Atebolrwydd Cyhoeddus

Honiadau o Gamymddygiad mewn Ymchwil

Mae'r Brifysgol yn ymrwymedig i gynnal gonestrwydd a chywirdeb ymchwil academaidd. Mae'n ymdrin â phob honiad o gamymddygiad yn ddifrifol ac yn ymrwymedig i sicrhau bod honiadau yn cael eu harchwilio'n drwyadl ac yn fanwl.

Mae'r gweithdrefnau hyn yn amlinellu'r camau i'w cymryd pan godir honiad o gamymddygiad mewn ymchwil academaidd yn erbyn unrhyw aelod o staff presennol, neu gyn aelod o staff y Brifysgol, gan gynnwys academyddion gwadd, mewn perthynas ag ymchwil a wnaed tra eu bod wedi'u cyflogi gan, neu dra eu bod yn y Brifysgol.

Mae’r gweithdrefnau ar honiadau o gamymddwyn academaidd ar gael:

http://www.swansea.ac.uk/cy/ymchwil/ymchwilmoesegacuniondeb/fframwaithpolisiargyfermoesega/

http://www.swansea.ac.uk/cy/ymchwil/ymchwilmoesegacuniondeb/polisiardrinhoniadauogamymddwynymchwil/

Urddas yn y Gweithle ac wrth Astudio

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i hyrwyddo urddas pob myfyriwr ac aelod staff drwy ddileu pob math o ymddygiad sarhaus i sefydlu amgylchedd gweithio a dysgu heb unrhyw aflonyddwch ac ymddygiad ymosodol.

Mae ein cod ymarfer yn berthnasol i fyfyrwyr a staff, mae'n cynnwys datganiad polisi cyffredinol sy'n tynnu sylw at swyddogaethau a chyfrifoldebau pawb sy'n gweithio ac astudio yn y Brifysgol - gan roi enghreifftiau o'r gwahanol fathau o aflonyddu ac yn amlinellu'r polisi sydd i’w ddefnyddio wrth ymdrin ag aflonyddu.

Gallwch ddarllen cod ymarfer y brifysgol ar urddas yn y gwaith ac wrth astudio → Polisi Urddas yn y Gweithle ac wrth Astudio

Cyfle Cyfartal

Mae'r Brifysgol yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal. Mae'n ymrwymedig i gwrdd â'i rhwymedigaethau cyfreithiol a moesol o gael gwared ar wahaniaethu a hyrwyddo cydraddoldeb ar sail oed, anabledd, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, hil (gan gynnwys tarddiad ethnig neu genedlaethol, lliw neu genedligrwydd), crefydd neu gred (gan gynnwys diffyg cred), rhyw a thueddfryd rhywiol.

Cyfle Cyfartal - Cod Ymarfer

Rhyddid i Lefaru

Mae'r Brifysgol yn cydnabod pob math o fynegiant yn unol â'r gyfraith. Atgyfnerthir yr egwyddor hon gan Ddeddf Addysg (Rhif 2) 1986 sy'n gofyn bod y Brifysgol yn cymryd camau ymarferol rhesymol i sicrhau bod rhyddid i lefaru o fewn y gyfraith wedi'i ddiogelu i staff, myfyrwyr ac aelodau eraill o'r Brifysgol ac i siaradwyr sy'n ymweld.

Mae'r un Ddeddf yn gosod dyletswydd i sefydlu Cod Ymarfer i amlinellu'r gweithdrefnau a'r ymddygiad sy'n ofynnol gan y rhai hynny sy'n trefnu neu'n mynychu cyfarfodydd neu weithgareddau eraill. Sefydlir y Cod Ymarfer gan - a chydag awdurdod - y Cyngor fel corff llywodraethu'r Brifysgol ac mae'n berthnasol i holl adeiladau'r Brifysgol, sy'n eiddo i'r Brifysgol ac sydd wedi'u rheoli gan y Brifysgol, gan gynnwys adeiladau Undeb y Myfyrwyr, ac mae'n cynnwys pob math o gyfathrebu a mynegiant, pa bynnag gyfrwng a ddefnyddir. 

