Gwreiddio Diwylliant a Datblygu Cyfranogiad Cymunedol

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn gweithio'n agos gyda staff, myfyrwyr a rhanddeiliaid eraill, gan gynnwys ein cymuned leol. Drwy gynnig amrywiaeth o gyfleoedd i'n holl randdeiliaid fod yn rhan o'n gwaith, ymdrechwn i wreiddio diwylliant o ddatblygu cynaliadwy a fydd yn sicrhau dyfodol mwy disglair a chynaliadwy i bawb.

Rydym wedi llunio Cynllun Cyfathrebu ac Ymgysylltu Cynaliadwyedd  i lywio ein gwaith a'n galluogi i gyfathrebu ac ymgysylltu'n effeithiol â holl aelodau ein Prifysgol a'n cymuned leol, gan gynnwys busnesau a rhanddeiliaid eraill.  Ein nod yw sicrhau ein bod yn gwneud datblygiadau cynaliadwy sy'n gwella bywydau ein staff a'n myfyrwyr, ond hefyd bywydau'r rhai sy'n byw yn y gymuned leol ac ehangach.

Rydym yn cydweithio ag Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Abertawe, sy'n defnyddio Effaith Werdd i ymgysylltu â myfyrwyr a'r gymuned er mwyn cynorthwyo i gyflwyno ein Strategaeth Gynaliadwyedd. Mae Undeb y Myfyrwyr, sy'n cynrychioli llais y myfyrwyr yn bresennol ar bob pwyllgor allweddol, gan gynnwys y Pwyllgor Cyfrifoldebau Corfforaethol sy’n trafod yr holl faterion cynaliadwyedd. Ceir hefyd y fforymau canlynol;

  • Grŵp cyswllt rhwng yr Uwch-dîm Arweinyddiaeth (UDA) a llais y myfyrwyr yn uniongyrchol – gelwir hyn yn Gyfarfod UDA /Swyddogion Amser Llawn (SALl), a gall unrhyw faterion sy’n ymwneud â myfyrwyr, gan gynnwys cynllunio ariannol, cynaliadwyedd, ac ystadau gael eu trafod yn y fforwm yma. Mae hyn yn caniatáu hyblygrwydd ac ymatebolrwydd cyfredol i faterion myfyrwyr.
  • Y Pwyllgor Partneriaeth ac Ymgysylltu â Myfyrwyr (SPEC) - mae hwn yn cael ei gyd-gadeirio gan Lywydd Undeb y Myfyrwyr a Martin Stringer. Mae'r Pwyllgor yn ystyried yr holl faterion sy'n ymwneud â phartneriaethau ac ymgysylltu â myfyrwyr ac yn hyrwyddo strategaethau arloesol ar gyfer cyfathrebu, ymgysylltu a rhoi adborth rhwng y Brifysgol a'r Cyngor â phoblogaeth gyffredinol y myfyrwyr, Undeb y Myfyrwyr a Darganfod (Gwasanaeth Gwirfoddoli Abertawe) (SVS).

Dod o hyd i fwy o wybodaeth am gydweithio yma: