Deon Cyswllt ar Gyfer Ymgysylltu Rhyngwaldol ac Athro

Rhif Swydd: AC05433

Cyfadran/Cyfarwyddiaeth: Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Ysgol: Ysgol Mathemateg a Chyfrifiadureg

Math o Gytundeb: Contract anghyfyngedig

Dyddiad Cau: 31-07-2022

Cyflog: Athrawol Graddfa

Sail Gwaith: Campysau Singleton a’r Bae

Mae Prifysgol Abertawe yn sefydliad a arweinir gan ymchwil sy’n ffynnu ar archwilio a darganfod. Rydym yn cynnig cydbwysedd atyniadol rhwng addysgu ac ymchwil, ynghyd ag ansawdd bywyd chwenychadwy ar ein dau gampws ar lan y môr. A ninnau wedi dathlu ein canmlwyddiant yn 2020, rydym yn hynod falch o sut mae ein Prifysgol wedi cyfrannu at drawsnewid Abertawe’n ddinas rhagoriaeth. Gyda thros 20,000 o fyfyrwyr, rydym wedi mwynhau cyfnod o dwf aruthrol. Rydym yn un o’r 25 o Brifysgolion Gorau yn y DU yn ôl Guardian University Guide 2022

Mae’r Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg yn cael ei chydnabod yn genedlaethol ac yn rhyngwladol fel canolfan rhagoriaeth sy’n darparu amgylchedd dysgu arloesol a chynhwysol sy’n creu dysgwyr gydol oes sy’n barod ar gyfer yr economi fyd-eang gan gyflawni ymchwil o safon sy’n arwain yn fyd-eang heb faich y ffiniau traddodiadol rhwng meysydd, ac sy’n gwasanaethu’r cymdeithasau lleol, cenedlaethol a byd-eang wrth ddiwallu heriau’r presennol a heriau’r dyfodol. Drwy ein strategaeth Ryngwladol, rydym yn ymrwymedig i gynyddu niferoedd ein myfyrwyr rhyngwladol, cryfhau ein partneriaethau strategol rhyngwladol, tyfu ein rhwydweithiau ymchwil byd-eang a chyflawni proffil byd-eang cryfach ar gyfer ein Prifysgol.

Mae Abertawe’n awyddus i benodi Deon Cysylltiol newydd dros Ymgysylltu Rhyngwladol er mwyn cefnogi’r Dirprwy Is-ganghellor a Deon Gweithredol wrth ddatblygu strategaeth ryngwladol y gyfadran, gan weithio’n agos gyda’r Dirprwy Is-ganghellor dros Ymgysylltu Rhyngwladol er mwyn sicrhau ei bod yn cyd-fynd â strategaeth y Brifysgol. Bydd deiliad y swydd yn cynnig arweinyddiaeth ar draws cymuned academaidd y Gyfadran wrth roi’r strategaeth ryngwladol ar waith. Mae’r Deon Cysylltiol yn aelod o dîm arweinyddiaeth y gyfadran.

Bydd ymgeiswyr perthnasol am y swydd yn cynnig profiad arwain wrth ddatblygu strategaethau ymgysylltu rhyngwladol a’u rhoi ar waith a bydd ganddynt hanes o gyflawni cydweithrediadau, partneriaethau a mentrau byd-eang. Yn ogystal, bydd ganddynt gofnod o gyflawniad fel academydd ar draws addysgu ac ymchwil mewn maes pwnc perthnasol. Bydd dyletswyddau’r Deon Cysylltiol yn cyfateb i 0.5 CALl o’ch amser, a byddwch yn treulio’r 0.5 CALl arall yn ymgymryd â dyletswyddau academaidd. Cynigir y rôl mewn cyfuniad â swydd athrawol.

Mae’r Brifysgol yn ymrwymedig i gefnogi ac i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ei holl arferion a gweithgareddau. Ein nod yw creu amgylchedd cynhwysol ac rydym yn croesawu ceisiadau amrywiol gan bobl sy’n perthyn i’r grwpiau nodweddion gwarchodedig canlynol: oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil (gan gynnwys lliw, cenedligrwydd, tarddiad ethnig a chenedlaethol), crefydd neu gred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol.  

Mae gennym ni dangynrychiolaeth o fenywod ym maes academia a byddem yn croesawu'n arbennig geisiadau gan fenywod ar gyfer y swydd hon. Mae gennym hefyd dangynrychiolaeth o unigolion o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig a byddem yn annog ceisiadau gan y grwpiau hyn. Gwneir penodiadau ar sail teilyngdod bob amser.

Mae Saxton Bampfulfe Ltd yn gweithredu fel ymgynghorydd asiantaeth gyflogi i Brifysgol Abertawe. I gael rhagor o wybodaeth am y rôl, gan gynnwys manylion am sut i gyflwyno cais, ewch i www.saxbam.com/appointments gan ddefnyddio’r cyfeirnod IASYQ. Neu gallwch ffonio +44 (0)20 7227 0880 (yn ystod oriau gwaith). Dylid derbyn ceisiadau erbyn ganol dydd 31 Gorffennaf 2022.

 

Gweld y rôl

GWELD CYFLEOEDD ERAILL

Gweld y rhestr o swyddi gwag eraill 

Gweld rolau eraill