Tîm y Partneriaethau Academaidd

Tîm y Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academaidd

Rydym yn Broffesiynol, Rydym yn Cydweithio, ac Rydym yn Ofalgar.

Dyma ragor o wybodaeth am aelodau'r tîm:

Huw Morris

Cyfarwyddwr Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academaidd

Swyddog Cyswllt â'r Ysgol Reolaeth; Yr Adran Gynllunio; Y Gwasanaethau Ymchwil Ymgysylltu ac Arloesi

Lleoliad:     Ystafell 152, Adeilad Talbot, Campws Parc Singleton

E-bost:        h.d.l.morris@abertawe.ac.uk  

Rhif ffôn:    01792 295344

Ar hyn o bryd, Huw Morris yw Cyfarwyddwr Partneriaethau Academaidd a phennaeth cyntaf y Gyfarwyddiaeth newydd ym Mhrifysgol Abertawe.  Mae'r gyfarwyddiaeth yn gyfrifol am ddatblygu cysylltiadau newydd â chyrff allanol ac am reoli'r partneriaethau academaidd presennol.  Mae Huw yn arwain tîm bach sy'n darparu cymorth proffesiynol i staff academaidd y Brifysgol ac i gydweithwyr mewn sefydliadau partner. 

Bu'n Gofrestrydd Academaidd Prifysgol Abertawe am 15 mlynedd a chyn hynny, bu'n gweithio fel Cofrestrydd Cynorthwyol yn y Gofrestrfa Academaidd. 

Mae Huw wedi gweithio gyda sefydliadau y tu allan i'r brifysgol dros y blynyddoedd, gan ddylanwadu ar benderfyniadau polisi a chyfrannu at y dirwedd newidiol yng Nghymru, y DU ac Ewrop. Huw oedd un o Arbenigwyr Bologna cyntaf y DU ac mae wedi parhau i gyflawni'r rôl hon fel Hyrwyddwr Bologna ac Arbenigwr Ardal Addysg Uwch Ewrop. Bu'n gyfrifol am wreiddio rhai o egwyddorion Bologna yn rheoliadau Abertawe; bu'n cynorthwyo wrth ddatblygu graddau ar y cyd (ar lefel Meistr a Doethuriaeth, gan gynnwys dwy raglen Erasmus Mundus); ac mae wedi rhoi rhai o offer Bologna ar waith yn y brifysgol, megis yr Atodiad Diploma.  Mae'n cael ei ystyried yn un o arbenigwyr y DU ym maes Graddau ar y cyd a'r Atodiad Diploma yn sgil ei gyflwyniadau yn y DU ac Ewrop. 

Mae Huw wedi cefnogi gwaith Cymdeithas Prifysgolion Ewrop, er enghraifft, drwy wasanaethu ar weithgorau megis 'Consortiwm Mapio Symudedd Staff a Myfyrwyr Prifysgolion'; cyflwyno yng nghynadleddau Cymdeithas Prifysgolion Ewrop-Y Cyngor Addysg Ddoethurol; a gweithredu fel arbenigwr ym maes diwygio addysg uwch, gan gynghori gwledydd y tu allan i Ewrop ar ddiwygiadau Bologna.  Mae'n gyd-awdur erthygl a gyhoeddwyd yn Llawlyfr Bologna Cymdeithas Prifysgolion Ewrop, o'r enw "Bologna: a springboard to a university’s student employability and internationalisation agendas”. Bu'n gyd-drefnydd seminar swyddogol Bologna ar Gyflogadwyedd, a gynhaliwyd yn Abertawe ym mis Gorffennaf 2006. 

Yn y DU, bu Mr Morris yn Gadeirydd Grŵp Ymarferwyr Apeliadau a Chwynion Cyngor y Cofrestryddion Academaidd am saith mlynedd; bu'n gwasanaethu ar nifer o weithgorau'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd, yn enwedig ym maes darpariaeth gydweithredol ac apeliadau a chwynion; a bu'n aelod o Grŵp Cynghori Swyddfa'r Dyfarnwr Annibynnol.

