Labordai Cynaliadwy

Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i leihau ei hallyriadau carbon i sero carbon gan allyriadau Cwmpas 1 a 2 erbyn 2040, ynghyd â herio targedau Cwmpas 3. Er mwyn i ni gyflawni hyn bydd angen i ni ystyried sut rydyn ni’n gweithredu ym mhob ardal ar draws y Brifysgol, gan gynnwys labordai a gweithdai.

Pam labordai a gweithdai?

Mae labordai a gweithdai yn ardaloedd lle defnyddir lefelau uchel o adnoddau ac amcangyfrifir eu bod yn defnyddio’r canlynol*

  • Teirgwaith a 10 gwaith mwy o ynni na swyddfeydd
  • Pedair gwaith mwy o ddŵr na swyddfeydd
  • Pum a hanner o dunelli metrig o wastraff plastig

*Fy Lab Gwyrdd

Beth y gallwn ni ei wneud er mwyn lleihau’r effaith amgylcheddol ar weithrediadau ein labordai?

Trwy gydnabod ein heffaith a mynd i’r afael â hi ar lefel leol, gall pob un ohonom ni leihau ein heffeithiau:

  • Ychwanegwch effeithiau amgylcheddol at eich asesiad risg a sut y gallwch chi eu rheoli a’u lliniaru; gall risgiau gynnwys gwastraff, allyriadau i’r awyr, arllwysiadau i ddraeniau, defnyddio adnoddau, defnyddio ynni a theithio
  • Dylid cynnwys dulliau lliniaru yn eich Gweithrediadau Gweithredu Safonol, o ddiffodd cyfarpar i ddefnyddio’r ffrydiau gwastraff cywir
  • Meddyliwch am y cyfleoedd cynaliadwy cadarnhaol sydd ar gael y gellir manteisio arnynt
  • Ymunwch â’n rhaglen achredu labordai Fframwaith Asesu Effeithlonrwydd Labordai (LEAF)
  • Rhannwch arfer da er mwyn helpu pobl eraill i leihau eu heffeithiau negyddol ac i gynyddu eu heffeithiau cadarnhaol
  • Darllenwch yr arweiniad ar y dudalen isod i dderbyn syniadau ac ysbrydoliaeth
  • Ymunwch â’ch Rhwydwaith Diogelwch a Chynaliadwyedd lleol