Y Neuadd Fawr – Y Cefndir

null

Wrth galon Campws Gwyddoniaeth ac Arloesedd newydd y Bae Prifysgol Abertawe sy’n werth £450m ceir y Neuadd Fawr.

Dyluniwyd y cyfleuster hwn gwerth £32m gan y pensaer byd-enwog Dr Demetri Porphyrios fel gofod amlbwrpas a’r gobaith yw y bydd yn ymestyn allan y tu hwnt i’r Brifysgol i’r gymuned ehangach.

Dyluniwyd y Neuadd Fawr i ddarparu cartref newydd i’r celfyddydau yn y Brifysgol; ac adeiladu ar gynigion presennol y celfyddydau diwylliannol sef theatr, dawns, cerddoriaeth, y celfyddydau gweledol, crefft a sinema a ddarperir gan theatr Taliesin ar Gampws Parc Singleton.

Mae’r Neuadd Fawr yn darparu ‘cartref’ newydd ar gyfer rhaglen gerddoriaeth a adfywiwyd y Brifysgol a chyfleuster cyngherddau a chynadledda o safon fyd-eang i’r gymuned leol ac i Gymru.

Lleoliad cymunedol aml-bwrpas

Mae’r Neuadd Fawr yn ofod ysbrydoledig, aml-bwrpas lle y gall aelodau’r cyhoedd uno â chymuned y campws a chymryd rhan mewn gwledd o ddigwyddiadau a gweithgareddau; o berfformiadau cerddoriaeth a’r celfyddydau, darlithoedd cyhoeddus a mentrau allgymorth cymunedol, i wyliau, cynadleddau, arddangosfeydd a dathliadau. 

Dylan Thomas

Wrth i’r Brifysgol gyrraedd ei Chanmlwyddiant yn 2020, bydd y Neuadd Fawr ynghyd â theatr Taliesin ar Gampws Parc Singleton yn darparu lleoliad allweddol i gynnal ei dathliadau a ddechreuodd y llynedd trwy gyfres o ddarlithoedd canmlwyddiannol a guradwyd gan yr Athro Owen Sheers a’u noddwyd gan Gymdeithas Adeiladu Abertawe.

Cewch wybodaeth bellach am y Gyfres Darlithoedd Canmlwyddiannol yma.

Lleoliad Neilltuol ar Lan y Môr

Y Neuadd Fawr yw’r adeilad blaenllaw wrth galon Campws y Bae newydd sbon Prifysgol Abertawe sydd wedi’i lleoli mewn lleoliad neilltuol ar safle 65 o erwau a oedd yn gyn-safle tramwy BP ar ochr ddwyreiniol Abertawe.

Beach Location

Mae’r campws wedi’i leoli wrth ymyl Traeth Abertawe a cheir mynediad uniongyrchol i’w draeth preifat a’i bromenâd glan môr ei hun. Mae hefyd wedi’i leoli cyferbyn â Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Twyni Crymlyn y mae’r Brifysgol yn berchen arno ac yn gyfrifol am ei ddiogelu.

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Twyni Crymlyn

Ychydig i’r Dwyrain o’r Neuadd Fawr ar Gampws y Bae ceir Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig y mae’r Brifysgol yn berchen arno.

Mae’r cynefinoedd gwarchodedig yn Nhwyni Crymlyn yn cynnwys twyni tywod, morfa heli a’r traeth ei hun.

Crymlyn Burrows Site of Special Scientific Interest

Mae’r twyni’n gartref i wledd o flodau gwyllt gan gynnwys planhigion prin iawn megis wermod yr ŷd a staciau. Maent hefyd yn gynefin pwysig ar gyfer ymlusgiaid ac adar sy’n nythu ar y ddaear; tra bo’r traeth yn hafan ar gyfer adar hirgoes megis hutanod y tywod, piod y môr a chwtiaid torchog.

Cewch wybodaeth bellach am y Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yma