Rhyddid i Lefaru - Cod Ymarfer

Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015

Ymrwymiad Prifysgol Abertawe i Ddeddf Gaethwasiaeth Fodern 2015

Mae caethwasiaeth modern yn drosedd ac yn torri hawliau dynol sylfaenol. Mae'n cymryd sawl ffurf, megis caethwasiaeth, caethwasanaeth, llafur gorfodol a masnachu pobl, yr hyn sydd gan bob ffurf yn gyffredin yw unigolion yn colli eu rhyddid gan weithred unigolyn arall er mwyn manteisio arnynt er budd personol neu fasnachol.

Llunir datganiad caethwasiaeth a masnachu pobl y Brifysgol yn unol ag adran 54(1) o Ddeddf Gaethwasiaeth Fodern 2015.

Polisi Diogelu Grwpiau Diamddiffyn

Nod y Brifysgol yw cynnig amgylchedd saff a diogel i bob myfyriwr, aelod staff ac ymwelydd sy’n defnyddio ei chyfleusterau a’i gwasanaethau. Mae hyn yn cynnwys diogelu rhyddid ac urddas yr unigolyn i’r graddau nad yw hynny’n ymyrryd â rhyddid ac urddas eraill neu’n tanseilio cydlyniant y gymuned.

Mae’r Brifysgol yn cydnabod ei chyfrifoldeb penodol o ran diogelu lles grwpiau diamddiffyn, gan gynnwys plant a phobl ifanc sy’n rhan o weithgareddau’r Brifysgol drwy sicrhau bod trefniadau priodol ar waith er mwyn ei galluogi i gyflawni ei dyletswydd o ddarparu amgylchedd saff a diogel.

Polisi Diogelu Grwpiau Diamddiffyn (2013)

Polisi Iaith Gymraeg / Cynllun Iaith Gymraeg

Mae’r Cynllun Iaith Gymraeg wrth wraidd uchelgais y Brifysgol i fod yn sefydliad dwyieithog gwirioneddol.  Un o amcanion strategol y Brifysgol yw ehangu diwylliant dwyieithog o fewn y Brifysgol a hyrwyddo’r Cynllun Iaith Gymraeg.

Mae’r Cynllun yn nodi sut y byddwn yn gyrru’r uchelgais hwn yn ei flaen gan fanylu ar gynlluniau, polisïau, targedau a dulliau o fonitro cynnydd.   Mae’r Cynllun hwn yn adlewyrchu ymrwymiad cynyddol y Brifysgol i’r Iaith Gymraeg, ei chynlluniau i annog y defnydd a wneir ohoni ac i hyrwyddo cyfleoedd i’w defnyddio. Mae’r Brifysgol hefyd yn ymrwymedig i hyrwyddo’r defnydd o’r gwasanaethau Iaith Gymraeg y mae’n eu cynnig. Mae Prifysgol Abertawe’n falch o’i llwyddiant academaidd a’i safonau uchel. Bydd y Cynllun Iaith Gymraeg yn dangos yr un ymrwymiad drwy ddarparu gwasanaethau dwyieithog o ansawdd uchel i aelodau’r cyhoedd sy’n dod i gyswllt â’r Brifysgol.

Polisi Iaith Gymraeg / Cynllun Iaith Gymraeg

Chwythu'r chwiban

Mae'r Brifysgol yn ymrwymedig i'r safonau uchaf o ran gonestrwydd, cywirdeb ac atebolrwydd, ac yn ymdrechu i gynnal ei materion mewn modd cyfrifol.

Mae gan y Brifysgol bolisi a gweithdrefnau "Chwythu'r Chwiban" (Datgelu er Lles y Cyhoedd) yn eu lle i alluogi staff, myfyrwyr ac aelodau eraill o'r Brifysgol i godi pryderon sydd o fudd i'r cyhoedd yn ymwneud â honiadau o dwyll, camymddygiad, amhriodoldeb, ymddygiad anfoesegol neu ymddygiad amhriodol. Mae'r polisi a'r gweithdrefnau yn sicrhau yr ymdrinnir â phryderon a godir yn ddidwyll yn gadarn ac yn deg, ac nid yw aelodau sy'n codi'r fath bryderon yn destun i erledigaeth o unrhyw fath.

Darllen mwy am » Chwythu'r chwiban