Mae'r brifysgol yn cydnabod y bydd angen i staff fod yn absennol, o bryd i'w gilydd, i ymateb i amgylchiadau domestig penodol.

Dyma ychydig o enghreifftiau lle'r mae'n bosibl y bydd gan staff hawl i absenoldeb heb dâl i fynd i'r afael ag amgylchiadau personol a domestig brys:

Absenoldeb Heb Dâl

  • mae dibynnydd yn dost, yn cael ei anafu, mae rhywun yn ymosod arno, neu mae'n esgor ar blentyn (ond cofiwch fod trefniadau penodol ar gyfer absenoldeb tadolaeth).
  • mae problem yn codi o ran trefniadau gofal plant, er enghraifft nid yw'r gofalwr neu nyrs yn cyrraedd.
  • mae digwyddiad difrifol yn effeithio ar blentyn yn yr ysgol neu yn ystod oriau ysgol, er enghraifft, bu mewn ffrae neu mae'n dioddef trallod.
  • unrhyw sefyllfa brys arall sy'n codi ar fyr rybudd ac nid oes gan yr aelod o staff reolaeth drosto.

Fel arfer, cyfyngir yr absenoldeb i 1 neu 2 ddiwrnod.  Fodd bynnag, bydd hyd yr amser a ganiateir yn dibynnu ar amgylchiadau penodol yr achos, er mwyn delio â'r broblem brys a threfnu gofal amgen am y tymor hir os oes angen.

Cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, dylech hysbysu pennaeth eich adran am y rheswm dros eich absenoldeb, a'i hyd tebygol. Dylid cyflwyno cais am ddiwrnod neu fwy o absenoldeb mewn ysgrifen i bennaeth yr adran, a allai gymeradwyo'r cais yn amodol ar ymgynghori gydag Adnoddau Dynol.

Absenoldeb Tosturiol â Thâl

Mae absenoldeb tosturiol â thâl ar gael. Caniateir hyd at 10 diwrnod pan fydd farw dibynnydd, neu berson arall os bydd yr aelod o staff yn gyfrifol am drefnu'r angladd.

Yn achos marwolaeth cyfaill agos neu berthynas nad yw'n ddibynnydd, caniateir absenoldeb i fynd i'r angladd.

Gofalu am Berthynas â Salwch Cronig

Rhoddir ystyriaeth gydymdeimladol i ganiatáu amser i ffwrdd o'r gwaith, heb dâl, i ofalu am ddibynyddion sydd â salwch cronig. Ystyrir bob achos yn unigol, ac fel arfer caniateir hyd at dri mis o absenoldeb. Dylid cyflwyno ceisiadau mewn ysgrifen i Adnoddau Dynol.