Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

COFRESTR AGWEDDAU AC EFFEITHIAU PRIFYSGOL ABERTAWE

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn ymrwymedig i reoli ein heffaith ar yr amgylchedd yn ofalus.

Agwedd: elfen o weithgareddau, cynhyrchion a gwasanaethau sefydliad sy'n rhyngweithio, neu a allai ryngweithio, â'r amgylchedd.

Effaith: newid yn yr amgylchedd, boed yn niweidiol neu'n fuddiol, sy'n digwydd o ganlyniad (yn llwyr neu'n rhannol) i agweddau amgylcheddol sefydliad.

Rydym yn defnyddio ein system rheoli amgylcheddol i asesu sut mae ein gweithgareddau'n rhyngweithio â'r amgylchedd ac yn effeithio arno. Pan fyddwn wedi nodi ein heffeithiau sylweddol, rydym yn defnyddio'r System Rheoli Amgylcheddol i'n helpu i roi mesurau ar waith er mwyn eu rheoli a gweithio i wella ein heffaith ar yr amgylchedd.

Rydym wedi gweithio gyda chydweithwyr yng Ngholegau Academaidd ac Unedau Gwasanaeth Proffesiynol y Brifysgol i ddatblygu cofrestr gynhwysfawr o agweddau ac effeithiau sy'n cynnwys y Brifysgol gyfan, gan grynhoi ein hagweddau amgylcheddol a'r effeithiau sy'n gysylltiedig â'r rhain. Rydym hefyd yn cefnogi colegau academaidd a gwasanaethau cymorth y Brifysgol i ddatblygu eu cofrestri eu hunain i ymdrin â'u gweithgareddau penodol.

LLINIARU EIN HEFFEITHIAU

I liniaru effaith ein gweithgareddau, rydym wedi datblygu amcanion a thargedau cynaliadwyedd ac mae gan ein Colegau Academaidd a'n Hunedau Gwasanaeth Proffesiynol eu Cynlluniau Gweithredu Cynaliadwyedd penodol eu hunain. Yn ogystal, rydym hefyd wedi datblygu Cynllun Gweithredu EMS 2018-19 sy’n nodi’r ffrydiau gwaith allweddol.

Rydym yn diweddaru ein Cofrestr Agweddau ac Effeithiau ar hyn o bryd. Cadwch lygad am ragor o wybodaeth a fydd ar gael yn fuan.