Mae Prifysgol Abertawe wedi ymrwymo i gefnogi staff i ofalu am blentyn yn sgil geni neu fabwysiadu'r plentyn hwnnw. Mae'r polisi hwn yn amlygu'r ddarpariaeth ar gyfer absenoldeb tadolaeth/partner yn ogystal â'ch hawliau fel aelod o staff os bydd eich partner yn feichiog, a gellir cymhwyso'r polisi dan amgylchiadau penodol i ddynion neu fenywod.

  • Mae gennych hawl i 1 wythnos o absenoldeb tadolaeth/ partner beth bynnag yw hyd eich gwasanaeth gyda'r Brifysgol.
  • Os oes gennych o leiaf 26 wythnos o wasanaeth di-dor, cewch wythnos ychwanegol o Absenoldeb a Thâl Tadolaeth Statudol.
  • Tybir mai 'wythnos' yw nifer y dyddiau yr ydych yn gweithio fel arfer.  Er enghraifft, os ydych chi'n gweithio ddydd Llun a dydd Mawrth, mae wythnos yn cyfateb i ddau ddiwrnod.
  • Rhaid cymryd absenoldeb tadolaeth neu bartner mewn un bloc di-dor, nid fel nifer o ddiwrnodau unigol.
  • Cewch gymryd cyfnod tadolaeth ar unrhyw adeg hyd at 8 wythnos ar ôl geni neu fabwysiadu'r plentyn.
  • Mae gennych hawl i absenoldeb â thâl i fynd gyda'ch partner (neu gyda'r fam fenthyg) i ddau apwyntiad cynenedigol neu, yn achos mabwysiadu plentyn, i ddau apwyntiad mabwysiadu ar ôl cael eich paru â phlentyn.
  • Os bydd eich partner am ddod yn ôl i'r gwaith yn gynnar yn ystod absenoldeb mamolaeth neu absenoldeb mabwysiadu, cewch ddewis rhannu absenoldeb rhieni â'ch partner, gan rannu'r wythnosau a'r cyflog sy'n weddill.

Gwybodaeth bellach a dogfennau i'w lawrlwytho

Gwybodaeth a Gweithdrefnau Perthynol

  • Rhannu Absenoldeb Rhieni
  • Absenoldeb Mamolaeth