Popeth y mae angen i chi ei wybod am deithio ar feic

Rydym yn brifysgol sy’n addas i feiciau ac mae modd parcio beiciau ar y ddau gampws. Mae hefyd gennym gawodydd a chyfleusterau eraill i’ch cefnogi chi i wneud hyn.

Cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth am deithio ar feic, cynlluniau a mentrau beicio.

Staff

Rydym yn annog staff i gefnogi’r Cynlluniau Teithio Cynaliadwy drwy ddod â beic i’r gwaith lle bynnag y bo modd.

Mae nifer o leoedd parcio beiciau a chyfleusterau cael cawod ar y ddau gampws sy’n ei gwneud hi’n haws i chi ddewis beic yn hytrach na char.

Edrychwch ar y mapiau isod i weld lleoliad y cyfleusterau hyn:

Cynllun Campws Parc Singleton

Cynllun Campws y Bae

Eisiau beicio, ond fel rhan o grŵp? Cymerwch ran yn ein menter RIDE!

Byddwn yn cynnal digwyddiadau RIDE drwy gydol y flwyddyn – edrychwch ar y wefan LetsRide i gymryd rhan.

Beicio Santander

Diolch i ymgyrch codi arian ardderchog, lle gwnaeth dros 600 o bobl, busnesau a sefydliadau ei chefnogi, cyflwynom feiciau Santander yn swyddogol yn y ddinas!

Cynhelir y cynllun gan ein darparwr gwasanaeth lleol, ac fe’i cefnogir gan ddarparwr cynllun rhannu beiciau blaenllaw y DU sef Nextbike UK. Dyma gynllun i’r gymuned gyfan, nid ein staff a’n myfyrwyr yn unig. Os hoffech ddefnyddio un o’n beiciau, mae croeso i chi ddod i’n campws a mynd ar daith!

Darllenwch fwy am Gynllun Beicio Santander yma.

Cofiwch gofrestru eich manylion a lawrlwytho ap Santander y DU – rhoddir gostyngiad i fyfyrwyr!

RIDE

Ni yw’r brifysgol gyntaf yng Nghymru i lansio ein rhaglen arweinydd RIDE gyntaf, gyda Beicio Cymru.

Mae’r rhaglen ar gyfer y gymuned gyfan a’i nod yw cynnig hwyl, hyder a gwybodaeth am ddiogelwch ar y ffordd drwy deithiau beicio a arweinir.

Hyd yn hyn, mae wyth unigolyn ar draws y Brifysgol wedi cwblhau gwobr Arweinyddiaeth Beicio drwy British Cycling.

Mae’r cwrs yn gyfuniad o ddysgu ar-lein a chwrs un diwrnod a asesir. Mae hyn yn cymhwyso dysgwyr i gynnig teithiau beicio a arweinir i grwpiau o ddechreuwyr neu oedolion ar lefel ganolog a phlant (yng nghwmni oedolyn) ar heolydd a llwybrau beidio, hyd at 50 o filltiroedd ar y mwyaf.

Mae arweinwyr RIDE wedi datblygu rhaglen o ddigwyddiadau beicio a arweinir. Gallwch ddarllen amdanynt a chofrestru ar eu cyfer ar wefan LetsRide

Gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy e-bostio ein Swyddog Teithio Cynaliadwy.

Os nad oes beic gennych, mae’n ddigon hawdd a chyflym cofrestru ar gyfer beiciau Santander Abertawe. Cewch hyd i feiciau Santander mewn pum lleoliad ar draws Bae Abertawe.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth a chofrestru ar wefan beiciau Santander.

Argymhellion ac Awgrymiadau Defnyddiol

Mae teithio i’r Brifysgol ar gefn beic yn ffordd wych o gadw’n heini a chefnogi cynlluniau teithio cynaliadwy’r Brifysgol.

Cyn i chi fentro, sicrhewch eich bod yn darllen ein Hargymhellion Beicio Diogel.

Angen offer newydd? Edrychwch ar ein rhestr o ostyngiadau beicio.