12 inspiring women

Fel rhan o Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2020, hoffai’r Brifysgol ddathlu’r ystod o fenywod llwyddiannus sydd wedi gweithio ac astudio yn Abertawe, o’r gorffennol hyd at heddiw, ar draws pob adran ac amrywiaeth o lefelau yn eu gyrfa.

I rannu straeon gwych ein gweithlu amrywiol a’r doniau sydd gan Brifysgol Abertawe i’w cynnig, darllenwch trwy’n henwebiadau Menywod Llawn Ysbrydoliaeth ar gyfer 2020 isod: 

(Cliciwch ar bob llun i ddarllen mwy)

Yn ogystal â’r isod, ewch i dudalen Canmlwyddiant y Brifysgol i ddarllen mwy am Marian Phillips (1916-2013), a oedd yn fyfyrwraig yn ystod yr adeg heddwch ac yn ddarlithydd adeg y rhyfel.’

Alicia Petersen

Mae Alicia yn un o Diwtoriaid Allgymorth Cynllun Gwyddoniaeth i Ysgolion Prifysgol Abertawe. Mae ganddi raddau israddedig a meistr yn y biowyddorau a dewisodd ymuno â thiwtoriaid Gwyddoniaeth i Ysgolion oherwydd ei hangerdd am Sŵoleg a'i brwdfrydedd dros weithio i ennyn diddordeb plant o gefndiroedd anodd mewn gwyddoniaeth.

Alicia Petersen

Amira Guirguis

Mae Dr Amira Guirguis yn fodel rôl go iawn i fenywod.  Nid yn unig y mae hi'n fam sengl, sydd wedi astudio ei PhD mewn Fferylliaeth, ond mae hefyd wedi rhoi o'i hamser ei hun, y tu hwnt i'w hastudiaethau ymchwil ei hun, i weithio gydag endidau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl.

Amira Guirguis

Beveley Jenkins

Mae Bev yn adnabyddus am roi cant y cant i bopeth mae'n ei wneud, yn ogystal â mynd y filltir ychwanegol i gefnogi'r rhai o'i hamgylch - yn arbennig y rhai hynny sy'n newydd i rolau rheoli yn SEA drwy rannu ei phrofiadau rheoli ac ysbrydoli menywod eraill, yn arbennig, i arwain.

Beveley Jenkins

Emma Lydiard-Jenkins

Mae Emma'n arwain tîm Gwasanaethau Proffesiynol yr adran Cyfrifeg a Chyllid, gan roi cyfarwyddyd ac arweiniad i'r holl staff cefnogi sy'n gweithio gyda myfyrwyr a staff academaidd. Yn ogystal, mae Emma'n rheolwr llinell i staff cymorth ymchwil yr Ysgol, ac yn Gyd-gadeirydd Tîm Hunanasesu Athena SWAN yr Ysgol, gan helpu i ddatblygu uchelgeisiau cydraddoldeb ac amrywiaeth yr Ysgol.

Emma Lydiard-Jenkins

Farzaneh Hafezi

Mae Farzaneh yn Ddarlithydd Diwydiannol yn y Coleg Peirianneg, Prifysgol Abertawe. Daeth i Abertawe i astudio am MSc mewn Peirianneg Fecanyddol ac roedd ei hawydd a'i gallu i wneud gwahaniaeth a dyfalbarhau yn wyneb heriau yn amlwg yn ystod ein cyfarfodydd cyntaf.

Farzaneh Hafezi

Fiona Nixon

Fiona yw Pennaeth Prosiectau a Chynllunio yng Nghyfarwyddiaeth Ystadau a Rheoli Cyfleusterau Prifysgol Abertawe, sy'n rheoli cynllunio a chyflwyno portffolio prosiectau amgylchedd adeiledig y Brifysgol. Mae hi â'i thîm yn cyflwyno llawer o brosiectau mawr ar draws ystâd y Brifysgol gan gynnwys adeiladau ILS a Gwyddor Data ar Gampws Singleton, a sawl adeilad ar Gampws y Bae. 

FN

Gemma Almond

Mae Dr Gemma Almond yn gyn-athletwr elît ac yn nofiwr a gynrychiolodd Brydain Fawr mewn cystadlaethau amrywiol rhwng 2008 a 2015. Mae uchafbwyntiau ei gyrfa chwaraeon yn cynnwys medal efydd yn y Pencampwriaethau Ewropeaidd yn 2011 a dwy rownd derfynol yng Ngemau Paralympaidd Llundain 2012.

 

GA

Gemma Barnes

Mae Gemma yn Gydlynydd Digwyddiadau Ymgyrraedd yn Ehangach, y rhaglen ehangu mynediad yn y Ganolfan Llwyddiant Academaidd, Gwasanaethau Myfyrwyr. Mae Gemma'n frwd dros gael pobl ifanc i fod yn hyderus ac yn falch o'u hunaniaeth, ac mae'n cynnal nifer o ddigwyddiadau sy'n arfogi  pobl ifanc i ofalu am eu hiechyd meddwl.

GB

Helen Williams

Mae Helen Williams, ymgeisydd doethurol trydedd flwyddyn, yn ysgolhaig ymchwil arloesol sy'n dod i'r amlwg yn yr Ysgol Reolaeth, yn gyfrannwr brwd i Athena SWAN, ac yn aelod hyderus o'r gymuned LGBTQ+. Os yw Helen yn hwyluso seminar i israddedigion, yn cyflwyno papur mewn cynhadledd, yn rhoi cyngor cyfeillgar i'w chyfoedion ymchwil ôl-raddedig - mae natur gadarnhaol a brwdfrydedd yn rhan gynhenid ohoni.

HW

Joanna Clarke

Mewn byd lle mai 13% yn unig o benseiri'r DU yn fenywod, mae Joanna Clarke yn rhagori yn ei rôl ac yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o ddylunwyr adeiladau. Yn y Coleg Peirianneg, Joanna yw Rheolwr Dylunio Pensaernïol Rhyngwladol SPECIFIC a hi ddyluniodd yr Adeiladau Ynni Gweithredol.

Menyw Ysbrydoledig 2020

JC

Maria Cheshire Allen

Mae rôl Maria fel cydlynydd Grŵp Cymorth i Ofalwyr Athena SWAN yn cydweddu'n llwyr â'r thema Pawb dros Gydraddoldeb. Mae niferoedd cynyddol o staff yn y Brifysgol yn ofalwyr a thrwy gydlynu'r grŵp cymorth, mae hi'n sicrhau bod y staff hyn yn derbyn cymorth a bod ganddynt fforwm i fynegi eu barn ar y cyd.

MA

Youmna Mouhamad

Mae Dr Mouhamad yn Gymrawd Trosglwyddo Technoleg yn SPECIFIC. Hi yw arweinydd myfyrwyr BAME yn y Rhwydwaith Peirianneg, sydd â’r nod o ddatblygu cydraddoldeb hiliol drwy godi ymwybyddiaeth o’r heriau y mae myfyrwyr a staff BAME yn eu hwynebu. Hefyd mae’n entrepreneur sy’n gweithio ar fasnacheiddio cynnyrch arloesol, a fydd hefyd yn newid bywydau menywod â gwallt gwead affro. 

Youmna Mouhamad