Gwybodaeth i Ymwelwyr

Isod cewch yr holl wybodaeth a’r cyngor hanfodol a fydd ei angen arnoch ar gyfer ymweld â’r Neuadd Fawr.

Cyrraedd y Neuadd Fawr

Y Neuadd Fawr yw’r adeilad blaenllaw wrth galon Campws y Bae Prifysgol Abertawe. Gallwch lawrlwytho cynllun defnyddiol o Gampws y Bae yma: Cynllun Campws y Bae

Cyrraedd Campws y Bae

Mae cyrraedd Campws y Bae Prifysgol Abertawe yn hawdd boed yn y car, ar y trên neu ar awyren. Mae Maes Awyr Caerdydd tua awr i ffwrdd ac mae traffordd yr M4, sef y prif lwybr o Lundain o gyfeiriad y dwyrain i’r gorllewin yn mynd heibio cyrion gogleddol Abertawe.

Mae trenau o orsaf Paddington Llundain, De Cymru a gweddill y deyrnas Unedig yn cyrraedd Gorsaf Stryd Fawr Abertawe yn rheolaidd ac mae coetsys National Express yn teithio i Orsaf Fysiau’r Cwadrant yng nghanol y ddinas.

Y cod post ar gyfer defnyddwyr offer Llywio Lloeren yw SA1 8EP

Yn y Car                   

O’r draffordd, gadewch yr M4 oddi ar gyffordd 42 (A483 Abertawe) i ymuno â Ffordd Fabian gan ddilyn arwyddion ar gyfer canol y ddinas. Bydd Campws y Bae yn ymddangos ar eich ochr chwith ar ôl i chi fynd heibio i warws Amazon (ar eich ochr dde). Mae’r fynedfa wrth gyffordd a reolir gan oleuadau traffig.

Ar y Trên, y Bws neu’r Goets

Os ydych chi’n cyrraedd Abertawe ar y trên mae gwasanaeth bws rheolaidd a dibynadwy yn teithio o orsaf drenau Abertawe i Orsaf Fysiau’r Cwadrant yng nghanol y ddinas. Neu mae Gorsaf Fysiau’r Cwadrant yn daith fyr ar droed neu mewn tacsi. Mae bws rhif 8 yn gadael Gorsaf Fysiau’r Cwadrant i fynd i Gampws y Bae bob 15 munud.  

Os ydych chi’n cyrraedd Abertawe ar y bws neu mewn coets byddwch yn mynd yn syth i Orsaf Fysiau’r Cwadrant a bydd bws rhif 8 yn gadael oddi yno i fynd i Gampws y Bae bob 15 munud.

Parcio ar gyfer Ymwelwyr â’r Neuadd Fawr

Parcio a Theithio

Mae cyfleuster Parcio a Theithio wedi’i leoli ar Ffordd Fabian, Abertawe sy’n agos i gampws y Bae. Mae’r cyfleuster hwn ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, 7.00am i 7.30pm a’r gost yw £2.50 y car, y dydd ar gyfer teithio i ganol y ddinas. Os ydych chi’n dymuno teithio i Gampws y Bae gan ddefnyddio’r cyfleuster Parcio a Theithio yna fydd cost o £1.50 ychwanegol y car y dydd. Cyfanswm y gost o ddefnyddio’r cyfleuster Parcio a Theithio i deithio i Gampws y Bae yw £4.00 y car.  

Dysgwch fwy am gynllun Parcio a Theithio Ffordd Fabian yma.

Parcio ar y Campws

Mae parcio talu ac arddangos i ymwelwyr ar gael ar Gampws y Bae. Mae’r maes parcio wedi’i leoli ar ochr ddwyreiniol prif fynedfa’r campws: P1 ar fap y campws: Cynllun Campws y Bae

Hefyd mae maes parcio talu ac arddangos ar gyfer y Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig sydd wedi’i leoli i gyfeiriad y dwyrain o’r maes parcio i ymwelwyr.

Parcio ar gyfer mynychwyr digwyddiadau diwylliannol

Cewch barcio am ddim wrth fynychu digwyddiadau sy’n rhan o Raglen Ddiwylliannol y Brifysgol yn y Neuadd Fawr. Os ydych chi wedi cadw lle i fynychu digwyddiad trwy Swyddfa Docynnau Taliesin neu’r Neuadd Fawr yna gallwch barcio ar y campws am ddim.

