Coronafeirws: y diweddaraf

Cyn i chi gyrraedd Prifysgol Abertawe

Cyn i chi gyrraedd Prifysgol Abertawe

Cyn i chi gyrraedd

Bydd angen i chi fynd i Adran Adnoddau Dynol cyn eich diwrnod cyntaf - ewch at ein derbynnydd gan gyflwyno'r dogfennau canlynol:

  • Eich trwydded deithio.  Mae angen hwn er mwyn gwirio'ch hunaniaeth a sicrhau eich bod yn gymwys i weithio yn y DU.
  • Eich cymwysterau.
  • Y ffurflenni a anfonwyd atoch gyda'ch llythyr penodi.
  • Manylion eich cyfeiriad yn Abertawe (os yw hyn yn gyfeiriad dros dro gan eich bod yn byw yn rhywle arall, dylech hysbysu'r Adran Adnoddau Dynol pan fyddwch yn symud).

Yn eich llythyr penodi, rhestrir nifer o ddogfennau perthnasol y dylech eu darllen cyn cychwyn yn eich swydd newydd. Cewch ddarllen y rhain ar ein gwefan yn ein Pecyn i Staff Newydd

Teithebau a Thrwyddedau Gweithio

Cynigir y swydd i chi ar yr amod eich bod yn gymwys i weithio yn y Deyrnas Unedig. Os ydych chi'n credu y bydd angen trwydded weithio neu deitheb i fod yn gymwys, cysylltwch â'ch swyddog Adnoddau Dynol.  (Bydd y manylion cyswllt yn eich llythyr penodi.) Bydd y swyddog yn gallu rhoi cyngor i chi ar gael y trwyddedau perthnasol.

Os, ar unrhyw adeg yn ystod eich cyflogaeth, yr ydych heb ganiatâd priodol i weithio yn y Deyrnas Unedig, bydd yr Ordinhad canlynol yn berthnasol: Ordinhad Terfynu ar sail anghyfreithlondeb.

Prawf Meddygol

Mae pob penodiad yn amodol ar brawf meddygol. Bwriad hyn yw sicrhau'ch bod yn ddigon iach i weithio, ac i roi gwybod i ni os oes angen unrhyw gymorth arnoch, er enghraifft cadair arbennig os oes gennych broblem gyda'ch cefn. Fel arfer, cynhelir y prawf meddygol ar y campws gan Iechyd Galwedigaethol a Gwasanaethau Brys, ond mae'n bosibl y caiff ei drefnu gyda'ch meddyg teulu.

Gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt)

Mae'n bosibl y bydd eich penodiad yn amodol ar wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.  Os yw hyn yn wir, cewch eich hysbysu yn eich llythyr penodi. Ceir rhagor o fanylion yn: Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt).