Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

LLEIHAU GWASTRAFF YM MHRIFYSGOL ABERTAWE

Mae lleihau gwastraff yn un o’r wyth cyfle allweddol i Brifysgol Abertawe, a nodwyd yn Strategaeth Cynaliadwyedd Prifysgol Abertawe 2016-2020.

Bydd ein targed ar gyfer lleihau gwastraff ar gyfer 2019/20 yn cynyddu ein cyfradd dargyfeirio o Dirlenwi ac Adfer Ynni o 63% i 69%, ac mae angen i bawb wneud eu rhan er mwyn i ni gyrraedd y nod!

Mae’r tabl isod yn dangos cynnydd Prifysgol Abertawe bob blwyddyn:

Blwyddyn AcademaiddCyfanswm Màs Gwastraff mewn Tunelli MetrigCyfanswm wedi’i ddargyfeirio o Dirlenwi /Ynni o Wastraff (YoW)*Cyfanswm AilddefnyddioCyfanswm Ailgylchu ar y SafleCyfanswm Treulio Anaerobig

Cyfanswm Compostio

Cyfanswm Ynni o Wastraff (YoW)

Cyfanswm Tirlenwi

Cyfanswm Llosgi Yn Unig
18-19 1299  68%  4%  54%  8%  1%  32%  0%  1% 
17-18 1366  61%  3%  48%  9%  1%  39%  1%  0% 
16-17 1236  60%  0%  53%  7%  0%  39%  0%  0% 
15-16 1440  60%  0%  56%  3%  1%  40%  0%  0%  
14-15 1311  55%  0%  55%  0%  0%  43%  1%  0%  
13-14 869  41%  0%  41%  0%  0%  0%  59%  0%  
12-13 877  36%  0%  36%  0%  0%  0%  64%  0%  
 *15-16 – blwyddyn gwaelodlin newydd yn sgil agor Campws y Bae
 *Yn cynnwys Ailddefnyddio/Ailgylchu/Treulio Anaerobig/Compostio
*Yn cynnwys ffigurau Preswyl

Mae gan ein myfyrwyr, ein staff ac ymwelwyr â’r Brifysgol rôl i’w chwarae wrth leihau swm y gwastraff rydym yn ei gynhyrchu. O roi eitemau i fanciau dillad Sefydliad Prydeinig y Galon ar y campws ac ailgylchu hen nwyddau swyddfa, i gael gwared ar wastraff cemegol – mae sawl ffordd y gallwch ein helpu i gyrraedd ein targed lleihau gwastraff.

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn darparu amrywiaeth o adnoddau ailgylchu ar draws ein campysau i sicrhau bod pawb ar y campws yn cael gwared ar eu gwastraff mewn modd cywir ac effeithlon. Rydym yn sicrhau bod ein holl wastraff yn cael ei anfon i’w ailddefnyddio, ei ailgylchu neu ei waredu mewn ffordd briodol ac effeithiol.

Mae ein mewnrwyd i staff a’n tudalennau MyUni ar gyfer y myfyrwyr yn rhoi’r holl wybodaeth, cyngor ac arweiniad hanfodol am wastraff ac ailgylchu i staff a myfyrwyr er mwyn iddynt ein helpu i gyrraedd ein targed o 69%.  Darllenwch ein Cynllun Rheoli Gwastraff am ragor o wybodaeth.

Ar ein tudalen ‘Gwastraff yn Abertawe’ isod, gallwch ddarllen am y cynnydd o ran ailgylchu ac adfer rydym wedi’i wneud hyd yn hyn; ac ar ein tudalen ‘Gofynion Cyfreithiol,’ gallwch weld pam mae mor bwysig i ni reoli ein gwastraff yn ofalus yma ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae trefniadau yn eu lle ar gyfer amrywiaeth eang o ffrydiau gwastraff, naill ai drwy waredu neu ailgylchu uniongyrchol neu drwy ailddefnyddio gan gwmnïau allanol. Os na allwch ddod o hyd i’r hyn y mae ei angen arnoch ar ein tudalennau, neu os oes gennych gwestiynau neu syniadau i’n cefnogi, cysylltwch â ni. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn ailgylchu’n gwastraff, e-bostiwch ni neu darllenwch y Canllawiau Gwastraff isod: