Bywgraffiad

Kathryn yw’r Prif Ymgynghorydd ar gyfer Gwyddoniaeth a Phennaeth Proffesiwn ar gyfer Gwyddoniaeth a Pheirianneg yng Nghyfoeth Naturiol Cymru, ac mae ganddi gyfrifoldeb dros wyddoniaeth a sicrhau ansawdd tystiolaeth, gan adeiladu’r sail dystiolaeth strategol trwy gysylltiadau allanol ar draws Defra, y Cynghorau Ymchwil, prifysgolion, a darparwyr ymchwil eraill, a chan sicrhau bod Cyfoeth Naturiol Cymru’n defnyddio’r dystiolaeth wyddonol a’r dadansoddiadau diweddaraf at y dyfodol. Yn flaenorol bu’n gweithio i Asiantaeth yr Amgylchedd am nifer o flynyddoedd. Cyn hynny, gweithiai am 18 o flynyddoedd yn Affrica, y Dwyrain Canol, De-ddwyrain Asia, a De America ym maes cadwraeth, rheoli coedwigoedd cynaliadwy, a llywodraethu, gan bartneru cymunedau lleol, busnesau, prifysgolion, a haen uwch y llywodraeth. Ei swydd ddiwethaf cyn dychwelyd i’r Deyrnas Unedig oedd fel cyfarwyddwr-cyffredinol mewn canolfan cadwraeth, ymchwil a datblygu fforest law ryngwladol yn Guyana, â chyfrifoldeb dros 350,000 o hectarau o fforest law a chan ganolbwyntio ar fusnesau’r fforest sy’n gynaliadwy yn ecolegol ac yn economaidd.

A hithau’n gadeirydd neu’n aelod o ystod o bwyllgorau a byrddau llywodraethol, academaidd ac elusennol, megis Cadeirydd ein Fforwm Amgylchedd Deinamig ar gyfer Ymchwil ac Arloesi, sef fforwm o 19 o sefydliadau aelodau’r sector cyhoeddus y mae ganddynt gyfran mewn ymchwil, arloesi, hyfforddiant a galluoedd newid amgylcheddol, fel arianwyr, darparwyr a/neu ddefnyddwyr. Mae hefyd yn aelod o’r is-banel Systemau’r Ddaear a Gwyddoniaeth Amgylcheddol ar gyfer REF2021. Mae wedi dal amrywiaeth o swyddi academaidd anrhydeddus ar gyfer ymchwil ac addysgu (Rhydychen, Reading, Dalhousie, Banda Aceh) ac erbyn hyn mae’n Athro Anrhydeddus yn y Biowyddorau ym Mhrifysgol Abertawe. Roedd ei hyfforddiant cynnar yn cynnwys cymrodoriaeth ôl-ddoethurol mewn systemau amaethyddol ym Mhrifysgol Reading, PhD mewn entomoleg ecolegol o Goleg Imperial ym Mharc Silwood, a BSc mewn ecoleg o Brifysgol Durham.

Mae Kathryn yn aelod lleyg o Gyngor Prifysgol Abertawe a benodwyd gan y Llys ac yn aelod o’r Llys.