Coronafeirws: y diweddaraf

Mae’r Cynllun Strategol 2020 hwn yn berthnasol i bob rhan o’r Brifysgol ac i bob un o’n gweithgareddau. Fodd bynnag, mae thema seml yn rhan gynhenid o’r cymhlethdod hwn: byddwn yn cystadlu’n llwyddiannus â’r prifysgolion ‘elit’ traddodiadol, nid am ein bod yr un fath â nhw, ond oherwydd ein bod yn wahanol.

Rydym yn rhannu un peth â phrifysgolion blaenllaw eraill, sef pwyslais ar ymchwil o’r ansawdd uchaf, ond rydym hefyd yn blaenoriaethu cynnal cydbwysedd rhwng ymchwil ac addysgu rhagorol, cynyddu symudedd cymdeithasol a chael effaith sylweddol ar yr economi, cymdeithas ac iechyd ledled y rhanbarth a’r tu hwnt iddo. Mae ein myfyrwyr yn bwysig i ni, ac rydym yn eu paratoi ar gyfer gyrfa dda a bywyd da. Hefyd, mae’n bwysig i ni ddefnyddio ein hymchwil a’n hysgolheictod i gael effaith ar y byd.

Rydym wedi datblygu’n Brifysgol hyblyg, effeithiol a hyderus. Rydym yn falch o’n cryfderau arbennig ac yn benderfynol o bennu ein hagendâu ein hunain. Hwn yw pedwerydd cam ein strategaeth uchelgeisiol, “Cyfeiriadau Strategol”, a lansiwyd yn 2004. O ganlyniad i berfformiad eithriadol cydweithwyr ar draws y Brifysgol, rydym wedi cyflawni trawsnewid, o ran ansawdd a graddfa, sy’n denu sylw ac sy’n cael effaith sylweddol ar ein henw da yn fyd-eang. Wrth i flwyddyn ein canmlwyddiant agosáu yn 2020, rydym yn ymfalchïo yn yr hyn a gyflawnwyd a’r penderfyniad realistig i barhau â’r gyfradd gynnydd gwefreiddiol hon. Mae Cynllun Strategol 2020 yn amlinellu sut byddwn yn gwneud hyn.

Mae’r Cynllun wedi cael ei fireinio drwy gyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu â staff a myfyrwyr. Mae’n cynrychioli ein cymhellion a’n huchelgeisiau, ynghyd ag ymdeimlad cryf o gymuned yn cydweithio at ddiben cyffredin. Gallwn i gyd fod yn ffyddiog bod gan Brifysgol Abertawe yr egni, yr ymrwymiad a’r dyfalbarhad ar gyfer cam nesaf ei datblygiad.