Lleihau gwastraff ym Mhrifysgol Abertawe

Mae lleihau gwastraff ac effeithlonrwydd adnoddau yn un o brif ffocysau gweithredol Strategaeth Cynaliadwyedd ac Argyfwng Hinsawdd 2021-2025 y Brifysgol. 

Mae cynhyrchu llai o wastraff, ailddefnyddio mwy ohono a sicrhau y caiff gwastraff ei ddidoli er mwyn ei ailgylchu mewn dolen gaeedig a chefnogi'r economi gylchol, yn uchel ar agenda'r Brifysgol.

Darllenwch am Lleihau Gwastraff o Flwyddyn i Flwyddyn.

Mae gan ein myfyrwyr, ein staff ac ymwelwyr â’r Brifysgol rôl i’w chwarae wrth leihau swm y gwastraff rydym yn ei gynhyrchu. O roi eitemau i fanciau dillad Sefydliad Prydeinig y Galon ar y campws ac ailgylchu hen nwyddau swyddfa, i gael gwared ar wastraff cemegol – mae sawl ffordd y gallwch ein helpu i gyrraedd ein targed lleihau gwastraff.

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn darparu amrywiaeth o adnoddau ailgylchu ar draws ein campysau i sicrhau bod pawb ar y campws yn cael gwared ar eu gwastraff mewn modd cywir ac effeithlon. Rydym yn sicrhau bod ein holl wastraff yn cael ei anfon i’w ailddefnyddio, ei ailgylchu neu ei waredu mewn ffordd briodol ac effeithiol.

Mae ein mewnrwyd i staff a’n tudalennau MyUni ar gyfer myfyrwyr yn rhoi’r holl wybodaeth, cyngor ac arweiniad hanfodol am wastraff ac ailgylchu i staff a myfyrwyr er mwyn iddynt ein helpu i gyrraedd ein targed.  Mae ein Cynllun Rheoli Gwastraff 2019-20 bellach wedi’i ddisodli gan Gynllun Gweithredu Gwastraff newydd sy’n cefnogi’r Strategaeth Cynaliadwyedd ac Argyfwng Hinsawdd 2021-2025 newydd. 

Ar ein tudalen ‘Gwastraff yn Abertawe’ isod, gallwch ddarllen am y cynnydd o ran ailgylchu ac adfer rydym wedi’i wneud hyd yn hyn; ac ar ein tudalen ‘Gofynion Cyfreithiol,’ gallwch weld pam mae mor bwysig i ni reoli ein gwastraff yn ofalus yma ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae trefniadau yn eu lle ar gyfer amrywiaeth eang o ffrydiau gwastraff, naill ai drwy waredu neu ailgylchu uniongyrchol neu drwy ailddefnyddio gan gwmnïau allanol. Os na allwch ddod o hyd i’r hyn y mae ei angen arnoch ar ein tudalennau, neu os oes gennych gwestiynau neu syniadau i’n cefnogi, cysylltwch â ni. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn ailgylchu’n gwastraff, e-bostiwch ni neu darllenwch y Canllawiau Gwastraff isod: