Gwarchodfa Natur Prifysgol Abertawe

Rhwng Campws y Bae ac Aber Nedd ceir ein gwarchodfa natur bersonol, Twyni Crymlyn. Mae'r twyni, y forfa a'r traeth wedi'u gwarchod fel Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA). Mae gan Dwyni Crymlyn bwysigrwydd cenedlaethol o ganlyniad i'w bywyd gwyllt.

Mae gan SoDdGA werth mawr os ydych chi'n chwilio am lonyddwch, i ffwrdd o straen bywyd academaidd, ac mae hefyd yn labordy byw ar gyfer addysgu ac ymchwil. Does dim rhaid i chi weithio neu astudio ym Mhrifysgol Abertawe i allu mwynhau Twyni Crymlyn - mae croeso i bawb ddod i ymweld â nhw.

Gwirfoddoli

Rydym yn dibynnu ar ein gwirfoddolwr i helpu i gadw natur unigryw Twyni Crymlyn. Mae prysgoed, coed a phlanhigion goresgynnol yn bygwth mynd yn drech ar blanhigion y twyni tywod ac, o ganlyniad, mae angen eu rheoli. Mae angen cynnal y llwybrau cerdded er mwyn sicrhau mynediad diogel i ymwelwyr. Mae angen clirio'r sbwriel dynol sy'n codi ar hyd y traeth.

Fel ym mhob agwedd ar fywyd, mae’r pandemig byd-eang wedi tarfu ar ein rhaglen arferol o deithiau cerdded bywyd gwyllt, digwyddiadau a gwirfoddoli. Os ydych chi’n byw gerllaw, mae Twyni Crymlyn yn cynnig llawer o le i gael awyr iach ac ymarfer corff yn ogystal â gweld peth o’r bywyd gwyllt gorau sydd gan Abertawe i’w gynnig. Archwiliwch yn ofalus os gwelwch yn dda!

Pan fydd rheoliadau’n ei ganiatáu, rydym yn edrych ymlaen at groesawu pawb yn ôl i gymryd rhan mewn gweithgareddau diogel, â phellter cymdeithasol, ond am y tro, mae’r holl sesiynau glanhau traethau, gwirfoddoli a theithiau cerdded wedi’u gohirio. Caiff yr holl weithgareddau eu hysbysebu ar dudalen Eventbrite, a bydd angen cadw lle drwy honno, felly cadwch lygad allan amdanynt.

Ymweld

O fewn tafliad carreg o Gampws y Bae, mae Twyni Crymlyn yn cynnwys 244ha o dwyni tywod, morfa a thraeth. Mae'r ardal ar agor i bawb ei mwynhau ac mae'n hawdd ei chyrraedd ar feic (llwybr 4 Llwybr Beicio Cenedlaethol), ar fws (pob llwybr i Gampws y Bae a Ffordd Fabian) ac mewn car, ac mae maes parcio talu ac arddangos ar Ffordd Fabian gyferbyn â Stiwdios y Bae.

Ni chaniateir tanau na gwersylla unrhyw le ar y safle a gofynnir i chi ddefnyddio'r biniau a ddarperir ar gyfer sbwriel a baw cŵn. Rhaid cadw cŵn ar dennyn yn y twyni yn ystod y gwanwyn a'r haf i amddiffyn adar sy'n nythu ar y ddaear, ac ar y traeth yn yr hydref a'r gaeaf i amddiffyn clwydi adar arfordirol. Rydym wedi llunio dogfen ddefnyddiol i esbonio pam y mae mor bwysig i ofalu am Dwyni Crymlyn. Darllenwch Côd Ymddygiad Twyni Crymlyn.