Wythnos Gweithredu ar Wastraff Bwyd

Mae gwastraffu bwyd yn un o'r pethau sy'n cyfrannu fwyaf at newid yn yr hinsawdd. Mae cynhyrchu ein bwyd yn defnyddio symiau sylweddol o ddŵr, tir, egni, amser a thrafnidiaeth, ac eto yng nghartrefi'r DU rydym yn gwastraffu 4.5 miliwn o dunelli o fwyd bwytadwy bob blwyddyn. Dyna ddigon i greu 10 miliwn o brydau o fwyd! Mae gwastraffu bwyd ar adeg ei gynhyrchu ac wrth y bwrdd yn gymaint o broblem fyd-eang bellach, er cyd-destun, mae Sefydliad Bwyd ac Amaethyddiaeth (FAO) y Cenhedloedd Unedig yn datgan bod traean o'r allyriadau byd-eang yn dod o fyd amaethyddiaeth, a bod 30% o'r holl fwyd yr ydym yn ei gynhyrchu bellach yn cael ei wastraffu - tua 1.8 biliwn o dunelli bob blwyddyn.

Mae lleihau gwastraff bwyd bellach yn uchel ar ein hagenda ym Mhrifysgol Abertawe, ac rydym eisoes yn cymryd camau yn ein mannau arlwyo ar y campws i leihau'r swm rydym yn ei gynhyrchu, sy'n cynnwys; cynllunio bwydlenni'n ofalus a defnyddio cynhwysion mewn sawl dysgl, arolygu adroddiadau am werthiant yn rheolaidd er mwyn gwneud gwelliannau, archebu a chylchdroi nwyddau'n rheolaidd, a rhoi bwyd i brosiectau cegin gymunedol lleol. Caiff gwastraff bwyd a grëir ledled y Brifysgol mewn mannau arlwyo, preswylfeydd myfyrwyr a swyddfeydd ei wahanu er mwyn sicrhau y caiff ei anfon i gael ei dreulio'n anaerobig, sef proses sy'n creu bio-nwy a bio-gwrtaith gan ein gwastraff bwyd.

Ond, rydym am wneud rhagor a dyna pam rydym yn unedig o ran neges y Rhaglen Gweithredu ar Wastraff ac Adnoddau (WRAP) i chi, ein myfyrwyr a'n staff, fod "Gwastraffu Bwyd yn Bwydo Newid yn yr Hinsawdd." Rydym yn ymuno â sefydliadau ledled y DU i gefnogi Wythnos Gweithredu ar Wastraff Bwyd gyntaf y DU o 1 tan 7 Mawrth 2021, sef wythnos sy'n ymroddedig i godi ymwybyddiaeth o effaith amgylcheddol gwastraffu bwyd, ac yn rhoi llawer o awgrymiadau defnyddiol i'n helpu i gyd i feithrin arferion newydd i wastraffu llai. Darllenwch ddatganiad i'r wasg y Brifysgol i ddarganfod mwy am pam rydyn ni'n cefnogi'r ymgyrch.

Mae angen inni i gyd ledaenu'r neges ynghylch sut i wastraffu llai o fwyd. Mae pawb yn gallu gwneud gwahaniaeth, ac mae rhywbeth bach iawn fel cadw eich bwyd sy'n weddill ac annog ffrindiau a'r teulu i wneud yr un peth, yn golygu eich bod yn chwarae eich rhan chi. Er mwyn cymryd rhan, darllenwch ein 10 awgrym euraidd isod, ac ewch i Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff am ragor o awgrymiadau, syniadau a ryseitiau hawdd i helpu i wneud y gorau o'ch bwyd, wrth arbed arian a helpu i achub ein planed.

10 Awgrym Euraidd

Yn ffodus, mae camau gweithredu syml y gallwn ni i gyd eu cymryd i atal bwyd rhag mynd yn y bin, ac arbed hyd at £210 bob blwyddyn. Eleni, ar gyfer Wythnos Gweithredu ar Fwyd Gwastraff, dyma 10 awgrym euraidd y gallwch roi cynnig arnynt er mwyn atal bwyd gwastraff rhag bwydo'r newid yn yr hinsawdd: