Coronafeirws: y diweddaraf

Teithio i, o a rhwng ein Campysau

P'un a ydych ar eich ffordd i neu o ddarlith, yn mynd i'r swyddfa neu'n ymweld â Chanolfan Gelfyddydau Talliesin, mae digon o ffyrdd y gallwch gyrraedd Prifysgol Abertawe ac o gwmpas y ddinas.

Mae gan gampws Singleton a champws y Bae gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus effeithlon a fforddiadwy gyda gwasanaethau bws rheolaidd sy'n gwasanaethu'r ddinas ac yn ei gwneud yn hawdd teithio i ac o'n campysau. Mae llwybr beicio gwych Bae Abertawe yn cysylltu ein dau gampws, ac mae digon o clo beiciau ar gael i staff a myfyrwyr, gan wneud teithio ar feic yn opsiwn trafnidiaeth realistig, iach a fforddiadwy.

Yn unol â chynllun strategol y Brifysgol sy'n ein hymrwymo i weithredu ar sail gadarn, gydymffurfiol a chynaliadwy, anogwn ein myfyrwyr a'n staff i ddefnyddio dulliau teithio cynaliadwy lle bynnag y bo'n bosibl. Bob tro y byddwch yn dewis teithio'n gynaliadwy, rydych yn ein helpu i fod yn sefydliad mwy cynaliadwy sy'n gwneud popeth a allwn i wella ein hôl troed carbon a gwneud gwahaniaeth i genedlaethau'r dyfodol.

Cliciwch ar y dolenni isod i gael gwybod mwy am deithio i ac o'n campysau.

Ar Car

Person yn gyrru car