Mae rhannu absenoldeb plant yn rhoi mwy o hyblygrwydd i chi wrth ystyried sut i ofalu am, a ffurfio perthynas â, eich plentyn. Mae gan bob aelod cymwys o staff hawl i rannu absenoldeb plant. Mae'r cwestiynau cyffredin sy'n dilyn yn egluro a ydych chi'n gymwys, a faint o absenoldeb y cewch chi a'ch partner gymryd os ydych chi'n dymuno rhannu gofal eich plentyn yn ystod y flwyddyn gyntaf ar ôl geni neu fabwysiadu'r plentyn.

Cwestiynau cyffredin ar rannu absenoldeb rhiant

Ydw i'n gymwys i rannu absenoldeb rhiant?

I fod yn gymwys, rhaid eich bod yn rhannu'r cyfrifoldeb am y plentyn gydag un o'r bobl ganlynol:

  • eich gŵr, eich gwraig, eich partner sifil neu'r sawl a fabwysiadodd y plentyn ar y cyd â chi
  • rhiant arall y plentyn
  • eich partner (os mae'n byw gyda chi a'r plentyn)

Rhaid eich bod chi neu'ch partner yn gymwys i dderbyn absenoldeb neu dâl mamolaethabsenoldeb neu dâl mabwysiadu, neu Lwfans Mamolaeth.

Hefyd, rhaid:

  • eich bod wedi cael eich cyflogi gan yr un cyflogydd am o leiaf 26 wythnos erbyn diwedd y 15fed wythnos cyn y dyddiad y disgwylir geni'r plentyn (neu'r dyddiad yr ydych yn cael eich paru â phlentyn i'w fabwysiadu)
  • i chi aros gyda'r un cyflogwr tra'ch bod yn cymryd absenoldeb rhiant

Yn ystod y 66 wythnos cyn yr wythnos y disgwylir geni'r baban (neu'r wythnos y cewch eich paru â phlentyn i'w fabwysiadu) rhaid bod eich partner:

  • wedi gweithio am o leiaf 26 wythnos (nid oes raid i hyn fod yn gyfnod di-dor)
  • wedi ennill cyfanswm o £390 fan lleiaf am o leiaf 13 o'r 66 wythnos (cewch gyfrif yr wythnosau unigol sydd â'r tâl uchaf, nid oes raid iddynt fod yn wythnosau olynol)

Nid oes gwahaniaeth ai gweithiwr cyflogedig oedd eich partner ynteu'n unigolyn hunangyflogedig. Nid oes raid i'ch partner fod mewn cyflogaeth ar y dyddiad geni nac ar ddechrau'r cyfnod rhannu absenoldeb neu dâl.

Pa absenoldeb y mae gen i hawl iddo?

Os ydych chi'n gymwys, ac yr ydych chi neu'ch partner yn cwtogi ar y cyfnod absenoldeb mamolaeth neu fabwysiadu, cewch rannu gweddill y 52 wythnos o absenoldeb mamolaeth neu fabwysiadu.

Pa dâl y mae gen i hawl iddo?

Os ydych chi'n gymwys ac yr ydych chi neu'ch partner yn cwtogi ar y cyfnod derbyn tâl mamolaeth neu fabwysiadu, yna cewch rannu gweddill y 39 wythnos o dâl mamolaeth neu fabwysiadu (neu Lwfans Mamolaeth).

Telir £139.58 yr wythnos, neu 90% o'ch enillion wythnosol ar gyfartaledd, p'un bynnag yw'r isaf.

Sut mae gwneud cais am rannu absenoldeb rhiant?

Rhaid i chi roi o leiaf 8 wythnos o rybudd, a dylech ddefnyddio ffurflenni cais y brifysgol.

Sawl bloc o absenoldeb rhiant y mae gen i hawl iddynt?

Cewch ofyn am hyd at dri bloc o absenoldeb, ar dri chais gwahanol.

Beth yw absenoldeb nad yw'n ddi-dor?

Os bydd un o'ch ceisiadau'n sôn am fwy nag un cyfnod o absenoldeb, er enghraifft cais i weithio bob yn ail wythnos dros gyfnod o dri mis, tybir bod hyn yn gais am absenoldeb nad yw'n ddi-dor, ac nid oes raid i'r brifysgol gytuno.

Beth yw'r berthynas rhwng rhannu absenoldeb plant ac absenoldeb tadolaeth neu bartner?

Os mai chi yw'r partner, ac mae gennych hawl i bythefnos o absenoldeb tadolaeth neu bartner (i'w gymryd yn ystod yr 8 wythnos gyntaf), fe'ch anogir i gymryd hyn cyn cymryd absenoldeb rhiant wedi'i rannu. O beidio â gwneud hynny, byddwch yn colli unrhyw hawl i absenoldeb nas cymerwyd.

Rhagor o wybodaeth am rannu absenoldeb rhiant

Am ragor o wybodaeth am rannu absenoldeb a thâl rhiant, gan gynnwys sut i ymgeisio, darllenwch y gweithdrefnau isod:

Cewch gyfrifo'ch hawl i absenoldeb a thâl statudol ar y wefan ganlynol: www.gov.uk/pay-leave-for-parents/

Gwybodaeth gysylltiedig

  • Absenoldeb Mamolaeth
  • Absenoldeb Tadolaeth/Partner
  • Absenoldeb Mabwysiadu