Nid yw pwysigrwydd ennill sgiliau craidd a phrofiad bywyd hanfodol tra yn y Brifysgol erioed wedi bod mor bwysig. Yn yr Adran Fathemateg ym Mhrifysgol Abertawe, byddwch yn dysgu am amrywiaeth llawn o bynciau gan arbenigwyr blaenllaw a fydd yn eich galluogi chi i ganlyn amrywiaeth eang o yrfaoedd yn llwyddiannus.

Bydd ein graddau  Mathemateg yn:

 • eich darparu ag ystod eang o sgiliau a gwybodaeth fathemategol
 • datblygu dealltwriaeth o egwyddorion mathemategol
 • eich galluogi i ddeall rôl mathemateg yn y byd
 • datblygu'r gallu i feddwl yn rhesymegol
 • deall patrymau a pherthnasoedd mathemategol
 • deall rhyngddibyniaeth canghennau gwahanol mewn mathemateg
 • cael boddhad a phleser o ddatrys problemau a syniadau haniaethol
 • defnyddio cyfrifiaduron i helpu i ddatrys problemau mathemategol
 • datblygu eich sgiliau trosglwyddadwy hanfodol, megis cyfathrebu, cyflwyno, datrys problemau a dadansoddi
 • eich paratoi ar gyfer gyrfa wobrwyol mewn ystod eang o feysydd megis y proffesiwn actiwaraidd, y sector ariannol, TG, dysgu, cyfrifiadura, a chyfleoedd mewn diwydiant a masnach lle mae angen mathemategwyr ar gyflogwyr at ddibenion ymchwil a datblygu, dadansoddi ystadegol, marchnata, a gwerthiant – mae graddedigion diweddar wedi cael swyddi yn Deutsche Bank, y Swyddfa Ystadegau Gwladol, AXA, BA, Shell Research, BMW, KPMG, Tesco, Procter and Gamble, Zurich Financial Services, Rolls-Royce Submarines, PRA International, Awdurdodau Iechyd, a Llywodraeth Leol ymhlith eraill
 • eich paratoi ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig mewn mathemateg a disgyblaethau eraill ac ymchwil academaidd
 • eich galluogi i wneud TAR (Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg)

Proffiliau graddedigion

Sian Webster

CYRCHFANNAU GRADDEDIGION

Bob blwyddyn, rydym yn anfon arolwg at ein graddedigion diweddar i'w holi am eu statws cyflogaeth.  Yn gyffredinol, gelwir hyn yr Arolwg Cyrchfannau Graddedigion, sy’n cael ei gyflwyno i HESA (yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch).  Dyma rai enghreifftiau o deitlau swyddi o'r arolwg diweddar:

 • Staff Academaidd (Prifysgol Amaethyddiaeth Ffederal, Abeokuta)
 • Peiriannydd Ymchwil Gwyddonydd Data (C3 Resources Ltd)
 • Dadansoddwr Ymchwil (Digital-I)
 • Rheolwr Cysylltiadau â Chleientiaid (Lasenby Knox)
 • Dadansoddwr Risg (Banc TSB)
 • Actwari Dan Hyfforddiant (Banc Lloyds)
 • Archwiliwr (KPMG)
 • Dadansoddwr Data (Golley Slater)
 • Swyddog Ymchwil (Y Swyddfa Ystadegau Gwladol)
 • Gweinyddwr Ôl-raddedig (HSBC)
 • Dadansoddwr Prisio Iau (Admiral Group PLC)
 • Cyfrifydd Cysylltiol (Deloittee LLP)
 • Ymgynghorydd Ariannol (Tesco)

 

Graduate Destinations Logo