Coronafeirws: Diweddariadau pwysig am Wasanaethau Bws – Gwybodaeth yn gywir ar 22.12.20

Rydyn ni’n ceisio diweddaru’r wybodaeth hon yn rheolaidd, yn unol â llacio neu dynhau cyfyngiadau. 

  • Sylwer, yn ystod y pandemig, mae’n debygol y bydd darparwyr gwasanaethau bws yn newid gwasanaethau a gweithdrefnau yn unol â newidiadau i ganllawiau’r Llywodraeth. Fe’ch cynghorir chi i lawrlwytho ap First Cymru er mwyn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch gwasanaethau First Cymru. Gallwch chi hefyd fynd i’w tudalen we Covid-19 a’u dilyn nhw yn y cyfryngau cymdeithasol. 
  • Mae gwisgo gorchudd wyneb wrth deithio ar gludiant cyhoeddus yng Nghymru yn orfodol. Ewch i dudalen Gwybodaeth am Wasanaethau yn ystod pandemig Covid-19 First Cymru am ragor o wybodaeth ynghylch gorchuddion wyneb a mesurau diogelwch eraill gan gynnwys canllawiau fideo defnyddiol i roi syniad gwell i chi o ymdrechion First Cymru i'ch cadw'n ddiogel wrth ddefnyddio cludiant cyhoeddus
  • Dylech gadw llygad ar wybodaeth a chyngor y Brifysgol ar gyfer myfyrwyr yn ystod Pandemig y Coronafeirws.
  • Ar ôl dydd Sadwrn 2 Ionawr, caiff y gwasanaethau Parcio a Theithio eu hatal nes clywir yn wahanol. Bydd hyn hefyd yn berthnasol ar gyfer Gwasanaeth 9B rhwng Ffordd Fabian a Champws y Bae. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefannau Cyngor AbertaweFirst Cymru

  • Mae gan First Cymru wybodaeth gyfredol ar ei wefan am sut yr effeithiwyd ar ei wasanaethau.
  • Mae Gwasanaeth Rhif 4 rhwng Campws Parc Singleton ac Ysbyty Treforys trwy Orsaf Fysiau’r Cwadrant bellach yn rhedeg bob 10 munud, ddydd Llun i ddydd Gwener. Cewch ragor o wybodaeth ar wefan First Cymru.
  • Mae Cyngor ar Deithio gan Lywodraeth Cymru ar gael yma.
  • Oherwydd yr ansicrwydd parhaus ynghylch Covid-19, ni fyddem yn eich cynghori chi i brynu tocyn bws blynyddol ar hyn o bryd. Os byddwch chi’n prynu tocyn bws blynyddol, dylech chi fod yn ymwybodol na fyddwch chi’n debygol o dderbyn ad-daliad os cyflwynir cyfyngiadau symud pellach.

Gwasanaethau Campws i Gampws First Cymru

Mae First Cymru wedi addasu ei wasanaethau campws i gampws i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe oherwydd pandemig Covid-19. Gan gadw anghenion ein myfyrwyr mewn cof, bydd y Rhif 8 yn cymryd llwybr mwy uniongyrchol rhwng Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan, Campysau Singleton a’r Bae, drwy Ffordd y Brenin gan hepgor Ystâd Parc Sgeti a Gorsaf Fysus y Quadrant. Bydd llwybr y Rhif 10 yn parhau fel yr oedd. Sylwer y bydd First Cymru yn adolygu ac yn addasu’r gwasanaethau hyn yn unol ag anghenion myfyrwyr ac unrhyw newid i gyngor a chanllawiau’r Llywodraeth.

Gallwch weld amserlenni Rhif 8 a Rhif 10 y gwasanaethau campws i gampws yma (nid yw Rhif 9 ar gael ar hyn o bryd). Sylwer mai blaenoriaeth y gwasanaethau campws i gampws yw eich cludo i’ch darlithoedd ac oddi yno a bydd yn dechrau ar 21 Medi 2020.

Amserlen Campws i Gampws (nes bod y cyfyngiadau symud presennol yn dod i ben)

Gwasanaeth Gwyliau'r Nadolig - First Cymru - Gwasanaeth Rhif 8

Fy Ngherdyn Teithio – Tocyn Bws sy’n rhoi Disgownt i bobl 16-21 oed sy’n byw yng Nghymru

Opsiynau

Cwestiynau Cyffredin – Teithio ar fws

CYMERWCH RAN YN EIN GRŴP DEFNYDDWYR BYSUS - CYFLE I DDWEUD EICH DWEUD

Os hoffech gyfle i ddylanwadu ar gynllunio teithio ar y bws ar gyfer myfyrwyr, ymunwch ag un o'n grwpiau defnyddwyr bysus. Yn ystod y sesiynau grŵp, cewch gyfle i godi materion, trafod problemau neu gyflwyno syniadau ac atebion am sut gallwn wella teithio ar y bws ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Abertawe.

Cynhelir cyfarfodydd bob yn ail fis. Sylwer bod y grwpiau'n cwrdd drwy Zoom ar hyn o bryd.

Sesiynau 2020-2021

·         1 Hydref 2020 - 11am-12pm

·         3 Rhagfyr 2020 – 11am–12pm

·         4 Chwefror 2021 – 11am-12pm

·         1 Ebrill 2021 – 11am-12pm

·         3 Mehefin 2021 – 11am–12pm

Os hoffech gymryd rhan, e-bostiwch:estatesadmin@abertawe.ac.uk.