Coronafeirws: y diweddaraf

Popeth y mae angen i chi ei wybod am deithio ar feic

Rydym yn brifysgol sy’n addas i feiciau ac mae modd parcio beiciau ar y ddau gampws. Mae hefyd gennym gawodydd a chyfleusterau eraill i’ch cefnogi chi i wneud hyn.

Cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth am deithio ar feic, cynlluniau a mentrau beicio.

Myfyrwyr
student taking a bike out of a rack

P'un a ydych chi'n seiclwr brwd neu'n dechrau ar ddwy olwyn yn unig, mae yna lwyth o leoedd i arafu eich diogelwch beic tra byddwch yn pen i ddarlithoedd neu'n treulio rhywfaint o amser astudio yn y Llyfrgell.

Rydym yn cynnig digonedd o le i barcio beiciau a chyfleusterau cawod yn ein campysau. Edrychwch ar y mapiau isod i gael gwybod ble:

Cynllun Campws Parc Singleton

Cynllun Campws y Bae

 

Staff

Rydym yn annog staff i gefnogi’r Cynlluniau Teithio Cynaliadwy drwy ddod â beic i’r gwaith lle bynnag y bo modd.

Mae nifer o leoedd parcio beiciau a chyfleusterau cael cawod ar y ddau gampws sy’n ei gwneud hi’n haws i chi ddewis beic yn hytrach na char.

Edrychwch ar y mapiau isod i weld lleoliad y cyfleusterau hyn:

Cynllun Campws Parc Singleton

Cynllun Campws y Bae

Eisiau beicio, ond fel rhan o grŵp? Cymerwch ran yn ein menter RIDE!

Byddwn yn cynnal digwyddiadau RIDE drwy gydol y flwyddyn – edrychwch ar y wefan LetsRide i gymryd rhan.

Llwybrau Beicio

Mae llawer o lwybrau beicio yn ardal Bae Abertawe, gan gynnwys rhwng ein campysau.

Cymerwch olwg ar y map isod:

Map beicio Abertawe

Mae'r ' llinell ganolog ' goch yn rhedeg rhwng campysau'r brifysgol a'r amser cylch a amcangyfrifir yw 27 munud.

Gwariwyd dros hanner miliwn o bunnau yn uwchraddio'r llwybr beicio!

I weld llwybr uniongyrchol o Singleton i gampws y Bae neu'r Bae i gampws Singleton, ar hyd gwefan y strydoedd beicio.

Gallwch weld llwythi o lwybrau beicio gwahanol o amgylch Abertawe ar y map rhyngweithiol defnyddiol hwn.

Beicio Santander

Diolch i ymgyrch codi arian ardderchog, lle gwnaeth dros 600 o bobl, busnesau a sefydliadau ei chefnogi, cyflwynom feiciau Santander yn swyddogol yn y ddinas!

Cynhelir y cynllun gan ein darparwr gwasanaeth lleol, ac fe’i cefnogir gan ddarparwr cynllun rhannu beiciau blaenllaw y DU sef Nextbike UK. Dyma gynllun i’r gymuned gyfan, nid ein staff a’n myfyrwyr yn unig. Os hoffech ddefnyddio un o’n beiciau, mae croeso i chi ddod i’n campws a mynd ar daith!

Darllenwch fwy am Gynllun Beicio Santander yma.

Cofiwch gofrestru eich manylion a lawrlwytho ap Santander y DU – rhoddir gostyngiad i fyfyrwyr!

RIDE

Ni yw’r brifysgol gyntaf yng Nghymru i lansio ein rhaglen arweinydd RIDE gyntaf, gyda Beicio Cymru.

Mae’r rhaglen ar gyfer y gymuned gyfan a’i nod yw cynnig hwyl, hyder a gwybodaeth am ddiogelwch ar y ffordd drwy deithiau beicio a arweinir.

Hyd yn hyn, mae wyth unigolyn ar draws y Brifysgol wedi cwblhau gwobr Arweinyddiaeth Beicio drwy British Cycling.

Mae’r cwrs yn gyfuniad o ddysgu ar-lein a chwrs un diwrnod a asesir. Mae hyn yn cymhwyso dysgwyr i gynnig teithiau beicio a arweinir i grwpiau o ddechreuwyr neu oedolion ar lefel ganolog a phlant (yng nghwmni oedolyn) ar heolydd a llwybrau beidio, hyd at 50 o filltiroedd ar y mwyaf.

