Naomi Steele

Naomi Steele

Cydlynydd Trawsgrifio a Chynghorydd Gwasanaeth

Gweithio Mewn Dwy Iaith

Dw i’n gweithio yn Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau (ISS) mewn dwy swyddfa wahanol. Felly dw i’n gweithio hanner y diwrnod fel Cydlynydd Trawsgrifio yn y Ganolfan Trawsgrifio a dw i hefyd yn gweithio hanner y diwrnod fel Cynghorydd Gwasanaeth ar Dîm Gwasanaethau Cwsmer yn y llyfrgell.
Dw i hefyd yn fyfyriwr PhD rhan-amser ac mae fy ymchwil i drwy gyfrwng Gymraeg: ‘Delweddu Cymru a'r Rhyfel Mawr: Portreadau o Gymru a'r Cymry mewn rhaglenni dogfen am y Rhyfel Byd Cyntaf, ac effeithlonrwydd y genre dogfen wrth gyfleu effaith y Rhyfel ar gymunedau yng Nghymru ac ym Mhrydain.’

Pa mor aml fyddwch chi’n defnyddio’ch Cymraeg yn y gwaith?

Yn y Canolfan Trawsgrifio mae un o’m gyd-weithwyr i, Angharad Brown, hefyd yn siarad Cymraeg, felly rydym yn siarad Cymraeg â’n gilydd yn aml. Yn y llyfrgell, dw i’n gweithio ar y ddesg ac fel arfer yn siarad Cymraeg â chwpwl o bobl – myfyrwyr a staff. Mae nifer o’m gyd-weithwyr i hefyd yn siarad Cymraeg felly yn aml rydym yn siarad Cymraeg â’n gilydd. Dw i yn cynrychioli'r Tîm Gwasanaethau Cwsmer ar gampws Singleton fel Cynrychiolydd Safonau’r Iaith Gymraeg ac yn cydlynu prosiect cyfieithu mewnol ar y cyd gyda’r Tîm Gwasanaethau Cwsmer ar gampws y Bae. Dw i hefyd yn gwisgo cordyn/lanyard yn y gwaith sy’n dweud ‘Siaradwr Cymraeg/Welsh Speaker’ arno.

Pa mor rugl ydych chi, yn eich barn chi?
Gwbl rugl.
Oes gennych chi unrhyw straeon positif sy’n ymwneud â defnyddio’ch Cymraeg yn y gwaith?
Mae’n braf allu defnyddio’r Gymraeg bob dydd yn y gwaith i siarad â chyd-weithwyr ac i staff a myfyrwyr ar y ddesg ac ar y ffôn yn y Llyfrgell.
Ydych chi wedi wynebu unrhyw heriau?
Ambell waith dw i wedi teimlo bod staff a phobl eraill yn dangos diystyrwch tuag at y Gymraeg ac yn aml mae hyn yn gallu bod mewn modd negyddol iawn.
Yn eich barn chi, pa mor bwysig ydy hi i allu cynnig gwasanaeth yn y Gymraeg, hyd yn oed os mai nad chi sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw?
Pwysig iawn! Fe ddylai fod gan siaradwyr Cymraeg y dewis i dderbyn gwasanaethau yn y Gymraeg, ac fe ddylai pob ymdrech gael ei wneud i allu cynnig gymaint o wasanaethau ac sy’n bosib yn y Gymraeg.
Beth fyddai’n eich helpu o ran eich gallu i gynnig gwasanaeth Cymraeg / ydych chi’n teimlo bo angen rhagor o hyfforddiant / ymarfer arnoch chi?
Yn bersonol, dw i’n defnyddio’r Gymraeg fel rhan o’m mywyd pob dydd, ar lefel bersonol, yn y gwaith ac ar gyfer ymchwil. Ond dw i’n meddwl fod y Safonau Iaith fwyaf diweddar yn bositif yn gwneud y Gymraeg yn fwy gweladwy ac yn codi ymwybyddiaeth pobl o’r Gymraeg.