ôl, ymlacio gyda diod yn eich llaw a gwrando neu gymryd rhan yn y drafodaeth.

 

Technocamps students with robots
Technocamps coding club

Rhaglen allgymorth mewn ysgolion yw Technocamps  yn yr Adran Gyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe.

 

Gwyddoniaeth Bocs Sebon

Soapbox Science Logo
Soapbox Science in Swansea
Soapbox Science in Swansea 2

Sefydliad allgymorth gwyddonol ar lafar gwlad yw Gwyddoniaeth Bocs Sebon sy'n dod ag ymchwil o'r radd flaenaf i strydoedd trefol wrth hefyd hyrwyddo amlygrwydd menywod ym maes gwyddoniaeth. Rydym yn gwahodd siaradwyr ysbrydoledig i siarad ar focs sebon ac yn eu hannog i gychwyn sgyrsiau â'r cyhoedd am eu gwaith.

Children in a lab
S4 kids in lab

Prosiect allgymorth ym maes Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) yw Cynllun Gwyddoniaeth i Ysgolion Prifysgol Abertawe (S4) sy'n cysylltu disgyblion Cyfnod Allweddol 3 yn ne Cymru â gwyddoniaeth yn y Brifysgol. Arweinir S4 gan wyddonwyr ymchwil, a'i nod yw cyffroi pobl ifanc ac ennyn eu diddordeb mewn gwyddoniaeth drwy weithdai ymarferol, rhad ac am ddim a arweinir gan ymchwil ac a ysgogir gan chwilfrydedd. Nod S4 yw ei gwneud hi’n haws i ddysgu pynciau STEM, a chynyddu nifer y myfyrwyr sydd o gefndiroedd nad ydynt yn draddodiadol yn astudio pynciau STEM ar lefel addysg uwch a chyrhaeddiad y myfyrwyr hyn ym maes addysg uwch.

Swansci fest Amartaqua
Zebrafish

Cynigodd SmartAqua arddangosfa gwymon, misglod a physgod yng Ngŵyl Wyddoniaeth Prifysgol Abertawe. Roedd gan westeion y cyfle i gwrdd â physgod abwyd, pysgod sebra a chymryd rhan mewn helfa drysor morol.

Ar hyn o bryd, rydym wrthi'n trefnu'r Symposiwm cyntaf ar Les mewn Dyframaeth..  Gan dynnu ar gyfraniadau gan ymchwilwyr, diwydiant a rheoleiddwyr, bydd y symposiwm hwn yn ymchwilio i’r pethau cyffredin a gwahanol yng ngofynion lles rhywogaethau gwahanol a fagir, a bydd yn gofyn a oes dulliau mesur sylfaenol yn bodoli. Caiff ei ddilyn gan weithdy ar ofynion lles ieir môr, un o’r pysgod sy’n cael ei fagu fwyfwy a chyflymaf yn Ewrop. Lawrlwythwch Raglen y Symposiwm a chadw lle ar-lein yma

Amber Barrier App tracker
Phone and Pinpoint- Amber Barrier Tracking App

Drwy lawrlwytho Ap Olrhain Rhwystrau'r prosiect AMBER, gallwch helpu i ailgysylltu afonydd Ewrop, olrhain rhwystrau  a dysgu am eu heffeithiau. Mae afonydd ymysg yr ecosystemau sydd fwyaf mewn perygl  yn y byd yn rhannol o ganlyniad i chwalu cynefinoedd gan ddegau ar filoedd o argaeau a choredau. Mae rhai rhwystrau'n hen ac nid ydynt yn cael eu defnyddio mwyach, ond mae eraill yn cynnig cyfleoedd ar gyfer darparu ynni, dŵr, pysgota a hamdden. Mae'ch help chi i gofnodi rhwystrau gyda'r Ap Olrhain Rhwystrau yn hanfodol i fapio holl rwystrau afonydd Ewrop a chreu Atlas Rhwystrau Ewrop, a fydd y cyntaf o'i fath.