Polisi a Strategaeth

Ym Mhrifysgol Abertawe, cefnogir ein Polisi Cynaliadwyedd  gan yr Is-ganghellor ac mae wrth wraidd ein System Rheoli Amgylcheddol. Caiff ei gefnogi gan ein tîm sydd wedi ehangu’n ddiweddar a chyllideb ddynodedig sy’n cynyddu bob blwyddyn.

Mae'n polisi yn amlinellu ein hymrwymiad i sicrhau bod ein hymchwil, ein gweithgareddau addysgu a'n gweithrediadau'n hyrwyddo ac yn cefnogi dyfodol cynaliadwy i bawb, wrth warchod yr amgylchedd.

Yn gefn i'r polisi yw ein Strategaeth Gynaliadwyedd 2016-2020 gynhwysfawr. Dengys ein strategaeth ein hymrwymiad i effaith gadarnhaol net y Brifysgol ar ddatblygu cynaliadwy o ran sut rydym yn gweithredu'n busnes.

Mae'n Strategaeth Gynaliadwyedd yn canolbwyntio ar wyth prif gyfle ar gyfer cynaliadwyedd a nodwyd ar gyfer y Brifysgol:

I bob un o'r wyth cyfle strategol, ceir cyfres gysylltiedig o amcanion a thargedau a nodwyd er mwyn cyflwyno'r nod arfaethedig.

Rydym yn diweddaru ein hamcanion a'n targedau bob blwyddyn, gan adeiladu ar weithgareddau a llwyddiannau'r flwyddyn flaenorol.

Mae Uwch Dîm Arweinyddiaeth yr Brifysgol yn adolygu ein perfformiad cynaliadwyedd a'n strategaeth ddatblygu bob blwyddyn drwy'r Pwyllgor Cyfrifoldeb Corfforaethol.