Canolfan Epsrc Ar Gyfer Hyfforddiant Doethurol Mewn Gwella Cydweithio A Rhyngweithio  Systemau Data A Gwybodaeth

"Cyd-destun a rhagolwg hyfforddiant unigryw a chyfoes a fydd yn meithrin ymchwilwyr PhD a all sicrhau bod cymwysiadau o ddata mawr a deallusrwydd peiriant yn cael eu tanategu gan arloesiadau sy'n blaenoriaethu gwerthoedd, profiadau a galluoedd dynol. Byddwn yn troi cynhadledd gwyddoniaeth yn gyntaf - sy'n symud o'r agweddau sylfaenol i gymwysiadau - i ddull gweithredu pobl yn gyntaf sy'n dechrau gyda chyd-destunau heriol i aflonyddu a chyfarwyddo gwyddor gyfrifiadol newydd, anturus a chyffrous." Yr Athro Matt Jones, Cyfarwyddwr Ganolfan Hyforddiant Doethuriaeth.

Mae Canolfan Hyfforddiant Doethurol EPSRC ar Wella Rhyngweithio Dynol a Chydweithrediadau â Systemau Data a Chudd-wybodaeth a Yrrir yn y Ffowndri Gyfrifiadol.

Ymunwch â'n Mudiad Pobl yn Gyntaf a Newidiwch y Byd

Nid oes angen i chi edrych yn bell am dystiolaeth sy'n pwysleisio pryderon eang a chynyddol ynghylch y trawsffurfiadau sydd ar ddod yn sgil data mawr a deallusrwydd artiffisial.

Mae tywyllwch yn disgyn ar y digidol a thrwyddo, ac mae ein Canolfan yn dŵr o oleuni, gyda golwg ffres ac angerddol sy'n darparu mewnwelediadau a gydnabyddir yn fyd-eang a gweithia i ddenu grwpiau amrywiol o ymchwilwyr PhD, rhanddeiliaid ac aelodau cymunedol i greu dyfodol gwell ar y cyd. Mae enghreifftiau gwych o sut gall systemau a gefnogir gan ddata a deallusrwydd fod yn gadarnhaol i gymdeithas; bydd ein Canolfan yn helpu i wireddu gobeithion o'r fath drwy eu seilio ar flerwch cyfoethog bywyd a dyheadau dynol.

Rydym yn mynd i'r afael ag angen clir a heriol i roi pobl wrth galon ymchwil ac arloesedd ar gyfer technolegau a gefnogir gan ddata a deallusrwydd. Angen a werthfawrogir gan ein partneriaid allanol sy'n cynnwys Admiral Group, Tata Steel, Ford, Fujitsu, McAfee, Google, GIG a Facebook.

Er bydd nifer o fentrau, gan amlaf yn orfodol, i hyfforddi ymchwilwyr cyfrifiadol o ran dadansoddeg data sylfaenol ac algorithmau a phrosesau Deallusrwydd Artiffisial, bydd ein Canolfan yn mabwysiadu diweddariadau sy'n torri trwodd mewn agweddau creiddiol ar wyddor gyfrifiadol a all gyfoethogi profiad dynol o ddata a deallusrwydd ac ymgysylltiad â nhw mewn cyd-destunau heriol drwy amlygu ac aflonyddu'r gwyddor i'w gofynion nhw a thrwyddynt.

**Mae recriwtio ar gyfer ein carfan ddiweddaraf bellach ar agor!**

Rydym bellach yn recriwtio ein carfan o fyfyrwyr 2021. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 26 Mawrth 2021. Cynhelir y cyfweliadau rhwng 21 a 22 Ebrill 2021.

I ymgeisio, e-bostiwch eich cais i EPSRC-CDT-Enhance-Apply@swansea.ac.uk. Mae'n rhaid i'ch cais gynnwys yr atodiadau canlynol ar ffurf pdf:

  1. CV
  2. Tystysgrifau a thrawsgrifiadau gradd (os ydych dal yn fyfyriwr israddedig, dylech ddarparu trawsgrifiad o'r canlyniadau rydych wedi'u cael hyd yn hyn)
  3. Datganiad dim hirach na 2 dudalen A4 sy'n egluro pam eich bod eisiau ymuno â'n Canolfan a'r hyn a gynigiwch i'n cymuned. Dylech amlinellu'r mathau o heriau Deallusrwydd Artiffisial a data mawr sydd gennych ddiddordeb ynddynt a pha un o'n cyd-destunau heriol sy'n apelio atoch chi yn benodol. Nid oes angen i chi nodi cynllun ymchwil manwl ar hyn o bryd, gan y bydd hwn yn cael ei siapio yn ystod y flwyddyn gyntaf.
  4. Ffurflen Gais Ysgoloriaeth wedi'i llenwi
  5. Cyfeiriadau academaidd – mae pob cais ysgoloriaeth yn gofyn am gyflwyno dau eirda ategol. Sicrhewch fod y canolwyr o'ch dewis yn ymwybodol o'r dyddiad cau ar gyfer ariannu, gan fod eu geirdaon yn rhan hanfodol o'r broses werthuso. Dylech naill ai gynnwys y rhain gyda'ch cais ysgoloriaeth neu gofynnwch i'ch canolwyr eu hanfon yn uniongyrchol at EPSRC-CDT-Enhance-Apply@swansea.ac.uk
  6. Ffurflen Fonitro EDI 


Dylech fod â dawn a gallu mewn meddwl a dulliau cyfrifiadurol gan gynnwys y gallu i ysgrifennu meddalwedd neu frwdfrydedd i ddysgu sut i wneud hynny. Er y gallai gradd mewn Cyfrifiadureg, Peirianneg neu Fathemateg ddangos tystiolaeth o'r fath, rydym yn adeiladu cymuned sy'n anelu at gael lefel uchel o amrywiaeth o bersbectif. Felly, os oes gennych gefndir yn y Celfyddydau a'r Dyniaethau; Gwyddorau Cymdeithasol; Y Gyfraith; Rheolaeth ayyb, dylech gael eich annog i wneud cais. Y gofyniad mynediad sylfaenol yw gradd israddedig 2.1. I siaradwyr iaith Saesneg anfrodorol, mae gofyn sgôr cyfartalog IELTS o 6.5 gyda dim llai na 6.0 mewn unrhyw elfen.

Er mwyn i dechnolegau deallusrwydd artiffisial a data mawr y dyfodol allu gwasanaethu cymdeithas a'r economi yn effeithiol, bydd angen iddynt gael eu creu a'u hadolygu gan set o safbwyntiau mor amrywiol ac eang â phosibl: rydym yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un sy'n teimlo y gall helpu gyda chenhadaeth y Ganolfan.

Rydym wedi ariannu'r lleoedd sydd wedi'u hariannu'n llawn.

Am ragor o wybodaeth am hyn, ewch i: https://www.swansea.ac.uk/postgraduate/taught/science/computer-science/msc-human-centred-big-data-and-ai/#featured-course-content-overview

I gael trafodaeth anffurfiol am eich cais, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Ganolfan, yr Athro Matt Jones (Director-Enhance-CDT@swansea.ac.uk) neu Reolwr Prosiect CDT Dr Sherryl Bellfield (s.l.bellfield@swansea.ac.uk)

Partneriaid Allweddol

jigsaw

Bwrdd Cynghori Rhanddeiliaid Strategol

Network