Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF)

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn ymrwymedig i wreiddio cynaliadwyedd yn ein haddysgu, yn unol â'r Gweledigaeth Strategol a'n Pwrpas y Brifysgol.

Rydym yn un o bartneriaid allweddol y Grŵp Addysg Uwch ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol yng Nghymru (a oedd yn cael ei adnabod gynt fel y Grŵp Addysg Uwch ADCDF yng Nghymru).

Drwy'r grŵp, rydym yn canolbwyntio ar rannu arfer da ym maes Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a chynaliadwyedd ac yn ddiweddar, rydym wedi ysgwyddo cyfrifoldeb am reoli Canolfan Rhagoriaeth Ranbarthol y Cenhedloedd Unedig yng Nghymru.


Rydym hefyd wedi datblygu nifer o grwpiau cysylltiedig:

  • Grŵp Ymchwil ac Arloesi'r Economi Gylchol (a gadeirir gan Gavin Bunting, Prifysgol Abertawe)
  • Dysgu ac Addysgu ar gyfer ADCDF, Prifysgolion Iach
  • Cydweithio â Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus
  • Adfywio a Chymunedau Cydlynol, Cyfathrebu Effeithiol
  • Gofyn y Cwestiynau Anodd (grŵp craffu) 

Rhowch gipolwg ar ein Cynllun Cyfathrebu ac Ymgysylltu Cynaliadwyedd i gael rhagor o wybodaeth am ein dangosyddion perfformiad allweddol sy'n berthnasol i'r cysylltiad rhwng cynaliadwyedd, dysgu ac addysgu a chyflogadwyedd, a sut rydym yn adrodd ar y rhain.