Defnyddio'r Gymraeg

Cyfarfodydd

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal ddydd Llun, 13 Medi am 3pm.

The meeting will be held on Monday, 13 September at 3pm. 

Wnewch chi gadarnhau a yw'r dyddiad yn gyfleus os gwelwch yn dda?

Can you confirm if the date is convenient please?

Wnewch chi roi gwybod i mi os nad ydych yn gallu dod i'r cyfarfod mor fuan â phosib os gwelwch yn dda?

Can you let me know as soon as possible if you cannot attend the meeting please?

Yn anffodus, mae'r cyfarfod wedi'i ohirio. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Unfortunately, the meeting has been cancelled/postponed. Apologies for any inconvenience caused.

Wnewch chi anfon eitemau ar gyfer yr agenda erbyn (Dyddiad) os gwelwch yn dda?

Can you please send items for the agenda by (Date) please?

Wnewch chi gadarnhau pa ddyddiadau rydych ar gael os gwelwch yn dda?

 Can you confirm which dates you're available please?

Am fwy o fanylion, cysylltwch â....

 For more information, contact...

Manylion y cyfarfod/ Details of the meeting:

Dyddiad/ Date:

Amser/ Time:

Lleoliad / Location:

Ystafell / Room

Cyfarfod - Meeting

Cyngerdd - Concert

Cynhadledd - Conference

Darlith Gyhoeddus - Public Lecture

Pwyllgor - Committee

Gweithdy - Workshop   

Bore - Morning

Prynhawn - Afternoon

 

Committee Name

Enw Pwyllgor

Academic Board (Undergraduate) 

 Bwrdd  Academaidd (Israddedig)

Academic Board (Postgraduate Taught)

 Bwrdd   Academaidd (Ôl-raddedig a Addysgir)

 Academic Board (Research)

 Bwrdd Academaidd (Ymchwil)

 Academic Staffing Committee

 Pwyllgor Staffio Academaidd

 Audit Committee

 Pwyllgor Archwilio

 Chairs and Readerships Committee

 Pwyllgor Cadeiriau a Darllenyddiaethau

 Collaborative Provision Committee

 Pwyllgor Darpariaeth Cydweithredol

 Equal Opportunities Committee

 Pwyllgor Cyfle Cyfartal

 Finance Committee

 Pwyllgor Cyllid  

 Health and Safety Management Committee

 Pwyllgor Rheoli Iechyd a Diogelwch

 Health and Safety at Work Consultative Sub-Committee  

 Is-bwyllgor Ymgynghorol Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith

 Honorary Awards Committee

Pwyllgor Dyfarniadau er Anrhydedd

 Human Resources Policy Committee

 Pwyllgor Polisi Adnoddau Dynol

 Information and ICT Strategy Committee 

 Pwyllgor Strategaeth Gwybodaeth a TGCh

 Investment Sub-Committee

 Is-bwyllgor Buddsoddi

 Learning and Teaching Committee

 Pwyllgor Dysgu ac Addysgu

 Matriculation Sub-Committee

 Is-bwyllgor Matriciwleiddio

 Nominations Committee

 Pwyllgor Enwebu

 Recruitment and Admissions Committee

 Pwyllgor Recriwtio a Derbyn

 Regulations, Quality and Standards Committee   

 Pwyllgor Rheoliadau, Ansawdd a Safonau

 Remuneration Committee

 Pwyllgor Taliadau

 Research Committee

 Pwyllgor Ymchwil

 Staff Consultative Committee

 Pwyllgor Staff Ymgynghorol

 Student Affairs Committee

 Pwyllgor Materion Myfyrwyr

 University Management Board

 Bwrdd Rheoli’r Brifysgol

Use of Welsh Committee 

 Pwyllgor Defnyddio’r Gymraeg

Delio gyda galwadau ffôn Cymraeg

In order to ensure that people know they are able to use Welsh and English at Swansea University, staff who work on a reception desk or on a switchboard should use bilingual greetings. Other staff are also encouraged to use bilingual greetings to make it clear that both languages can be used when dealing with the University.

How to deal with a person who wants a service in Welsh if the member of staff cannot speak Welsh:

If someone starts to speak Welsh with a member of staff who is not a Welsh speaker, the member of staff should explain that he/she does not speak Welsh and that the call will be transferred to a colleague in the department who can speak Welsh / that a Welsh-speaking member of staff will be called. If the caller / person at the reception desk has started the conversation in Welsh, it should be taken for granted that they wish to continue their dealings with the University in Welsh unless they indicate otherwise.

Welsh speakers are denoted with this  Welsh Speaker symbol in the University's Webtel directory. 

Example of how to deal with a Welsh caller: 

A. Bore da, good morning. Llyfrgell, Library. Sue Jones.

B. Bore da. John Williams sy’n galw. Dw i’n ffonio o Lywodraeth Cymru yng Nghaerdydd. Dw i eisiau trefnu cyfarfod gyda Phennaeth Llyfrgell y Brifysgol os gwelwch yn dda.

A. I’m afraid I don’t speak Welsh.  I’ll just transfer you to my colleague who can speak Welsh Hold on please  / There's not a Welsh Speaker available at present. Are you happy to continue in English or would you like a Welsh Speaker to phone you back?

Negeseuon Peiriant Ateb

All college/departmental external answering machines should have bilingual messages.

Staff are also encouraged to have bilingual messages on their personal answering machines.  

If staff are unable to speak Welsh, they can ask a Welsh speaking colleague to record to record a Welsh message for them .

Here's an example of a message:

"Dyma ffôn David Hughes.  Nid wyf ar gael i ateb eich galwad ar hyn o bryd, felly gadewch neges os gwelwch yn dda. Diolch."

"This is David Hughes' phone. I am not available to answer your call at present, so please leave a message. Thank you."

Termau Defnyddiol

Job Titles

Swyddi

Director

Cyfarwyddwr

Porter

Porthor

Tutor

Tiwtor

Receptionist

Derbynnydd

Manager

Rheolwr

Officer

Swyddog

Technician

Technegydd

Researcher

Ymchwilydd

Lecturer

Darlithydd

Professor

Athro

Pro Vice-Chancellor

Dirprwy Is-Ganghellor

Registrar

Cofrestrydd

 

 

Adeiladau

Buildings 

Y Gofrestrfa

The Registry

Y Llyfrgell

The Library

Yr Abaty

The Abbey

Yr Adeilad Gyllid

Finance Building

Adeilad (name)

(name) Building

Tŵr (name)

(name) Tower

Tŷ (name)

(name) House

Techniwm Digidol

Digital Technium 

Canolfan Eifftaidd

Egypt Centre

Rhandy Taliesin

Taliesin Annexe

Ystafell

Room

Darlithfa

Lecture Theatre

 

Coleg/Adran

College/Dept

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

College of Arts and Humanities 

Y Coleg Busnes, Economeg a'r Gyfraith

College of Business, Economics and Law

Y Coleg Peirianneg

College of Engineering

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

College of Human and Health Sciences

Y Coleg Meddygaeth

College of Medicine

Y Coleg Gwyddoniaeth

College of Science

Adran Addysg Barhaus i Oedolion

Department of Adult Continuing Education

Swyddfa'r Is-Ganghellor

Vice-Chancelllor's Office

Marchnata

Marketing

Adnoddau Dynol

Human Resources

Ystadau

Estates

Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau

Information Services and Systems 

Y Gofrestrfa Academaidd

Academic Registry