Coronafeirws: y diweddaraf

Canolfan Epsrc Ar Gyfer Hyfforddiant Doethurol Mewn Gwella Cydweithio A Rhyngweithio  Systemau Data A Gwybodaeth

"Cyd-destun a rhagolwg hyfforddiant unigryw a chyfoes a fydd yn meithrin ymchwilwyr PhD a all sicrhau bod cymwysiadau o ddata mawr a deallusrwydd peiriant yn cael eu tanategu gan arloesiadau sy'n blaenoriaethu gwerthoedd, profiadau a galluoedd dynol. Byddwn yn troi cynhadledd gwyddoniaeth yn gyntaf - sy'n symud o'r agweddau sylfaenol i gymwysiadau - i ddull gweithredu pobl yn gyntaf sy'n dechrau gyda chyd-destunau heriol i aflonyddu a chyfarwyddo gwyddor gyfrifiadol newydd, anturus a chyffrous." Yr Athro Matt Jones, Cyfarwyddwr Ganolfan Hyforddiant Doethuriaeth.

Mae Canolfan Hyfforddiant Doethurol EPSRC ar Wella Rhyngweithio Dynol a Chydweithrediadau â Systemau Data a Chudd-wybodaeth a Yrrir wedi’i leoli yn y Ffowndri Gyfrifiadol. Rydym nawr yn recriwtio ein carfan o fyfyrwyr 2020. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5 Mehefin 2020.

Cynhelir cyfweliadau rhwng 7fed ac 8fed Gorffennaf 2020.

Ymunwch â'n Mudiad Pobl yn Gyntaf a Newidiwch y Byd

Nid oes angen i chi edrych yn bell am dystiolaeth sy'n pwysleisio pryderon eang a chynyddol ynghylch y trawsffurfiadau sydd ar ddod yn sgil data mawr a deallusrwydd artiffisial.

Mae tywyllwch yn disgyn ar y digidol a thrwyddo, ac mae ein Canolfan yn dŵr o oleuni, gyda golwg ffres ac angerddol sy'n darparu mewnwelediadau a gydnabyddir yn fyd-eang a gweithia i ddenu grwpiau amrywiol o ymchwilwyr PhD, rhanddeiliaid ac aelodau cymunedol i greu dyfodol gwell ar y cyd. Mae enghreifftiau gwych o sut gall systemau a gefnogir gan ddata a deallusrwydd fod yn gadarnhaol i gymdeithas; bydd ein Canolfan yn helpu i wireddu gobeithion o'r fath drwy eu seilio ar flerwch cyfoethog bywyd a dyheadau dynol.

Rydym yn mynd i'r afael ag angen clir a heriol i roi pobl wrth galon ymchwil ac arloesedd ar gyfer technolegau a gefnogir gan ddata a deallusrwydd. Angen a werthfawrogir gan ein partneriaid allanol sy'n cynnwys Admiral Group, Tata Steel, Ford, Fujitsu, McAfee, Google, GIG a Facebook.

Er bydd nifer o fentrau, gan amlaf yn orfodol, i hyfforddi ymchwilwyr cyfrifiadol o ran dadansoddeg data sylfaenol ac algorithmau a phrosesau Deallusrwydd Artiffisial, bydd ein Canolfan yn mabwysiadu diweddariadau sy'n torri trwodd mewn agweddau creiddiol ar wyddor gyfrifiadol a all gyfoethogi profiad dynol o ddata a deallusrwydd ac ymgysylltiad â nhw mewn cyd-destunau heriol drwy amlygu ac aflonyddu'r gwyddor i'w gofynion nhw a thrwyddynt.

Gwnewch gais am Efrydiaeth

I ymgeisio, e-bostiwch eich cais i: EPSRC-CDT-Enhance-Apply@swansea.ac.uk. Mae rhaid i'ch cais gynnwys yr atodiadau canlynol ar ffurf pdf: 

  1. CV
  2. Tystysgrifau a Thrawsgrifiadau gradd (os ydych yn fyfyriwr israddedig,  dylech ddarparu trawsgrifiad o'r canlyniadau rydych wedi'u cael hyd yn hyn)
  3. Datganiad dim hirach na 2 dudalen A4 sy'n egluro pam eich bod eisiau ymuno â'n Canolfan a'r hyn a gynigiwch i'n cymuned. Dylech amlinellu'r mathau o heriau Deallusrwydd Artiffisial a data mawr sydd gennych ddiddordeb ynddynt a pha un o'n cyd-destunau heriol sy'n apelio atoch chi yn benodol. Nid oes angen i chi nodi cynllun ymchwil manwl ar hyn o bryd, gan y bydd hwn yn cael ei siapio yn ystod y flwyddyn gyntaf.
  4. Ffurflen gais ysgoloriaeth wedi'i llenwi
  5. Tystlythyrau academaidd - mae angen cyflwyno dau dystlythyr ategol ar gyfer pob cais am ysgoloriaeth. Sicrhewch fod y canolwyr a ddewiswyd gennych yn ymwybodol o'r dyddiad cau ar gyfer cyllid, gan fod eu tystlythyrau yn rhan hanfodol o'r broses werthuso. Cynhwyswch y rhain gyda'ch cais ysgoloriaeth neu gofynnwch i'ch canolwyr eu hanfon yn uniongyrchol at EPSRC-CDT-Enhance-Apply@swansea.ac.uk
  6. Ffurflen Monitro EDI gyflawn

Dylai fod gennych ddawn a gallu mewn meddwl a dulliau cyfrifiadol gan gynnwys y gallu i ysgrifennu meddalwedd neu frwdfrydedd i ddysgu sut i wneud hynny. Er y gallai gradd mewn Cyfrifiadureg, Peirianneg neu Fathemateg ddangos tystiolaeth o ddawn o'r fath, rydym yn adeiladu cymuned sy'n anelu at gael persbectif uchel iawn. Felly, os oes gennych gefndir yn y Celfyddydau a'r Dyniaethau; Gwyddorau Cymdeithasol; Y Gyfraith; Rheolaeth ac ati, yna anogwch chi i wneud cais. Y gofyniad mynediad lleiaf yw gradd israddedig 2.1. Ar gyfer siaradwyr Saesneg anfrodorol, mae angen sgôr cyfartalog IELTS o 6.5 gyda dim llai na 6.0 mewn unrhyw elfen.

Er mwyn i ddeallusrwydd artiffisial a thechnolegau data mawr y dyfodol allu gwasanaethu'r gymdeithas a'r economi yn effeithiol, bydd angen iddynt gael eu creu a'u hadolygu gan set o bersbectifau mor amrywiol ac eang â phosibl: croesawn geisiadau gan unrhyw un sy'n teimlo y gallent helpu gyda chenhadaeth y Ganolfan.

Mae gennym lefydd sydd wedi'u hariannu'n llawn ar gyfer dinasyddion y DU/Cartref a'r UE. Mae llefydd hefyd ar gael i'r rheiny sy'n derbyn pedair blynedd o gyllid allanol.

Am drafodaeth anffurfiol ynghylch eich cais, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Ganolfan, Yr Athro Matt Jones (Director-Enhance-CDT@swansea.ac.uk) neu Reolwr Prosiect CHD Dr Sherryl Bellfield (s.l.bellfield@swansea.ac.uk)