Daliwch ati gyda’r ymdrech ailgylchu GWYCH dros y Nadolig i helpu Cymru i gyrraedd y brig!

Wrth i gyfradd ailgylchu Cymru gyrraedd lefel uwch nag erioed, rydyn ni’n galw ar ein myfyrwyr a staff i ddal ati gyda’u hymdrechion ‘gwych’ i ailgylchu dros y Nadolig eleni. 

Mae 92% ohonon ni’n ailgylchu’n rheolaidd, sy’n gwneud Cymru yn genedl o Ailgylchwyr Gwych. Ni yw’r drydedd genedl orau yn y byd am ailgylchu, ac rydyn ni’n cefnogi Ymgyrch Gwych Cymru yn Ailgylchu i gael Cymru i fod y genedl ailgylchu orau un.

Byddwn yn dathlu ymdrech Nadolig yr ymgyrch drwy rannu negeseuon, ffeithiau ac awgrymiadau ailgylchu '12 dydd y Nadolig' ar draws cyfrifon SWell yn y cyfryngau cymdeithasol. Byddwch yn clywed yr hysbyseb ar gorsaf radio i fyfyrwyr, Xtreme, ac yn ei gweld mewn cyfathrebiadau â myfyrwyr a staff. Cadwch ddarllen i weld beth gallwch ei wneud i gefnogi'r ymgyrch a'n helpu i gyrraedd y brig.

Gan amlaf, dros y Nadolig rydyn ni’n creu mwy o wastraff gartref nag unrhyw adeg arall o’r flwyddyn. O’r holl fwyd ychwanegol rydyn ni’n ei fwyta i’r mynyddoedd o ddeunyddiau pacio o’r anrhegion Nadolig, dyma gyfle delfrydol i wneud yn siŵr ein bod yn ailgylchu popeth posibl.

Dyna pam rydyn ni’n cefnogi’r ymgyrch Bydd Wych, Ailgylcha. gan Cymru yn Ailgylchu, wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, i annog pawb yng Nghymru i fod yn Ailgylchwyr Gwych dros y Nadolig eleni.

Dyma syniadau ar gyfer bod yn Ailgylchwr Gwych dros y Nadolig eleni:

  • Bwytewch, ailgylchwch, byddwch lawen. Mae pob Cyngor yng Nghymru’n (a Preswylfeydd myfyrwyr Prifysgol Abertawe) gwasanaeth casglu ailgylchu gwastraff bwyd. Defnyddiwch ef, da chi. Gellir ailgylchu esgyrn twrci, crafion llysiau ac unrhyw fwyd dros ben o’r cinio Nadolig (y pethau na ellir eu bwyta’n ddiogel yn nes ymlaen)!. A daliwch ati i ailgylchu gwastraff arall dros yr Ŵyl hefyd, fel bagiau te a gwaddodion coffi, plisg wyau, crafion a chreiddiau ffrwythau, a hen fara.
  • Dylech chi gael gwared ar y papur lapio Nadoligaidd traddodiadol a defnyddio papur brown, ailgylchadwy er mwyn lapio eich anrhegion Nadolig yn lle. Ymunwch â’r tîm Cynaliadwyedd i dderbyn cyngor ynghylch sut i wneud eich papur lapio yn ddisglair, ond yn bwysicach, yn gynaliadwy. Gall ein myfyrwyr a’n staff ddysgu mwy ac ymuno â’r sesiwn grefftau yn Eventbrite.
  • Concro’r cardbord dros y Dolig. Gellir ailgylchu’r holl gardbord a ddaw gyda’r danfoniadau nwyddau ar-lein. Cofiwch dynnu’r holl dâp gludiog yn gyntaf, a fflatio unrhyw focsys. Ac ar ôl i’r Nadolig ddod i ben, cofiwch ailgylchu’r cardiau i gyd, ond ichi dynnu unrhyw rubanau’n gyntaf, ac unrhyw ddarnau sy’n cynnwys llwch llachar.
  • Gellir ailgylchu’r rhan fwyaf o’r plastig sydd i’w gael o gwmpas y cartref a’r swyddfa; poteli diodydd, cynwysyddion bwyd, nwyddau glanhau a photeli nwyddau ymolchi, fel poteli siampŵ a gel cawod. Cofiwch wagio, gwasgu a rhoi’r caead yn ôl arnynt cyn eu hailgylchu. Cofiwch hefyd dynnu unrhyw bwmp neu chwistrell o’r botel yn gyntaf gan nad oes modd ailgylchu’r rhain. Gallwch hefyd ailgylchu’r tybiau plastig mawr o siocled a losin sy’n llenwi’r tŷ a’r swyddfa dros y Dolig!
  • Peidiwch anghofio’r ffoil y Nadolig hwn. Cofiwch ailgylchu’r casys ffoil o’r mins peis ac unrhyw ffoil glân neu heb ei staenio a ddefnyddiwyd wrth goginio dros y Dolig. Dylid gwagio a rinsio tybiau a chynwysyddion ffoil cyn ailgylchu.
  • Gellir ailgylchu caniau diodydd a thuniau bwydydd metel, yn ogystal ag erosolau gwag fel diaroglydd, gel eillio a chwistrell gwallt.
  • Os byddwch chi’n ansicr beth y gellir ac na ellir ei ailgylchu, gallwch edrych ar y Lleoliad Ailgylchu gan Cymru yn Ailgylchu neu ewch i'n tudalennau gwe gwastraff i gael mwy o wybodaeth am ailgylchu ar gampws.

Gallwch ddysgu mwy am yr Ymgyrch Gwych gan Cymru yn Ailgylchu ar y wefan www.byddwychailgylcha.org.uk, cadwch lygad am yr hysbysebion ar y teledu, gwrandewch ar yr hysbyseb ar y radio, ac ymunwch â’r sgwrs ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #ByddWychAilgylcha