A oes parcio ar gael ar y safle?

Gallwn gadw lleoedd parcio ar gyfer gwesteion ag anabledd. Mae gennym nifer gyfyngedig o leoedd parcio a thalu ar gael ar y safle ar gyfer gwesteion y briodas.

A yw’r lleoliad yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn?

Ydy mae’r lleoliad yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Mae lleoedd parcio ar gyfer pobl anabl ar gael o amgylch y Neuadd Fawr ac mae lifft ar gael i gael mynediad i’r Awditoriwm.

Ai ein priodas ni fydd yr unig briodas a gynhelir yno y diwrnod hwnnw?

Ie, ni fydd unrhyw briodasau eraill yn cael eu cynnal yn y Neuadd Fawr.

A oes modd darparu meistr y defodau?

Awgrymwn eich bod yn penodi’r prif ystlyswr i gyflawni dyletswyddau meistr y defodau neu bydd eich arlwywyr yn hapus i ddarparu aelod staff i gyflawni’r rôl hon. Prif ddiben ein rheolwr ar ddyletswydd yw sicrhau eich diogelwch nid cyflawni dyletswyddau eraill megis hyn.

Ble fydd modd i ni dynnu lluniau?

Caniateir tynnu lluniau yn Awditoriwm Syr Stanley Clarke ac yn ein hardal traeth breifat (ar eich menter eich hun). 

Pwy fydd yn darparu’r arlwyaeth?

Bydd ein tîm arlwyo hynod gymwys yn darparu eich arlwyaeth. Bydd angen opsiwn i ddechrau, prif fwyd a phwdin yn ogystal ag opsiwn llysieuol.

A oes modd darparu ein diodydd ein hunain?

Nid ydym yn cynnig opsiwn tâl gweini.

A oes modd cael bar arian parod?

Mae gennym far arian parod ar y safle.

A oes modd i chi ddarparu eitemau ychwanegol megis llieiniau bwrdd, gorchuddion cadeiriau, stand teisen a seddi babanod?

Rydym yn darparu llieiniau bwrdd gwyn, gorchuddion cadeiriau, stand teisen, bwrdd a chyllell. Bydd angen i’r parti priodasol ddarparu seddi babanod.

A oes modd i chi ddarparu cyfleusterau meithrinfa?

Nid ydym yn darparu cyfleusterau meithrinfa.

A oes modd i mi ddewis y gerddoriaeth/y band/ y DJ a’r gwerthwr blodau ayyb?

Oes, fodd bynnag os bydd angen arweiniad arnoch gallwn roi rhestr o gwmnïau sydd wedi’i llunio trwy gynnwys cyflenwyr sydd wedi’u defnyddio gan gleientiaid eisoes.

A oes modd i’m ffotograffydd, gwerthwr blodau neu DJ ymweld â’r lleoliad cyn y briodas?

Oes, byddwn yn hapus i ddangos y lleoliad iddynt. Dylech sicrhau eu bod yn cysylltu â ni i drefnu apwyntiad.

A fyddwn yn derbyn prisoedd ffafriol gan westai lleol?

Byddwch. Gofynnwch i un o’n cydlynwyr am y rhestr Gwestai a argymhellir.

A fydd rhywle i ni storio’r anrhegion?

Bydd, gallwn ddarparu ardal i chi storio anrhegion priodas ar gyfer y noson. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb pe bai eich anrhegion yn mynd ar goll neu’n cael eu difrodi. Dylech benodi rhywun i fod yn gyfrifol am gasglu eich anrhegion priodas a’u cludo y diwrnod canlynol. 

A fydd angen Yswiriant Priodas arnom?

Er nad yw’n amod ar y gosodiad byddwn yn awgrymu eich bod yn ystyried prynu yswiriant. Mae hyn wedi’i ffurfio’n arbennig ac yn cynnwys eitemau megis difrod i ddillad priodasol, colli modrwyon priodas, difrod i’r deisen briodas, methiannau cyflenwyr ayyb. Mae gennym yswiriant atebolrwydd ond nid yw’n cynnwys unrhyw un o’r eitemau a restrwyd uchod.

A ydych yn caniatáu i gonffeti gael ei daflu ac i ganhwyllau gael eu defnyddio yn y lleoliad?

Yn anffodus nid ydym yn caniatáu i gonffeti gael ei daflu yn ein lleoliad. Hefyd ni chaniateir candelabra na chanhwyllau.

Pa addurniadau fydd modd i ni eu defnyddio yn y lleoliad?

Dylech drafod eich anghenion gydag un o’n cydlynwyr.

A oes system sain?

Oes, mae gennym system sain yn y Neuadd Fawr a gallwn ddarparu microffon ar stondin, microffon llaw a microffon llabed ar gyfer areithiau yn ôl yr angen.

A oes modd chwarae cerddoriaeth ein hun yn y cefndir?

Gall cerddoriaeth gael ei chwarae trwy’r system sain yn y Neuadd Fawr yn ystod y cinio. 

Beth os bydd gwesteion yn dymuno ysmygu?

Dylai gwesteion sy’n dymuno ysmygu fynd y tu allan i flaen yr adeilad.

A fydd modd i ni gludo eitemau i’r lleoliad cyn y diwrnod neu ar y diwrnod?

Bydd, bydd modd i eitemau gael eu cludo i’r lleoliad y diwrnod cyn eich priodas neu ar fore’r briodas gyda chaniatâd eich cydlynydd. Byddwn wedi neilltuo lle er mwyn i chi storio eitemau y diwrnod cyn eich priodas a thrwy gydol diwrnod eich priodas.