Ehangu mynediad

Ehangu mynediad

Mae ehangu mynediad - sef sicrhau bod cynifer o bobl ag y bo modd yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn addysg uwch, beth bynnag fo'u cefndir daearyddol, cymdeithasol, ac economaidd - yn rhan bwysig o strategaeth dysgu ac addysgu'r Brifysgol.

Nod Prifysgol Abertawe yw gwella cyfranogiad myfyrwyr o bob rhan o gymdeithas, ac yn enwedig o gymunedau difreintiedig yn Ne Cymru. Abertawe yw'r unig brifysgol yng Nghymru sy'n mynd â'i chyrsiau i'r gymuned yn ogystal â'u cynnal ar y campws. At ei gilydd, mae'r Brifysgol yn darparu cyrsiau mewn 87 lleoliad yn y rhanbarth.

Mae llawer o bobl yn astudio'n rhan-amser am eu bod am gael cydbwysedd rhwng eu gwaith ac ymrwymiadau teuluol ar yr un pryd ag ennill cymhwyster sy'n eu galluogi i newid cyfeiriad eu gyrfa. I eraill, mae gradd ran-amser yn eu galluogi i barhau i weithio i gynnal eu teuluoedd ac ariannu eu hastudiaethau.

Mae Adran Addysg Barhaus i Oedolion y Brifysgol yn cynnig ystod eang o gyrsiau yn ogystal â rhaglen BA Dyniaethau ran-amser. Sefydlwyd y radd ran-amser hon yn 1990 i alluogi myfyrwyr i astudio amrywiaeth o bynciau dros gyfnod o chwe blynedd. Ar hyn o bryd mae 305 o fyfyrwyr, rhwng 20 a 78 oed, wedi'u cofrestru ar y cwrs. Gall myfyrwyr hefyd astudio yn rhan-amser ar gyfer rhai graddau yn Saesneg neu Hanes.

Y Brifysgol yw partner arweiniol Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De-orllewin Cymru a sefydlwyd yn 2003 i alluogi pobl yn ne-orllewin Cymru i ymgysylltu ag Addysg Bellach ac Addysg Uwch. Mae’r Bartneriaeth yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau addysgu sy’n codi dyheadau, o weithdai byr i Brifysgol Haf breswyl am dair wythnos, a ddarperir i'r rhai sy'n byw mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf, plant mewn gofal a’r rhai sy'n gadael gofal. O fewn y grwpiau hyn, nod y Bartneriaeth hefyd yw gweithio gyda grwpiau eraill sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg uwch a myfyrwyr sy'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.