gan leihau ein heffaith

Ym Mhrifysgol Abertawe, yn ogystal â chymryd camau i leihau ein heffaith ar newid yn yr hinsawdd, rydym yn cydnabod yr angen i fynd i'r afael â'n hinsawdd sy’n newid  a sicrhau bod ein campysau'n wydn yn y dyfodol. Rydym wrthi'n datblygu Cynllun Addasu ar gyfer Newid yn yr Hinsawdd a fydd hefyd yn disgrifio'r mesurau a gymerwn i wneud hynny.

Ni allwn obeithio diogelu ein gwydnwch yn erbyn newid yn yr hinsawdd yn y dyfodol drwy weithio mewn ffordd ynysig. Er ei bod yn bwysig i sicrhau bod trefn ar ein hystâd, rydym hefyd yn cydnabod ein bod ni'n dibynnu'n drwm ar nifer o sefydliadau allanol am amrywiaeth o wasanaethau (e.e. cyflenwad ynni a dŵr, gwasanaethau trafnidiaeth a rhwydweithiau TGCh).

Os oes diddordeb gyda chi yn y maes hwn, cysylltwch â ni.