Ym Mhrifysgol Abertawe, cefnogir ein Polisi Cynaliadwyedd gan yr Is-ganghellor ac mae wrth wraidd ein System Rheoli Amgylcheddol.

Mae'n polisi yn amlinellu ein hymrwymiad i sicrhau bod ein hymchwil, ein gweithgareddau addysgu a'n gweithrediadau'n hyrwyddo ac yn cefnogi dyfodol cynaliadwy i bawb, wrth warchod yr amgylchedd.

Yn gefn i'r polisi yw ein Strategaeth Gynaliadwyedd 2016-2020 gynhwysfawr. Dengys ein strategaeth ein hymrwymiad i effaith gadarnhaol net y Brifysgol ar ddatblygu cynaliadwy o ran sut rydym yn gweithredu'n busnes.Mae'n Strategaeth Gynaliadwyedd yn canolbwyntio ar  wyth prif gyfle ar gyfer cynaliadwyedd a nodwyd ar gyfer y Brifysgol:

Carbon is

  • Lleihau gwastraff
  • Campysau bioamrywiol
  • Cludiant cynaliadwy
  • Caffael cadarnhaol
  • Lles ac iechyd
  • Diwylliant a chymuned
  • Gwybodaeth a sgiliau

Ar gyfer pob un o'r wyth cyfle yn y strategaeth, mae cyfres gysylltiedig o amcanion a thargedau, a nodwyd er mwyn cyflawni'n hamcan arfaethedig.

Rydym yn diweddaru ein hamcanion a'n targedau bob blwyddyn, gan adeiladu ar weithgareddau a chyflawniadau'r flwyddyn flaenorol.

Mae Uwch Dîm Rheoli’r Brifysgol yn adolygu ein perfformiad a'n datblygiad strategol o ran cynaliadwyedd bob blwyddyn drwy'r Pwyllgor Cyfrifoldeb Corfforaethol, a gadeirir gan y Cofrestrydd

I bob un o'r wyth cyfle strategol, ceir cyfres gysylltiedig o amcanion a thargedau a nodwyd er mwyn cyflwyno'r nod arfaethedig.

Rydym yn diweddaru ein hamcanion a'n targedau bob blwyddyn, gan adeiladu ar weithgareddau a llwyddiannau'r flwyddyn flaenorol.

Mae Uwch Dîm Rheoli'r Brifysgol yn adolygu ein perfformiad cynaliadwyedd a'n strategaeth ddatblygu bob blwyddyn drwy'r Pwyllgor Cyfrifoldeb Corfforaethol, a gadeirir gan y Cofrestrydd.