Rydym bellach yn recriwtio ein carfan o fyfyrwyr 2021. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 26 Mawrth 2021.

Cynhelir y cyfweliadau rhwng 21 a 22 Ebrill 2021

Mae'r Ganolfan yn defnyddio model hyfforddiant 1+3, gyda'r flwyddyn gyntaf yn cynnwys cyfres o fodiwlau lefel Meistr craidd a dewisol a thraethawd hir llunio prosiectau ymchwil, ochr yn ochr â mentrau pwrpasol sydd â'r nod o feithrin theori ac arfer archwilio ymchwil cyfrifol sy'n canolbwyntio ar y person. Ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf, mae gan ein myfyrwyr y wybodaeth a'r sgiliau a'r rhagolygon technegol angenrheidiol i gychwyn ar eu rhaglen ymchwil PhD.

 Yn ystod y tair blynedd o hyfforddiant PhD, mae ein carfanau'n ymgysylltu ac yn trefnu gweithgareddau sydd â'r nod o adeiladu cysylltiadau cydweithredol o fewn a rhwng carfanau, ac ar ddatblygu eu gallu i brofi a herio eu cynnydd ymchwil yn barhaus yng ngoleuni safbwynt gyrru—dynol-gyntaf—y Ganolfan.

I ymgeisio, e-bostiwch eich cais i EPSRC-CDT-Enhance-Apply@swansea.ac.uk. Mae'n rhaid i'ch cais gynnwys yr atodiadau canlynol ar ffurf pdf:

  1. CV
  2. Tystysgrifau a thrawsgrifiadau gradd (os ydych dal yn fyfyriwr israddedig, dylech ddarparu trawsgrifiad o'r canlyniadau rydych wedi'u cael hyd yn hyn
  3. Datganiad dim hirach na 2 dudalen A4 sy'n egluro pam eich bod eisiau ymuno â'n Canolfan a'r hyn a gynigiwch i'n cymuned. Dylech amlinellu'r mathau o heriau Deallusrwydd Artiffisial a data mawr sydd gennych ddiddordeb ynddynt a pha un o'n cyd-destunau heriol sy'n apelio atoch chi yn benodol. Nid oes angen i chi nodi cynllun ymchwil manwl ar hyn o bryd, gan y bydd hwn yn cael ei siapio yn ystod y flwyddyn gyntaf.
  4. Ffurflen gais ysgoloriaeth wedi'i llenwi
  5. Cyfeiriadau academaidd – mae pob cais ysgoloriaeth yn gofyn am gyflwyno dau eirda ategol. Sicrhewch fod y canolwyr o'ch dewis yn ymwybodol o'r dyddiad cau ar gyfer ariannu, gan fod eu geirdaon yn rhan hanfodol o'r broses werthuso. Dylech naill ai gynnwys y rhain gyda'ch cais ysgoloriaeth neu gofynnwch i'ch canolwyr eu hanfon yn uniongyrchol at EPSRC-CDT-Enhance-Apply@swansea.ac.uk
  6. Equality, Diversity and Inclusion Form cyflawn

Dylech fod â dawn a gallu mewn meddwl a dulliau cyfrifiadurol gan gynnwys y gallu i ysgrifennu meddalwedd neu frwdfrydedd i ddysgu sut i wneud hynny. Er y gallai gradd mewn Cyfrifiadureg, Peirianneg neu Fathemateg ddangos tystiolaeth o'r fath, rydym yn adeiladu cymuned sy'n anelu at gael lefel uchel o amrywiaeth o bersbectif. Felly, os oes gennych gefndir yn y Celfyddydau a'r Dyniaethau; Gwyddorau Cymdeithasol; Y Gyfraith; Rheolaeth ayyb, dylech gael eich annog i wneud cais. Y gofyniad mynediad sylfaenol yw gradd israddedig 2.1. I siaradwyr iaith Saesneg anfrodorol, mae gofyn sgôr cyfartalog IELTS o 6.5 gyda dim llai na 6.0 mewn unrhyw elfen.

Er mwyn i dechnolegau deallusrwydd artiffisial a data mawr y dyfodol allu gwasanaethu cymdeithas a'r economi yn effeithiol, bydd angen iddynt gael eu creu a'u hadolygu gan set o safbwyntiau mor amrywiol ac eang â phosibl: rydym yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un sy'n teimlo y gall helpu gyda chenhadaeth y Ganolfan.

Rydym wedi ariannu'r lleoedd syd wedi'u hariannu'n llawn.

Am ragor o wybodaeth am hyn, ewch i: https://www.swansea.ac.uk/postgraduate/taught/science/computer-science/msc-human-centred-big-data-and-ai/#featured-course-content-overview

I gael trafodaeth anffurfiol am eich cais, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Ganolfan, yr Athro Matt Jones (Director-Enhance-CDT@swansea.ac.uk) neu Reolwr Prosiect CDT Dr Sherryl Bellfield (s.l.bellfield@swansea.ac.uk)