Coronafeirws: y diweddaraf

Gweithio Gyda’n Gilydd i leihau Gwastraff

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn ymrwymedig i ymgorffori diwylliant o atal, ailddefnyddio ac ailgylchu gwastraff drwyddi draw yn ein gweithrediadau a sicrhau ein bod yn cynnal ein dyletswydd gofal cyfreithiol.


Rydym yn rheoli ein gwastraff yn unol â’r Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff ac yn gweithredu o fewn deddfwriaeth gwastraff berthnasol ac yng nghylch gorchwyl yr hierarchaeth gwastraff.

A ydym yn llwyddo?

Ar ddiwedd blwyddyn academaidd 2018/19, gwnaethom gyflawni cyfradd ddargyfeirio o 68%. Gwnaethom wahanu 54% o gyfanswm ein gwastraff ar gyfer ailgylchu (660 tunnell), 8% o wastraff bwyd (108 tunnell) ar gyfer treuliadau anerobig ac anfonwyd y 32% o wastraff nad oedd modd ei ailgylchu a oedd yn weddill (409 tunnell) i adfer ynni.

Quad bins

BETH ARALL Y GALLAF EI AILGYLCHU AR Y CAMPWS?

Rydym yn falch iawn o fod wedi cyfuno â TerraCycle sydd â’r motto “Eliminating the Idea of Waste® by recycling the ‘non-recyclable’."  Mae TerraCycle yn darparu rhaglenni ailgylchu am ddim a ariennir gan frandiau, gwneuthurwyr a manwerthwyr i’n galluogi i gasglu ac ailgylchu gwastraff sy’n anodd ei ailgylchu’n gyffredinol.

Gallwch ailgylchu’r eitemau gwastraff canlynol ar y campws ar bwyntiau casglu TerraCycle dynodedig:

Offer ysgrifennu: Unrhyw frand o feiro, ffelt-tip, aroleuwr, marciwr, pensel fecanyddol, offer cywiro (tâp a potiau hylif), pen inc, pen cetrisen inc.

Pecynnau creision, cnau, pretsels a phopgorn: Unrhyw frand o greision, cnau, pretsels a phopgorn. Rhaid gwagio unrhyw fwyd sy'n weddill mewn pecynnau. 

Tassimo a L’OR: Pecynnau Tassimo Flow Wrap, Tassimo T-Discs, capsiwlau coffi L'OR, pecynnau ail-lenwi Kenco Evo, caeadau jariau coffi plastig Kenco. (Sylwer NA ELLIR anfon eitemau o frandiau eraill gan gynnwys podiau coffi Nescafe Dolce Gusto at TerraCycle, ond gallwch fynd i wefan y brand i gael gwybodaeth am ailgylchu).