Rheolaeth y Brifysgol

Rheolaeth y Brifysgol

Uwch Swyddogion gweithredol

Yr Is-ganghellor yw prif swyddog academaidd a gweinyddol y Brifysgol. Mae'n rhoi arweiniad a chyfeiriad strategol i'r Brifysgol, ac yn gyfrifol am ei chynadlwyedd ariannol.  Mae Tîm Rheoli Uwch yn cefnogi'r Is-Ganghellor, sydd â chyfrifoldebau rheoli dros agweddau penodol o'r Brifysgol.

Is-Ganghellor

Yr Is-Ganghellor yw prif weithredwr a phrif swyddog academaidd a gweinyddol y Brifysgol.

Cofrestrydd a Phennaeth Gweinyddol 

Y Cofrestrydd yw dirprwy brif weithredwr a phennaeth gwasanaethau proffesiynol, gweinyddol a chymorth y Brifysgol.

Dirprwy Is-gangellorion

Mae gan y Brifysgol bum Dirprwy Is-ganghellor, sydd â chyfrifoldebau rheoli dros agweddau penodol o weithgareddau'r Brifysgol:

  • Datblygu Strategol/Rheoli Newid
  • Gwyddoniaeth a Pheirianneg
  • Ymchwil
  • Rhyngwladoli a Materion Allanol
  • Gwella Profiad a Safon Academaidd Myfyrwyr

 

Uwch Swyddogion eraill

Pennaethiaid Colegau 

Mae isadeiledd academaidd y Brifysgol yn seiliedig ar strwythur o chwe Coleg. Mae gan bob Pennaeth Coleg gyfrifoldeb rheoli a chyllidebol ar gyfer darpariaeth a addysgir ac ymchwil eu Coleg.

Uwch Reolwyr Gweinyddol 

Mae gwaith y Brifysgol yn cael ei gefnogi gan ddeg Adran Gweinyddol. Mae pob Uwch Reolwr Gweinyddol yn gyfrifol am sicrhau gwasanaethau proffesiynol, gweinyddol a chefnogi effeithiol ac effeithlon ar draws holl weithgareddau'r Brifysgol.

Pwyllgorau Gweithredol

Bwrdd Rheoli'r Brifysgol

Y Bwrdd Rheoli yw uwch bwyllgor gweithredol a rheoli'r Brifysgol. Mae'n cynnwys yr Is-Ganghellor, y  Dirprwy Is-Ganghellorion, Penaethiaid Colegau, a chynrychiolwyr o'r uwch reolwyr gweinyddol. Mae'r Bwrdd yn darparu fforwm ar gyfer ffurfio diben cyffredin ar draws y sefydliad ac ar gyfer cynghori'r Is-Ganghellor ac uwch swyddogion eraill y Brifysgol ar faterion yn ymwneud â chyfrifoldebau portffolio. Mae ystod o bwyllgorau ac is-bwyllgorau yn cefnogi gwaith y Bwrdd.

Tîm Cymorth Gweinyddol

Mae'r staff canlynol yn darparu cymorth gweinyddol ac ysgrifenyddol i'r Is-Ganghellor a'r Cofrestrydd:

Mrs Andrea Carr, Rheolwr Swyddfa a Digwyddiadau Gweinyddwr
Mrs Jill Hartley, Cynorthwy-ydd Personol y Cofrestrydd a Phennaeth Gweinyddiaeth
Mrs Elizabeth James, Cynorthwy-ydd Personol i'r Is-Ganghellor
Mrs Deborah Rideout, Cynorthwy-ydd Personol i Dr Martin Lewis