SEFYDLIAD Â GWOBR ARIAN ATHENA SWAN

ein hymrwymiad i gydraddoldeb rhwng y rhywia

Athena Swan Logo

Mae Prifysgol Abertawe’n ymrwymedig i ymdrin â chydraddoldeb rhwng y rhywiau a’i hyrwyddo, ar bob lefel yn ein sefydliad. Mae gennym Wobr Sefydliadol Arian Athena Swan ar hyn o bryd, ac Abertawe yw’r unig Brifysgol y tu allan i’r Grŵp Russell yng Nghymru i gyflawni hyn.

ATHENA SWAN YM MHRIFYSGOL ABERTAWE

Rydym wedi bod yn aelod balch o Siarter Athena SWAN ers 2008. Mae hyn wedi ein cynorthwyo i nodi’r meysydd ar gyfer gweithredu cadarnhaol, ac i adnabod a rhannu arfer da ar draws y Brifysgol.

Dyfarnwyd statws Efydd inni yn gyntaf yn 2009, ac fe’i hadnewyddwyd yn 2013. Yn 2017, roeddem yn llwyddiannus yn ein Swansea University Athena SWAN Silver Application a arweiniodd at ein gwobr sefydliadol Arian, sydd gennym o hyd. 

Rydym yn hollol ymroddedig i gydraddoldeb rhyweddol ac rydym yn parhau i annog a chefnogi adrannau i ymgeisio am ddyfarniadau unigol, y mae gennym dri dyfarniad Arian a phum dyfarniad Efydd ar hyn o bryd, yn ogystal â chynnal ffocws ar ein hegwyddorion dyfarnu sefydliadol. 

 

BETH YW ATHENA SWAN?

Cynhelir Siarter Athena SWAN gan Advance HE. Mae’n cydnabod y gwelliannau ym maes cydraddoldeb rhwng y rhywiau trwy gynrychiolaeth, cynnydd a llwyddiant i bawb. Mae Siarter Athena SWAN yn seiliedig ar ddeg prif egwyddor a thrwy ein hymrwymiad iddi, rydyn ni’n ymgorffori’r egwyddorion hyn yn ein polisïau, ein harferion, ein cynlluniau gweithredu a’n diwylliant. 

EIN DYFARNIADAU ARIAN ATHENA SWAN ADRANNOL

EIN DYFARNIADAU EFYDD ATHENA SWAN ADRANNOL

COLEG Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU

Athena Swan icon

Cymerwch Ran

Rydyn ni bob amser yn chwilio am staff a myfyrwyr ymroddedig a brwdfrydig i gymryd rhan yn ein gweithgareddau Athena SWAN. 

Os hoffech chi gymryd rhan, cysylltwch â’n tîm Cyfle Cyfartal. 

Mae’r Brifysgol hefyd yn cynnal ystod o ddigwyddiadau sy’n gysylltiedig ag Athena SWAN drwy gydol y flwyddyn. Ewch i dudalennau ein Coleg neu chwiliwch y calendr digwyddiadau i ddysgu mwy. 

E-bost cyfle cyfartal