Ein dyletswydd gofal

Oherwydd ein bod yn cynhyrchu amrywiaeth o wastraff peryglus a reolir a gwastraff nad yw’n beryglus, mae gennym ‘ddyletswydd gofal’ o ran sut rydym yn rheoli ein gwastraff. Mae’n hynod bwysig i ni ac yn deillio’n uniongyrchol o Adran 34 Deddf Diogelu’r Amgylchedd, Rheoliadau Diogelu’r Amgylchedd (Dyletswydd Gofal) 1991 a Deddf yr Amgylchedd 1995.

Mae’r ddyletswydd gofal hon yn gosod cyfrifoldeb arnom (y Brifysgol) i sicrhau bod ein gwastraff yn cael ei wahanu, ei storio’n ddiogel a’i gludo’n ddiogel i gwmni rheoli gwastraff awdurdodedig. Rhaid prosesu ein gwastraff yn unol â gofynion cyfreithiol ac mewn ffordd sy’n lleihau niwed i’r amgylchedd.

Diffiniad gwastraff yw “…unrhyw sylwedd neu wrthrych y mae’r deiliad yn ei daflu, yn bwriadu ei daflu neu y mae’n ofynnol iddo ei daflu...” (Erthygl 3(1) Cyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff 2018) 

Rydym yn gyfrifol am ein gwastraff hyd nes na chaiff y deunydd ei ystyried yn wastraff.

Mae cwmnïau rheoli gwastraff sydd wedi’u cofrestru gyda Chyfoeth Naturiol Cymru yn casglu’r holl sbwriel o’n lleoliadau. Ceir Nodyn Trosglwyddo Gwastraff (WTN) neu Nodyn Cludo Gwastraff Peryglus (HWCN) i gyd-fynd â phob casgliad. Rydym yn cadw’r dogfennau hyn yn ganolog ac mae’r gyfraith yn mynnu ein bod yn eu cadw am 2 i 3 blynedd.

Mae gennym hawlenni oherwydd ein bod yn cynhyrchu gwastraff peryglus, ac ystod o eithriadau ar gyfer gweithgareddau megis casglu cardbord a naddion.

I gefnogi’r ffordd rydym yn rheoli o ddydd i ddydd ac i sicrhau cydymffurfiaeth, rydym wedi penodi contractwr rheoli gwastraff i gynnig ystod o wasanaethau rheoli gwastraff ar draws ein campysau.

Ni chaniateir i’n colegau academaidd a’n hadrannau gweinyddol ddefnyddio unrhyw gontractwyr i gael gwared â’u gwastraff, ac mae’n rhaid iddynt ymgynghori â’r Swyddog Gwastraff ac Ailgylchu i gael arweiniad.

A member of staff speaking to a student at the Arrivals fayre

Cynllun Gweithredu Cynaliadwyedd

SWell reusable coffee cups