Gweithio Gyda’n Gilydd i leihau Gwastraff

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn ymrwymedig i ymgorffori diwylliant o atal, ailddefnyddio ac ailgylchu gwastraff drwyddi draw yn ein gweithrediadau a sicrhau ein bod yn cynnal ein dyletswydd gofal cyfreithiol.

Rydym yn rheoli ein gwastraff yn unol â’r Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff ac yn gweithredu o fewn deddfwriaeth gwastraff berthnasol ac yng nghylch gorchwyl yr hierarchaeth gwastraff.

Logo Safon Ymddiriedolaeth Carbon ar gyfer Gwastraff

Mae Safon yr Ymddiriedolaeth Garbon yn cydnabod sefydliadau sy'n dilyn arfer gorau wrth fesur, rheoli a lleihau eu heffaith ar yr amgylchedd. Mae Safon yr Ymddiriedolaeth Garbon ar gyfer Gwastraff yn cydnabod sefydliadau sy'n gallu dangos gostyngiadau go-iawn mewn ffrydiau gwastraff bob blwyddyn a dangos bod gwastraff yn cael ei drin yn fwy effeithiol; er enghraifft, drwy ei adfer, ei ailgylchu neu'i ailddefnyddio'n fwy.

Ar ôl cyfnod archwilio ac asesu helaeth o 2017-20, ym mis Medi 2020 ni oedd y brifysgol gyntaf yng Nghymru i ennill Safon yr Ymddiriedolaeth Garbon ar gyfer Gwastraff. Mae'r safon yn ddilys am ddwy flynedd ac mae'n cydnabod ein cyflawniadau bendigedig hyd yn hyn sy'n cynnwys gostyngiad trawiadol o 15% yng nghyfanswm y gwastraff a gynhyrchwyd a sgôr gyffredinol o 75%* ar gyfer ein hymarferion rheoli gwastraff.

*cyflawnodd y sefydliad â'r perfformiad gorau yn y sector 84%, felly rydym ar yr un lefel â'r goreuon!

Yn ystod y cyfnod academaidd 2018-19, gwnaethom ddargyfeirio 68% o'r holl wastraff a gynhyrchwyd gan adfer ynni a thirlenwi drwy lynu wrth yr hierarchaeth wastraff. Ar gyfer y flwyddyn academaidd 2019-20, oherwydd yr heriau yn sgîl pandemig covid-19, gwnaeth cyfanswm y gwastraff a gynhyrchwyd ar y campws leihau'n syfrdanol gan 172 o dunelli o gymharu â'r flwyddyn gynt,  gan gyflawni cyfradd ddargyfeirio o 65%.

Fel rhan o'n Strategaeth Gynaliadwyedd newydd y bydd yn cael ei chyhoeddi ar ddechrau 2021, bydd adnewyddu ein hardystiad yn flaenoriaeth fawr inni a bydd yn cynnwys asesiad dros dro gyda'r Ymddiriedolaeth Garbon yng nghanol 2021.

Gobeithiwn yn fawr y bydd y cyflawniad hwn yn hybu gwelliannau parhaus mewn ymarferion rheoli gwastraff ledled y Brifysgol ac edrychwn ymlaen at weithio gyda staff, myfyrwyr a phartneriaid eraill er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i fodloni'r Safon.

Gweld crynodeb o Canlyniadau Asesiad Rheoli Gwastraff.