Cyfeiriadau

Gyrru

Wrth deithio tua’r gorllewin ar yr M4, gadewc y draffordd yng Nghyffordd 42 a dilynwch yr arwyddion i Abertawe ar yr A483
(Ffordd Fabian). Mae Campws y Bae ar ochr chwith Ffordd Fabian,
a rheolir y fynedfa gan oleuadau traffig. Mae maes parcio i ymwelwyr yn union i’r chwith o’r brif fynedfa.
Mae cyfleuster a Theithio ar Ffordd Fabian, sydd yn agos at Gampws
y Bae. Cost y cyfleuster yw £2.50 y car y dydd ar gyfer teithio i ganol y ddinas. Os hoffech deithio i Gampws y Bae gan ddefnyddio Parcio a Theithio, mae cost ychwanegol o £1.50 y car y dydd. Cyfanswm cost defnyddio Parcio a Theithio i deithio i Gampws y Bae yw £4.00 y car. Mae’r safle ar agor o 7.00 am tan 7.00 pm.

Beicio a Cherdded (Teithio Llesol)

Mae Campws Parc Singleton a Champws y Bae wedi’u cysylltu gan y Llwybr Beicio Cenedlaethol (LlBC, llwybr 4). Mae cyfleusterau parcio ar y ddau safle. Os ydych yn teithio’n lleol neu’n beicio naill ai o orsafoedd rheilffordd Abertawe neu Bort Talbot, gallwch weld rhwydwaith Beicio Bae Abertawe yma: www.cycleswanseabay.org

BEICIAU SANTANDER

Beiciau Santander Abertawe yw cynllun rhannu beiciau y gall pawb ei defnyddio. Mae pum hyb gorsaf ddocio ar hyd Bae Abertawe, sy’n cysylltu’r ddau gampws. Am wybodaeth bellach lawrlwythwch ap Santander Cycles o’r App Store.

Ar y Bws

Yn ystod y tymor, mae bysiau’n rhedeg yn aml rhwng canol y ddinas, Campws y Bae, Campws Singleton, a Phentref Myfyrwyr Hendrefoelan.

Ar y Trên

Mae trenau InterCity cyflym iawn yn teithio bob awr o Lundain (Paddington) i Abertawe ac yn cymryd oddeutu 2 awr 50 munud. Mae’r prif wasanaethau InterCity yn cynnig cysylltiadau i Abertawe o Birmingham, Bristol Parkway, Caerdydd a Llundain. Mae gwasanaethau rhanbarthol hefyd gan drenau Sprinter at orllewin, canolbarth a gogledd Cymru. Yr orsaf drên agosaf i Gampws y Bae yw Port Talbot Parkway (dwy arhosfan cyn Abertawe). Am ragor o fanylion ar yr holl wasanaethau rheilffordd: Ffôn: +44 (0)3457 484950 www.nationalrail.co.uk

Hedfan

O FAES AWYR HEATHROW
Trên: Gallwch naill ai gymryd y bws cyswllt Rheilffordd-Awyr i Reading a’r trên o Reading i Bort Talbot (neu i Abertawe ar gyfer Campws Parc Singleton), neu gymryd y trên o Heathrow i Lundain (Paddington), a’r trên o Paddington i Bort Talbot (neu i Abertawe). 
Bws: Cymerwch fws 201 neu 202 o orsaf fysiau’r maes awyr i Abertawe.

O FAES AWYR GATWICK
Trên: Cymerwch y trên o Gatwick i Reading, a’r trên o Reading i Abertawe.

Bws: Cymerwch fws 201 neu 202 o orsaf fysiau’r maes awyr i Abertawe.
O FAES AWYR RHYNGWLADOL CAERDYDD Cymerwch fws neu dacsi i ganol Caerdydd, yna bws Greyhound neu drên i Abertawe.

Cynllun Campws y Bae