Ef yw Cadeirydd y Pwyllgor Darpariaeth Gydweithredol o fewn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy'n rheoleiddio addysg gydweithredol cyfrwng Cymraeg.

Ar hyn o bryd, mae Huw yn cynrychioli Llywodraeth y DU ar Grŵp Cynghori Ewropeaidd y rhoddwyd y dasg o adolygu'r Atodiad Diploma yn Ewrop iddo.  Mae hefyd yn arwain prosiect yn y DU ar ddatblygu Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch (HEAR) ar gyfer myfyrwyr ymchwil.

Mae ganddo raddau o Brifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Llundain. 

I gydnabod ei gyfraniad at addysg Ffrengig, drwy ddatblygu graddau ar y cyd, dyfarnodd Llywodraeth Ffrainc yr anrhydedd, Ordre des Palmes Académiques (Chevalier) i Huw.

Roz Toft

Swyddog Gweinyddol

Swyddog Cyswllt â'r Adran Adnoddau Dynol

Lleoliad:    Ystafell 149, Adeilad Talbot, Campws Parc Singleton

E-bost:       r.toft@abertawe.ac.uk 

Rhif ffôn:   01792 295604

Rhainydd Rees

Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Ewrpo ac UDA)

Swyddog Cyswllt â Choleg y Gyfraith; Y Swyddfa Datblygu Rhyngwladol; Academi Hywel Teifi

Lleoliad:     Ystafell 150, Adeilad Talbot, Campws Parc Singleton

E-bost:        r.rees@abertawe.ac.uk 

Rhif ffôn:    01792 602119

Mark Narusberg

Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Byd-eang)

Swyddog Cyswllt â Coleg Meddygaeth; Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau; Gwasanaethau Myfyrwyr

Lleoliad:     Ystafell 150, Adeilad Talbot, Campws Parc Singleton

E-bost:        m.narusberg@abertawe.ac.uk 

Rhif ffôn:    01792 606077

Bernadette Stratford

Cyfarwyddwr Cynorthwyol (y DU)

Swyddog Cyswllt â Choleg y Peirianneg; Gwasanaethau Academaidd

Lleoliad:     Ystafell 150, Adeilad Talbot, Campws Parc Singleton

E-bost:        b.stratford@abertawe.ac.uk 

Rhif ffôn:    01792 602406

Vicky Jones

Swyddog Cyfathrebu

Swyddog Cyswllt â Choleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd; Cyfathrebu a Chyhoeddusrwydd; Yr Adrannau Marchnata; Yr Adran Derbyn

Lleoliad:     Ystafell 150, Adeilad Talbot, Campws Parc Singleton

E-bost:        v.t.jones@abertawe.ac.uk 

Rhif ffôn:    01792 602064

Chris Burns

Swyddog Cyllid a Chyswllt â Diwydiant

Swyddog Cyswllt â'r Coleg Gwyddoniaeth; Yr Adran Gyllid

Lleoliad:     Ystafell 149, Adeilad Talbot, Campws Parc Singleton

E-bost:        c.j.burns@abertawe.ac.uk 

Rhif ffôn:    01792 606477

Debbie Saunders

Swyddog Cydymffurfiaeth

Swyddog Cyswllt â Choleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau; Yr Adran Lywodraethu

Lleoliad:     Ystafell 149, Adeilad Talbot, Campws Parc Singleton

E-bost:        d.e.f.saunders@abertawe.ac.uk 

Rhif ffôn:    01792 602094

Manylion Cyswllt

Y Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academaidd
Llawr Cyntaf, Ystafelloedd 146-155
Adeilad Talbot
Campws Parc Singleton
Prifysgol Abertawe
SA2 8PP

Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn:  +44 1792 295604

E-bost:  academicpartnerships@swansea.ac.uk

Oriau'r Swyddfa:  9.00-17.00 LLun-Gwener