Parcio ar gyfer cynrychiolwyr digwyddiadau

Ceir nifer gyfyngedig o leoedd parcio ar y safle ar gyfer cynrychiolwyr digwyddiadau. Anogwn i chi rannu ceir a defnyddio cludiant cyhoeddus. Ar gyfer y cynrychiolwyr sy’n aros yn llety’r campws cewch barcio am ddim ym mhrif faes parcio’r campws. Mae’n rhaid i chi roi manylion cofrestriad eich car wrth i chi gofrestru. Bydd modd i drefnydd y digwyddiad roi cyfarwyddiadau clir i chi ynghylch trefniadau parcio ar gyfer y digwyddiad.

Hygyrchedd

Os oes gennych anabledd ac mae gennych anghenion penodol rhowch wybod i staff Blaen y Tŷ neu’r Caffi a fydd yn hapus iawn i’ch helpu.

Dolenni Clyw

Gwybodaeth i ddilyn

Defnyddwyr cadeiriau olwyn a defnyddwyr sydd â phramiau a bygis

Mae’r Neuadd Fawr yn gwbl hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn. Ceir mynediad gwastad drwyddo draw’r llawr gwaelod a cheir dau lifft cyhoeddus i’r llawr cyntaf.

Mae llawr gwastad drwyddo draw’r llawr cyntaf (gan gynnwys cyfleusterau toiled) ac mae seddi llawr gwastad rhannol yn yr Awditoriwm ei hun yn ogystal â digonedd o le i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn.

Os ydych chi’n defnyddio cadair olwyn neu eich bod yn gofalu am rywun sy’n defnyddio cadair olwyn yna rhowch wybod i ni wrth i chi archebu.

Parcio i bobl anabl

Ceir lleoedd parcio i westeion anabl y tu allan i adeilad y Neuadd Fawr.

Cŵn Tywys

Croesewir cŵn tywys yn y Neuadd Fawr.

Seddi côl a seddi plant i fynychwyr perfformiadau

Yn achos plentyn o dan 2 oed sy’n eistedd ar eich côl dylech brynu tocyn côl Rhiant a Babi. Mae pris y tocyn yn cyfateb i bris tocyn safonol ac mae’n caniatáu i riant a babi ddefnyddio un sedd. Mae gennym seddi arbennig ar gyfer plant iau sy’n eistedd yn eu sedd eu hunain i sicrhau bod modd iddynt weld y perfformiad.

Bwydo eich plentyn

Mae croeso i chi fwydo eich babi ar y fron yn y Neuadd Fawr. Bydd staff ein Caffi yn hapus i ddarparu dŵr poeth i dwymo poteli neu fwyd babi ar gyfer plant sy’n ddiddyfnu. Hefyd mae gennym seddi babanod ar gael i chi eu defnyddio.

Cyfleusterau newid babis

Mae gennym fwrdd newid babis yn ein toiled hygyrch. Hefyd mae gennym sinciau lefel is a stôl yn nhoiledau’r menywod a thoiledau’r dynion i helpu plant i olchi eu dwylo.

Oriau Agor

Mae adeilad y Neuadd Fawr ar agor o 10.00am tan 6.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ac o 10.00am tan 1.00pm ac 1.30pm tan 4.00pm ddydd Sadwrn.

Y Swyddfa Docynnau

Mae’r Swyddfa Docynnau yn agor 2 awr cyn perfformiad yn ystod y nosweithiau ac ar y penwythnos a bydd yn aros ar agor ar nosweithiau perfformiadau tan 30 munud ar ôl i’r perfformiad ddechrau.

Y Caffi

Mae’r Caffi yn y Neuadd Fawr ar agor:

Dydd Llun i ddydd Gwener             11am - 3pm

Manylion Cyswllt

Y Neuadd Fawr 

Prifysgol Abertawe, Ffordd Fabian, Twyni Crymlyn, Abertawe SA1 8EN

Manylion Cyswllt Ffôn ac E-bost:

Caffi: 01792 513170, greathallcafebar@aberatwe.ac.uk

Y Neuadd Fawr a’r Swyddfa Docynnau: 01792 604900 / 604999, greathallboxoffice@abertawe.ac.uk