Tudalen Cydymffurfiaeth

Diogelu Data

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn rhoi hawl i chi weld y data mae sefydliadau yn ei gadw amdanoch chi, ac yn pennu sut gall y data gael ei gasglu, ei ddefnyddio a’i rannu.


Mae'r Ddeddf yn rheoli sut y cesglir, sut y cedwir, a sut y trosglwyddir gwybodaeth a gedwir am unigolion byw a hawliau’r unigolion hynny i weld y wybodaeth hon.


Mae gan y Brifysgol bolisi diogelu data cynhwysfawr a gallwch ddarllen mwy → YMA

Rhyddid Gwybodaeth

Daeth y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (2000) i rym yn llawn ar 1 Ionawr 2005 ac mae’n darparu mynediad cyhoeddus at wybodaeth a gedwir gan awdurdodau cyhoeddus.

Mae'r Ddeddf yn cwmpasu unrhyw wybodaeth a gofnodir sy'n cael ei chadw gan awdurdod cyhoeddus yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, a chan awdurdodau cyhoeddus ar gyfer y DU gyfan sy'n seiliedig yn yr Alban. Mae gwybodaeth wedi'i chofnodi’n cynnwys dogfennau printiedig, ffeiliau cyfrifiadurol, llythyrau, negeseuon e-bost, ffotograffau, a recordiadau sain neu fideo. Oherwydd bod ganddynt fynediad at gyllid cyhoeddus, mae prifysgolion yn awdurdodau cyhoeddus at ddibenion y Ddeddf.

I gael rhagor o wybodaeth am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, sut i wneud cais am wybodaeth, sut mae'r Brifysgol yn ymateb i geisiadau a'r Weithdrefn Apelio darllenwch → YMA

Rheoli Cofnodion

Mae Prifysgol Abertawe yn cydnabod bod rheoli ei chofnodion yn effeithiol ym mhob fformat yn rhan annatod o ddarparu swyddogaethau craidd a chydymffurfio â gofynion cyfreithiol a rheoliadol. Mae’n cyfrannu at reoli’r sefydliad yn effeithiol hefyd.

Gallwch ddarllen mwy am ein polisi rheoli cofnodion → YMA

Rheoliadau Mewnfudo

Gallwch gael rhagor o fanylion am ein rheoliadau mewnfudo → YMA

Cynllun Iaith Gymraeg

Mae'r Cynllun Iaith Gymraeg yn ganolog i uchelgais y Brifysgol i ddod yn sefydliad gwirioneddol ddwyieithog. Un o nodau strategol y Brifysgol yw gwella diwylliant dwyieithog y Brifysgol a hyrwyddo'r Cynllun Iaith Gymraeg.

Mae'r Cynllun yn egluro sut y byddwn yn bwrw ymlaen â'r agenda hon ac mae'n cynnwys manylion ein cynlluniau, ein polisïau a’n targedau a’r ffyrdd y byddwn yn monitro cynnydd. Mae'r Cynllun yn adlewyrchu ymrwymiad cynyddol y Brifysgol i’r Gymraeg a'i chynlluniau i annog pobl i'w defnyddio. Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg a’r niferoedd sy'n manteisio ar y gwasanaethau Cymraeg y mae'n eu darparu. Mae Prifysgol Abertawe’n falch o'i llwyddiant academaidd a’i safonau uchel. Mae'r Cynllun Iaith Gymraeg yn dangos yr un ymrwymiad i ddarparu gwasanaethau dwyieithog o safon uchel i aelodau'r cyhoedd sy'n dod i gysylltiad â'r Brifysgol.

Gallwch ddarllen y Cynllun Iaith Gymraeg yn llawn → Cynllun Iaith Gymraeg

Gwrth-lwgrwobrwyo

Daeth Deddf Llwgrwobrwyo 2010 i rym ar 1 Gorffennaf 2011. Cyflwynodd y Ddeddf drosedd gorfforaethol, sef methu ag atal llwgrwobrwyo, ac mae’n dal sefydliad atebol pan fo person (h.y. cyflogai, asiant, cyfryngwr, menter ar y cyd neu is-gwmni) yn cyflawni swyddogaeth berthnasol ar ran y sefydliad ac yn cyflawni gweithred o lwgrwobrwyo gweithredol.

Nid oes gwahaniaeth a oedd sefydliad yn gwybod bod y camau hyn yn cael eu cymryd ai peidio neu a yw’n elwa ai peidio. Efallai y bydd y Swyddfa Twyll Difrifol (SFO) yn gosod dirwy ddiderfyn a hyd at ddeng mlynedd o garchar os daw i’r amlwg bod y Brifysgol wedi torri'r Ddeddf. Yr unig amddiffyniad yw bod gan y Brifysgol ‘weithdrefnau digonol’ ar waith i atal llwgrwobrwyo rhag digwydd.

Gallwch ddarllen mwy am ein cydymffurfiaeth o ran gwrth-lwgrwobrwyo → YMA