Cynllun Rheoli Carbon

Yn 2015, gwnaeth Prifysgol Abertawe, a oedd cyn hynny'n brifysgol un campws ym Mharc Singleton, agor Campws y Bae, sef prosiect ehangu gwerth £450 miliwn dros 65 erw, gan droi'n brifysgol campws deuol.

O ganlyniad i'r newid sylweddol hwn yn ein cyfleusterau a'n poblogaeth, cytunwyd ar y cyd â Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru mai 2015 – 2016 fyddai'r flwyddyn waelodlin gynrychioliadol berthnasol ar gyfer y Cynllun Rheoli Carbon (CMP). O ganlyniad, gwnaeth cynllun 2016-2026 ddisodli ein Cynllun Rheoli Carbon 2010 – 2020 blaenorol, ac fe'i cymeradwywyd gan Uwch Dîm Rheoli'r Brifysgol a'i Phwyllgor Cyllid.

This is a picture of our active office, a fully sustainable and eco-friendly building at our Bay Campus.
A few of the ceiling of the school of management atrium.

Mae'r Cynllun Rheoli Carbon yn darparu:

  • targedau lleihau carbon clyfar (SMART) amlwg ar gyfer y tymor byr, y tymor canolog a’r tymor hir (e.e. 3.5% y flwyddyn a 35% erbyn 2026)
  • fframwaith o fesurau lleihau carbon, buddsoddiadau gofynnol ac arbedion disgwyliedig (e.e. strategaeth datblygu lleihad carbon a meddylfryd carbon is, gan gynnwys cyfathrebu a hyfforddi)
  • eglurder ar lywodraethu rheoli carbon, rolau a chyfrifoldebau
  • ymrwymiad i fonitro a strwythuro cynnydd adrodd am garbon tuag at y targedau yn gyhoeddus ac yn flynyddol (h.y. cwmpas 1, 2 a 3)
  • arwyddion at ddogfennaeth ategol (e.e. Strategaeth Gynaliadwyedd a Chynllun Teithio)
  • adroddiadau a thargedau; gan bennu mesurai lleihau ar gyfer allyriadau cwmpas 3.
An aerial view of our Bay Campus. There are lots of buildings and facilities such as a sports field.
Darllenwch ein Cynllun Rheoli Carbon nawr

SUT YDYM YN MESUR EFFEITHIOLRWYDD EIN CYNLLUN?

Bob blwyddyn, fel rhan o'n System Rheoli Amgylcheddol ISO14001, rydym yn adrodd ar ein cynnydd mewn perthynas â'n cynllun. Mae'r adrodd hwn am ein cyflawniadau'n digwydd yng nghyfarfodydd o Bwyllgor Cyfrifoldeb Corfforaethol y Brifysgol, sydd wedi'u cadeirio gan Gofrestrydd a Phrif Swyddog Gweithredu'r Brifysgol ac y mae staff, myfyrwyr a chynrychiolwyr yr undeb lafur yn eu mynychu.

AM GYMRYD RHAN?

Mae datblygu “Meddylfryd Carbon Isel” yn un o'n pum thema leihau graidd yn y Cynllun Rheoli Carbon, ac mae'n canolbwyntio ar gynnwys staff a myfyrwyr wrth fonitro, rheoli a lleihau carbon.

I lwyddo yn ein nod o leihau allyriadau carbon gan  35% erbyn 2026, rhaid i ni gynnwys holl gymuned y Brifysgol yn ein rheolaeth o garbon.

Drwy'r prosiect canlynol, rydym yn datgloi potensial ein staff a’n myfyrwyr i leihau ein defnydd o ynni, wrth lywio ac ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol i gael meddylfryd carbon isel.

RYDYM YN MANTEISIO AR DRYDAN A GRËIR O FFYNONELLAU ADNEWYDDADWY

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn talu pris adnewyddadwy ar gyfer 100% o'n trydan o'r grid. Golyga hyn ein bod ni'n ariannu ein defnydd o drydan y mae'r grid yn ei gyflenwi o ffynonellau adnewyddadwy. Dyma ddadansoddiad o'n Ffynonellau Adnewyddadwy  o'r tariff gwyrdd.

MAE PRIFYSGOL ABERTAWE’N AELOD BALCH O RWYDWAITH CARBON ISEL BAE ABERTAWE

Mae Bae Abertawe Carbon Isel yn gweithio i leihau ôl-troed carbon Abertawe. Diben cyffredinol y fenter hon yw datblygu dull cydlynol, integredig a chynaliadwy i leihau allyriadau carbon ar draws pob sector yn Abertawe a de-orllewin Cymru. Yn fwy penodol, dyma’i nodau:

  • Datblygu a hyrwyddo ymagwedd gydlynol at leihau carbon.
  • Sicrhau bod modd mesur y lleihad a’i fod yn bodloni neu’n rhagori ar dargedau cenedlaethol.
  • Uchafu cyfleoedd i brosiectau lleihau carbon yn y rhanbarth gael mynediad at adnoddau a rhannu arfer da.

Edrychwch ar ein Tystysgrif Aelod o Rwydwaith Abertawe Carbon Isel.