Coronafeirws: Diweddariadau pwysig am Wasanaethau Bws – Gwybodaeth yn gywir ar 21.10.20

Rydym yn ceisio sicrhau bod yr wybodaeth hon yn cael ei diweddaru’n rheolaidd. Sylwer, wrth i gyfyngiadau gael eu llacio, caiff gwasanaethau eu haddasu yn unol â chyngor gan y Llywodraeth. 

Rydym yn gweithio gyda First Cymru er mwyn datblygu amserlenni ar gyfer mis Medi. Cyhoeddir amserlenni ar gyfer amser y tymor yma’n fuan. Ar hyn o bryd, nid oes gwasanaethau 24 awr ar gael nes bod gwasanaethau arferol yn ail-ddechrau.

  • Mae gwisgo gorchudd wyneb wrth deithio ar gludiant cyhoeddus yng Nghymru yn orfodol. Ewch i dudalen Gwybodaeth am Wasanaethau yn ystod pandemig Covid-19 First Cymru am ragor o wybodaeth ynghylch gorchuddion wyneb a mesurau diogelwch eraill gan gynnwys canllawiau fideo defnyddiol i roi syniad gwell i chi o ymdrechion First Cymru i'ch cadw'n ddiogel wrth ddefnyddio cludiant cyhoeddus
  • Dylech gadw llygad ar wybodaeth a chyngor y Brifysgol ar gyfer myfyrwyr yn ystod Pandemig y Coronafeirws.
  • Mae gan First Cymru wybodaeth gyfredol ar ei wefan am sut yr effeithiwyd ar ei wasanaethau.
  • Mae Cyngor ar Deithio gan Lywodraeth Cymru ar gael yma.
  • Sylwer, yn ystod y pandemig, mae’n debygol y bydd darparwyr gwasanaethau bws yn newid gwasanaethau a gweithdrefnau yn unol â newidiadau i ganllawiau’r Llywodraeth. Fe’ch cynghorir chi i lawrlwytho ap First Cymru er mwyn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch gwasanaethau First Cymru. Gallwch chi hefyd fynd i’w tudalen we Covid-19 a’u dilyn nhw yn y cyfryngau cymdeithasol. 
  • Oherwydd yr ansicrwydd parhaus ynghylch Covid-19, ni fyddem yn eich cynghori chi i brynu tocyn bws blynyddol ar hyn o bryd. Os byddwch chi’n prynu tocyn bws blynyddol, dylech chi fod yn ymwybodol na fyddwch chi’n debygol o dderbyn ad-daliad os cyflwynir cyfyngiadau symud pellach.

Gwasanaethau Campws i Gampws First Cymru

Mae First Cymru wedi addasu ei wasanaethau campws i gampws i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe oherwydd pandemig Covid-19. Gan gadw anghenion ein myfyrwyr mewn cof, bydd y Rhif 8 yn cymryd llwybr mwy uniongyrchol rhwng Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan, Campysau Singleton a’r Bae, drwy Ffordd y Brenin gan hepgor Ystâd Parc Sgeti a Gorsaf Fysus y Quadrant. Bydd llwybr y Rhif 10 yn parhau fel yr oedd. Sylwer y bydd First Cymru yn adolygu ac yn addasu’r gwasanaethau hyn yn unol ag anghenion myfyrwyr ac unrhyw newid i gyngor a chanllawiau’r Llywodraeth.

Gallwch weld amserlenni Rhif 8 a Rhif 10 y gwasanaethau campws i gampws yma (nid yw Rhif 9 ar gael ar hyn o bryd). Sylwer mai blaenoriaeth y gwasanaethau campws i gampws yw eich cludo i’ch darlithoedd ac oddi yno a bydd yn dechrau ar 21 Medi 2020.

Fy Ngherdyn Teithio – Tocyn Bws sy’n rhoi Disgownt i bobl 16-21 oed sy’n byw yng Nghymru

Opsiynau

Cwestiynau Cyffredin – Teithio ar fws

CYMERWCH RAN YN EIN GRŴP DEFNYDDWYR BYSUS - CYFLE I DDWEUD EICH DWEUD

Os hoffech gyfle i ddylanwadu ar gynllunio teithio ar y bws ar gyfer myfyrwyr, ymunwch ag un o'n grwpiau defnyddwyr bysus. Yn ystod y sesiynau grŵp, cewch gyfle i godi materion, trafod problemau neu gyflwyno syniadau ac atebion am sut gallwn wella teithio ar y bws ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Abertawe.

Cynhelir cyfarfodydd bob yn ail fis. Sylwer bod y grwpiau'n cwrdd drwy Zoom ar hyn o bryd.

Sesiynau 2020-2021

·         1 Hydref 2020 - 11am-12pm

·         3 Rhagfyr 2020 – 11am–12pm

·         4 Chwefror 2021 – 11am-12pm

·         1 Ebrill 2021 – 11am-12pm

·         3 Mehefin 2021 – 11am–12pm

Os hoffech gymryd rhan, e-bostiwch:estatesadmin@abertawe.ac.uk.