Gwasanaethau Cyfreithiol

Tîm gwasanaethau cyfreithiol Brifysgol

Mae Tîm Gwasanaethau Cyfreithiol y Brifysgol yn rhan o Swyddfa'r Is-ganghellor ac yn darparu cefnogaeth a chyngor cyfreithiol ar bob math o faterion cyfreithiol yn ymwneud â gwaith y Brifysgol, ei Cholegau a’i Hadrannau Gweinyddol.

Mae ceisiadau diweddar am gyngor wedi cynnwys y meysydd canlynol: codau ymddygiad ac ymarfer; trefniadau cydweithio; materion cytundebol; masnacheiddio; cwynion; cydymffurfio; gwrthdaro buddiannau; adolygu contractau; materion cydraddoldeb ac amrywiaeth; Rhyddid Gwybodaeth a Diogelu Data; materion cyllid grantiau; rheoliadau mewnfudo; materion yswiriant; eiddo deallusol; prydlesi, trwyddedau a chytundebau rheoli; cymynroddion; deddfwriaeth newydd; caffael; materion yn ymwneud ag eiddo; Datgelu er Lles y Cyhoedd (Chwythu'r Chwiban); rheoli cofnodion; diogelu; diogelwch; recriwtio staff.

Ar hyn o bryd dylid cyflwyno ceisiadau am gymorth gan y Tîm Gwasanaethau Cyfreithiol trwy anfon e-bost at y Tîm Gwasanaethau Cyfreithiol ar ôl derbyn awdurdod gan y Pennaeth Coleg neu Gyfarwyddwr Gweinyddol perthnasol. Cynhelir gwerthusiad cychwynnol o bob cais i benderfynu a fydd yn cael ei drin yn fewnol neu a ddylid ei drosglwyddo i ddarparwr gwasanaethau cyfreithiol allanol. Bydd y Tîm Gwasanaethau Cyfreithiol yn rhoi diweddariadau rheolaidd yn ystod pob cam ar gynnydd unrhyw ymholiadau. 

Ceri

Ceri Bird

Pennaeth gwasanaethau cyfreithiol

Mae Ceri yn Gyfreithiwr sy’n Ymarfer a ymunodd â'r Brifysgol ym mis Hydref 2013 fel Cynghorydd Cyfreithiol, a daeth yn Bennaeth y Tîm Gwasanaethau Cyfreithiol ym mis Hydref 2014.

Cyn ymuno â'r Brifysgol bu'n gweithio i Ddinas a Sir Abertawe am ddeng mlynedd ac mae ganddi brofiad mewn amrywiaeth o feysydd cyfreithiol gan gynnwys eiddo, contractau masnachol, caffael, cyflogaeth, cyflog cyfartal, tai, priffyrdd a chynllunio, amddiffyn rhag llifogydd, addysg ac elusennau.

Gellir cysylltu Ceri ar 01792 29(5517)

neu

Gallwch anfon e-bost ati yma

 

Sandra

Sandra Powis

Swyddog Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol

Gellir cysylltu Sandra ar 01792 60(6582)

neu

drwy e-bost yma 

Deborah Howell

Deborah Howell

Cynghorydd Cyfreithiol ar gyfer Contractau a Chaffael 

Gellir cysylltu Deborah ar 01792 60(6105)

neu drwy e-bost yma 

Rachael Hughes

Rachael Hughes

Cyfreithiwr dan Hyfforddiant

Gellir cysylltu Rachael ar 01792 60(6105)

neu drwy e-bost yma

Carly Hagedorn

Carly Hagedorn

Cyfreithiwr dan hyfforddiant

Gellir cysylltu Rachael ar 01792 602 678

neu drwy e-bost yma

Jessica Lawson

Jessica Lawson

Paragyfreithiwr

Legal 500 Logo
Daniel Barnett Logo