Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Gwarchodfa Natur Prifysgol Abertawe

Rhwng Campws y Bae ac Aber Nedd ceir ein gwarchodfa natur bersonol, Twyni Crymlyn. Mae'r twyni, y forfa a'r traeth wedi'u gwarchod fel Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA). Mae gan Dwyni Crymlyn bwysigrwydd cenedlaethol o ganlyniad i'w bywyd gwyllt.

Mae gan SoDdGA werth mawr os ydych chi'n chwilio am lonyddwch, i ffwrdd o straen bywyd academaidd, ac mae hefyd yn labordy byw ar gyfer addysgu ac ymchwil. Does dim rhaid i chi weithio neu astudio ym Mhrifysgol Abertawe i allu mwynhau Twyni Crymlyn - mae croeso i bawb ddod i ymweld â nhw.

Gwirfoddoli

Rydym yn dibynnu ar ein gwirfoddolwr i helpu i gadw natur unigryw Twyni Crymlyn. Mae prysgoed, coed a phlanhigion goresgynnol yn bygwth mynd yn drech ar blanhigion y twyni tywod ac, o ganlyniad, mae angen eu rheoli. Mae angen cynnal y llwybrau cerdded er mwyn sicrhau mynediad diogel i ymwelwyr. Mae angen clirio'r sbwriel dynol sy'n codi ar hyd y traeth.

Yn ystod cyfnod cyfyngiadau symud lleol pandemig COVID-19, ar hyn o bryd gallwn gynnig cyfleoedd i wirfoddoli i fyfyrwyr sy’n byw yn ardal Castell-nedd Port Talbot (gan gynnwys Campws y Bae) yn unig. Cynhelir sesiynau glanhau’r traeth ddydd Mercher cyntaf bob mis rhwng 12pm a 2pm a chynhelir sesiynau rheoli cynefinoedd megis torri a thynnu llwyni a choed mewnlifol o’r twyni bob dydd Iau rhwng 10am a 2pm. 

Mae nifer gyfyngedig o leoedd ar gael ac mae archebu o flaen llaw yn hanfodol. Am ragor o wybodaeth ac i gadw lle, chwiliwch am ddigwyddiadau Cynaliadwyedd Prifysgol Abertawe ar Eventbrite. Pan gaiff y cyfyngiadau symud eu lleddfu, edrychwn ymlaen at groesawu pawb yn ôl, felly cadwch lygad  am ragor o wybodaeth. 

Ymweld

O fewn tafliad carreg o Gampws y Bae, mae Twyni Crymlyn yn cynnwys 244ha o dwyni tywod, morfa a thraeth. Mae'r ardal ar agor i bawb ei mwynhau ac mae'n hawdd ei chyrraedd ar feic (llwybr 4 Llwybr Beicio Cenedlaethol), ar fws (pob llwybr i Gampws y Bae a Ffordd Fabian) ac mewn car, ac mae maes parcio talu ac arddangos ar Ffordd Fabian gyferbyn â Stiwdios y Bae.

Ni chaniateir tanau na gwersylla unrhyw le ar y safle a gofynnir i chi ddefnyddio'r biniau a ddarperir ar gyfer sbwriel a baw cŵn. Rhaid cadw cŵn ar dennyn yn y twyni yn ystod y gwanwyn a'r haf i amddiffyn adar sy'n nythu ar y ddaear, ac ar y traeth yn yr hydref a'r gaeaf i amddiffyn clwydi adar arfordirol. Rydym wedi llunio dogfen ddefnyddiol i esbonio pam y mae mor bwysig i ofalu am Dwyni Crymlyn. Darllenwch Côd Ymddygiad Twyni Crymlyn.