Coronafeirws: y diweddaraf

BLWYDDYN O ASTUDIO YCHWANEGOL I SICRHAU LLWYDDIANT

nathan pine coastal

BETH YW BLWYDDYN SYLFAEN?

Os nad oes gennych y cymwysterau angenrheidiol i gael eich derbyn i flwyddyn gyntaf gradd, efallai y cewch gynnig lle ar gwrs gradd sy'n cynnwys blwyddyn sylfaen. Mae hyn yn golygu y byddwch yn astudio am bedair blynedd yn hytrach na thair. Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn gwella'ch sgiliau ac yn cynyddu'ch gwybodaeth am y pwnc. Wedyn byddwch yn ymuno â'r prif gwrs gradd. Wrth i chi raddio, byddwch yn ennill yr un cymhwyster â'r rhai sydd wedi astudio'r cwrs gradd tair blynedd, sef BSc (Anrh.) mewn Cyfrifiadureg neu BSc (Anrh.) mewn Bioleg ac ati.

A FYDD ASTUDIO BLWYDDYN SYLFAEN YN GOLYGU NA FYDDAF AR YR UN LEFEL Â'R MYFYRWYR

Dim o gwbl - mae llawer o'n myfyrwyr sydd wedi astudio blwyddyn sylfaen yn gwneud yn well na myfyrwyr sy'n dechrau ym mlwyddyn 1 y brif radd. Mae llawer yn mynd ymlaen i ennill dosbarth cyntaf, maent yn llysgenhadon gwych dros y Brifysgol a chânt eu gwerthfawrogi'n fawr yn eu hadran.

Graddiodd Nathan Pine â dosbarth cyntaf mewn Ffiseg yn 2017 a chanlyniad terfynol gwych o 92%. Yn ogystal, cafodd Nathan ei enwi'n un o awduron papur ymchwil, ar y cyd â'i diwtor a myfyriwr PhD. Eithaf da am fyfyriwr israddedig! Meddai Nathan:

'Wnes i ddim gwireddu fy mhotensial llawn yn y chweched dosbarth. Yn ystod fy mlwyddyn sylfaen a'r flwyddyn gyntaf yn Abertawe, sylweddolais i mai fy astudiaethau oedd fy mhrif flaenoriaeth, felly fe wnes i ymdrech i wella fy ngraddau yn raddol. Rhoddodd hyn agwedd gadarnhaol i mi at fy ngwaith pan es i ymlaen i’r ail a’r drydedd flwyddyn, gan ganiatáu i mi ennill canran uchel iawn yn gyson mewn amrywiaeth o fodiwlau.'

PA SGILIAU ERAILL GALLAF EU DYSGU YN FY MLWYDDYN SYLFAEN?

  

third year Marine Biologist

Roedd Phil Reynolds, a raddiodd mewn Cyfrifiadureg, wrth ei fodd gyda'i flwyddyn ychwanegol.

'Mae'r flwyddyn sylfaen yn  wych. Yn ogystal â chael blwyddyn ychwanegol yn y brifysgol, dysgais i fwy yn y flwyddyn honno nag mewn unrhyw flwyddyn arall. Yn ogystal â'ch paratoi'n dda am weddill y radd, mae hyblygrwydd maes llafur y flwyddyn sylfaen yn golygu y gallwch astudio pethau sy'n fwy perthnasol i ddiwydiant. Enillais i radd dosbarth cyntaf eleni a bellach dwi'n gweithio fel Datblygwr Eiriolwr ar gyfer Veeqo. Gwnaeth y flwyddyn sylfaen a'r radd yn gyffredinol fy mharatoi'n berffaith ar gyfer swydd fy mreuddwydion!

Geography Foundation students

Dyma beth sydd gan Ddaearyddwyr Abertawe i'w ddweud am y rhaglen Sylfaen:

"Ces i fy nerbyn i raglen Sylfaen y radd Daearyddiaeth yn Abertawe. Am ein bod yn grŵp llai, cawson ni fwy o amser cyswllt gyda'r staff, rhywbeth a wnaeth fyd o les i mi."

"Roedd y flwyddyn sylfaen yn hwyluso’r broses o bontio rhwng dull addysgu'r Ysgol Uwchradd a dull y brifysgol ac roeddwn i'n gwerthfawrogi hynny'n fawr. Hefyd, yn y flwyddyn sylfaen, rydych yn astudio'r sgiliau ychwanegol sydd eu hangen am y tair blynedd nesaf, sy'n golygu eich bod yn cael cychwyn da yn y sgiliau y bydd eu hangen arnom yn y dyfodol." Myfyriwr Daearyddiaeth a wnaeth flwyddyn sylfaen, sydd bellach ar Lefel 2.

Mae'r radd BSc mewn Daearyddiaeth (gyda blwyddyn sylfaen) (FL87) yn addas i fyfyrwyr nad ydynt yn bodloni'r gofynion i gael eu derbyn i'r rhaglenni gradd tair blynedd. Mae'r rhaglen sylfaen yn rhoi blwyddyn ychwanegol i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau, gwella eu gwybodaeth a magu hyder. Mae cymorth ychwanegol ar gael mewn meysydd megis mathemateg a sgiliau astudio ymarferol.

BETH ARALL GALLWN EI WNEUD YN LLE BLWYDDYN SYLFAEN?

Gallech wneud cais i brifysgol arall sy'n pennu gofynion mynediad is neu gallech ohirio am flwyddyn ac ailsefyll eich arholiadau. Fodd bynnag, os yw'ch bryd ar ddod i Brifysgol Abertawe ac astudio cwrs penodol, mae blwyddyn sylfaen yn ddelfrydol. Fyddwch chi ddim ar eich colled. Gallwch fynd i'ch prifysgol dewis cyntaf ar yr un pryd â'ch ffrindiau a graddio â gradd gwerth uchel ar y diwedd.

BETH YW'R ANFANTEISION?

Yr unig anfantais o astudio cwrs sy'n cynnwys blwyddyn sylfaen yw y byddwch yn astudio am bedair blynedd yn hytrach na thair, felly bydd angen talu ffioedd dysgu a chostau byw am flwyddyn ychwanegol. Mae'r un pecyn cyllid myfyrwyr yn berthnasol i raddau â blwyddyn sylfaen ag sydd ar gael i raglenni gradd safonol tair blynedd o hyd, felly byddwch yn gallu gwneud cais am y benthyciadau a’r grantiau safonol.