Cardiau Cinio a Theyrngarwch

Cardiau Cinio a Theyrngarwch

Cardiau Cinio a Theyrngarwch

Manteisiwch ar gerdyn teyrngarwch heddiw a dechreuwch ennill pwyntiau. Am bob £1 y byddwch yn ei wario mewn unrhyw un o’n llefydd bwyta neu gaffis gallwch ennill 5 pwynt*.Cadwch lygaid am y cynigion i gael pwyntiau bonws a chael mwy fyth o werth am arian!

Casglwch bwyntiau bob tro a phan fyddwch chi’n barod gallwch eu cyfnewid am fwy o fwyd a diod. Mae pob pwynt y byddwch yn ei gasglu’n werth 1c tuag at fwyd/diod.

(*ac eithrio alcohol a melysion)

Cofrestrwch eich cerdyn Teyrngarwch yn Nerbynfa’r Swyddfa Arlwyo, Llawr Isaf, Tŷ Fulton, Campws Singleton neu ffoniwch 01792 295559.

 

Neuaddau Preswyl

Fel rhan o’ch pecyn llety arlwyo rhannol bydd gennych gerdyn bwyta sy’n ffordd syml a diffwdan o dalu am eich prydau heb orfod defnyddio arian parod. Gellir defnyddio’r cerdyn yn unrhyw un o lefydd arlwyo’r Brifysgol.

Cerdyn Cinio Neuaddau Preswyl - Telerau ac Amodau Cymraeg a Saesneg 2012

Cerdyn Cinio Hyblyg

Os ydych chi’n byw mewn Llety Hunan Ddarpar neu yn un o leoliadau’r sector preifat, manteisiwch ar ein hopsiwn arloesol, y Cerdyn Cinio Hyblyg

Rhesymau da dros brynu Cerdyn Cinio Hyblyg

  • Does dim rhaid cael arian parod
  • Mae'n hawdd a chyflym rhoi ychwaneg o arian ar y cerdyn drwy fynd i’r swyddfa arlwyo
  • Gellir ei ddefnyddio i brynu pryd yn un o’n bwytai neu siopau coffi
  • Gallwch roi cymaint o arian ag y dymunwch chi ar eich cerdyn, yr isafswm yw £5.00 Mae’r credyd yn ddilys tan ddiwedd y flwyddyn academaidd
  • Mae'n ddelfrydol i’w ddefnyddio yn ystod cyfnodau adolygu ac arholiadau yn lle gorfod coginio
  • Gellir ei ddefnyddio yn unrhyw un o lefydd bwyta’r campws
  • Mam a Dad: mae'n wych i sicrhau bod eich merch neu fab yn cael pryd cynnes rheolaidd

Sut mae Cofrestru ar gyfer Cynllun Cinio Hyblyg Abertawe?

Arall

.