Aidan Kee, Hanes yr Henfyd

Cyfle a phrofiad anhygoel

Dewisais astudio Hanes yr Henfyd yn Abertawe yn hytrach na'r un cwrs mewn prifysgol arall oherwydd y lleoliad, y costau byw a'r enw da.

Llun o Mollie Beck

Mollie Beck, Eifftoleg

"Fel myfyriwr rhyngwladol o Unol Daleithiau America, ces i fy nenu at Abertawe oherwydd yn UDA caiff Eifftoleg, fy angerdd, ond ei dysgu ar lefel PhD. Roeddwn am archwilio'r pwnc yn fanwl fel myfyriwr israddedig, ac Abertawe oedd y dewis perffaith! Un o fy hoff bethau am yr Adran yw hyblygrwydd y dewisiadau modiwl. Mae'n wych cael astudio modiwlau sy'n ymwneud â'ch dewis gradd ar unwaith. Yn UDA, mae dosbarthiadau cyffredinol (Saesneg, Gwyddoniaeth, Mathemateg etc.) yn orfodol, felly dydych chi ddim yn dechrau astudio'ch dewis gradd tan eich ail flwyddyn. Hyd yn hyn, rwyf wedi mwynhau'n fawr y modiwlau Iaith yr Aifft Hynafol ar gyfer Archeoleg, Celf ac Archeoleg Roegaidd a Rhufeinig, a Hanes a Gwareiddiad yr Aifft Hynafol. Yn fy mlwyddyn gyntaf yn Abertawe, cynyddodd fy hyder yn fy arferion gwaith a'm gwybodaeth o'r pwnc. Mae fy sgiliau ymchwil, ysgrifennu a chyflwyno wedi gwella, ac ar ben hynny gallaf ddefnyddio'r sgiliau hyn yn fy mywyd yn gyffredinol. Mae'r Adran yn gyfeillgar, yn ei gwneud hi'n hawdd gwneud ffrindiau ac i ddod i adnabod y darlithwyr, ac mae'r staff yn gefnogol ac yn gymwynasgar. Rwyf wedi mynychu nifer o ddigwyddiadau cymdeithasol yr Adran, megis bowlio a tag laser, ond fy ffefryn oedd y daith astudio yn yr ail semester i Fae Napoli yn yr Eidal. Roedd yn brofiad anhygoel y byddaf yn ei gofio am byth. Roedd yn llawer o hwyl ymweld â'r lleoedd ar ôl eu hastudio yn y dosbarth. Dewis astudio yn Abertawe oedd fy mhenderfyniad gorau!"

Llun o Aidan Kee

Aidan Kee, Hanes yr Henfyd

“Dewisais astudio Hanes yr Henfyd yn Abertawe yn hytrach na'r un cwrs mewn prifysgol arall oherwydd y lleoliad, y costau byw a'r enw da. Er bod yr holl resymau hyn wedi bod yn rhai da, bydden i nawr yn dewis rhai gwahanol i esbonio pam mai astudio yn Abertawe oedd y dewis cywir i mi. Mae maint cymharol fach yr Adran yn gwneud i mi deimlo bod y darlithwyr yn fy adnabod ac yn fy ngwerthfawrogi, tra bo rhai ffrindiau ar gyrsiau eraill neu mewn prifysgolion eraill yn dweud eu bod yn teimlo'n eithaf anhysbys. Yn ogystal â hyn, mae'r Adran yn trefnu digonedd o ddigwyddiadau cymdeithasol, y mae'r darlithwyr yn eu mynychu, a thaith astudio flynyddol, y bues i'n ddigon lwcus i fynd arni. Mae gallu holi fy narlithwyr ar y safleoedd sy'n ganolog i'w maes ymchwil wedi bod yn gyfle a phrofiad gwych.

"Ar ben hynny, rwyf wedi gallu cymryd modiwlau sydd wedi caniatáu i mi archwilio ystod eang o faterion. Er enghraifft, mae'r modiwl Bod yn Roegaidd yn ymdrin â hunaniaeth sy'n berthnasol i'r hen fyd a'r presennol. Mae archwilio materion ehangach fel hyn yng nghyd-destun Hanes yr Henfyd wedi bod yn fonws annisgwyl o'm gradd, ac mae wedi ennyn fy niddordeb ac wedi bod yn ddefnyddiol y tu allan i'r cwrs."

Llun o Jack Davies

Jack Davies, MA a Addysgir

"Roedd parhau â'm hastudiaethau ym Mhrifysgol Abertawe yn benderfyniad hawdd. Erbyn diwedd fy ngradd israddedig, roeddwn wedi gwneud cynnydd mawr yn fy astudiaethau ac roeddwn yn hyderus y gallwn barhau i ddatblygu fy sgiliau ymchwil fel myfyriwr ôl-raddedig. Roedd Abertawe wedi bod yn amgylchedd gwaith gwych i mi, ac roedd yn gyffyrddus a chyfarwydd. 

"Mae ein Hadran yn cynnig amrywiaeth gwych o fodiwlau sy'n ymdrin ag ystod eang o bynciau ar draws yr hen fyd, gan alluogi myfyrwyr i ddod o hyd i a dilyn meysydd diddordeb. Mwynheais yn fawr y modiwlau Tai a Chartrefi Rhufain, Gofod Brenhinol: Y Brenin a'i Balas yn yr Hen Fyd, a Groeg Ôl-raddedig. Ar ben hynny, galluogodd fy nhraethawd hir i mi ymchwilio'r pwnc yr oedd gennyf fwyaf o ddiddordeb ynddo – athletau Groeg.

"Un o'r pethau gorau am ein Hadran yw ei bod yn hynod bersonol. Yn ystod fy ngradd rwyf wedi meithrin cyfeillgarwch â nifer o fyfyrwyr, a hefyd perthnasoedd gwaith gyda nifer o'r darlithwyr. Mae hyn wedi bod o fudd academaidd i mi, ond mae hefyd wedi gwneud i mi fwynhau astudio fy hoff bwnc llawer mwy."

John Rogers, MA a Addysgir

"Mae fy astudiaethau MA Diwylliant yr Aifft Hynafol yma yn Abertawe wedi mynd yn gyflym iawn! Mae wedi bod yn wych astudio yma yn rhan o gymuned glòs, lle mae'r darlithwyr yn gwybod eich enw ac mae cyfle i ddysgu am bwnc rydych yn dwlu arno. Mae'r ffaith bod Amgueddfa Hynafiaethau'r Aifft ar y campws yn cael ei chynnwys yn y maes llafur yn wych, ac mae gallu dal gwrthrychau sydd miloedd o flynyddoedd oed yn fy nwylo fel rhan o'r cwrs yn brofiad anhygoel sy'n well nag unrhyw lun mewn ystafell ddosbarth! O ran y dyfodol ... mae fy amser yma wedi sicrhau y bydd yn gyffrous!"