Mae arweinwyr RIDE wedi datblygu rhaglen o ddigwyddiadau beicio a arweinir. Gallwch ddarllen amdanynt a chofrestru ar eu cyfer ar wefan LetsRide

Gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy e-bostio ein Swyddog Teithio Cynaliadwy.

Os nad oes beic gennych, mae’n ddigon hawdd a chyflym cofrestru ar gyfer beiciau Santander Abertawe. Cewch hyd i feiciau Santander mewn pum lleoliad ar draws Bae Abertawe.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth a chofrestru ar wefan beiciau Santander.

Cadwch Eich Beic yn Ddiogel

Mae ein swyddog cymorth cymunedol yr heddlu Prifysgol, Clive Dainton, yn ymweld â'n campysau i roi marc diogelwch ar feiciau am ddim, gan eich helpu i gadw eich eiddo'n ddiogel!

Dewch draw ar un o'r dyddiadau canlynol i farcio diogelwch eich beic.

Campws Singleton

Bydd PCSO Dainton yn rhoi marc diogelwch ar feiciau y tu allan i Dŷ Fulton ar 19 Mawrth, 21 Mai, 16 Gorffennaf, 17 Medi a 19 Tachwedd 2019.

Campws y Bae

Bydd PCSO Dainton yn y De peirianneg ar yr 16eg o Ebrill a'r 20fed o Awst. Bydd yn y neuadd fawr ar 18fed o Fehefin, 15fed Hydnos a 10fed Rhagfyr 2019.

Beicio i'r Gwaith

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn annog ein staff i deithio'n gynaliadwy.

Mae'r ddau o'n campysau'n hawdd eu cyrraedd drwy lwybrau beicio a llwybrau, felly beth am fynd ar eich beic?

Rydym hefyd yn rhan o'r cynllun beicio i'r gwaith.

Beth yw'r cynllun beicio i'r gwaith?

Mae'r cynllun beicio i'r gwaith yn fenter sy'n cael ei chefnogi gan y Llywodraeth sy'n eich galluogi i gael beiciau a/neu ategolion beicio i'w defnyddio ar gyfer marchogaeth i'r gwaith tra'n gwneud arbedion treth ac Yswiriant Gwladol o'ch cyflog crynswth. Yr ydych yn dewis eich cyfuniad perffaith o feic ac ategolion ac yna'n rhentu'r offer drwy'r cyflog a aberthwyd o Brifysgol Abertawe

Beth yw aberthu cyflog?

Mae aberthu cyflog yn digwydd pan fyddwch yn rhoi'r mwyaf o'r hawl i dderbyn rhan o'ch cyflog sy'n ddyledus. Mae'r aberth cyflog yn eich galluogi i ad-dalu'r benthyciad ar eich beic, ategolion ac offer diogelwch o'r cyflog gros yn hytrach na'r tâl net ar gyfer y cyfnod llogi, sy'n eich galluogi i elwa o dreth incwm a rhyddhad Yswiriant Gwladol lle mae cynilion wedi cronni. Gall yr arbedion nodweddiadol ar y cynllun fod hyd at 40% ar gyfer talwyr treth cyfradd sylfaenol, a 49% ar gyfer talwyr treth cyfradd uwch, ond mae'r union swm yr ydych yn ei dalu yn dibynnu ar eich band treth personol.

Sut ydw I'n archebu beic?

Ni allai'r broses archebu fod yn symlach. Ewch i wefan y cynllun a defnyddio'r teclyn a ddarperir i bori drwy ddetholiad mwyaf y DU o frandiau a beiciau i ddod o hyd i'r model sy'n addas i chi. Ar ôl i chi ddewis eich beic ac unrhyw ategolion, defnyddiwch y botwm ' check out ' i gadarnhau eich dewis. Bydd aelod o dîm cyflawni'r Gorchymyn ' Cycle Solutions ' yn galw arnoch chi i wirio bod popeth yn gywir a byddant yn dewis a llonyddu eich pecyn wedi'i deilwra'n uniongyrchol i'ch drws.

Cofiwch nad yw eich disgownt cynllun yn ddilys ar archebion siop feiciau lleol nac ar eitemau sydd eisoes ar werth mwy na 12%.

Argymhellion ac Awgrymiadau Defnyddiol

Mae teithio i’r Brifysgol ar gefn beic yn ffordd wych o gadw’n heini a chefnogi cynlluniau teithio cynaliadwy’r Brifysgol.

Cyn i chi fentro, sicrhewch eich bod yn darllen ein  Hargymhellion Beicio Diogel.

Angen offer newydd? Edrychwch ar ein rhestr o ostyngiadau beicio.