Annog bywyd gwyllt ar y campws

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn hynod ffodus o gael cyfoeth o gynefinoedd. Ein Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth 2016 - 2020 sy'n llywio ein holl waith amddiffyn ac annog bywyd gwyllt ar ein campysau ac o'u hamgylch.

Rydym yn amddiffyn ein bywyd gwyllt drwy wreiddio technegau garddio sy'n annog bywyd gwyllt yn y ffordd rydym yn gofalu am ein tiroedd, gan nodi ardaloedd addas er mwyn creu cynefinoedd newydd a sicrhau bod y Brifysgol yn ystyried natur wrth iddi ddatblygu.

Mae'n Swyddog Bioamrywiaeth yn cynnal teithiau tywys rheolaidd ar draws ein Campysau ac ym Mharc Singleton gerllaw, gan roi cyfleoedd i staff, myfyrwyr a'r gymuned ddysgu mwy am ein bywyd gwyllt a chael y cyfle i fod yn rhan o'r drafodaeth.

Harlequin ladybird
Gull
Gull
Striped millipede

Problemau a Digwyddiadau Sy'n Ymwneud â Bywyd Gwyllt ar Campws

Weithiau, gall cael bywyd gwyllt mor gyfoethog ar y campws arwain at broblemau annisgwyl. Boed yn anifeiliaid sy'n canfod eu ffordd i mewn i adeiladau, cywion yn cwympo o nythod neu wylan yn dwyn eich brechdan, gall bywyd gwyllt eich synnu ar adegau.

Gobeithiwn y bydd y taflenni gwybodaeth isod yn ateb rhai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin, ond ar gyfer unrhyw beth arall, bydd ein Swyddog Bioamrywiaeth yn ceisio cynnig ateb. Os bydd anifail ag anaf y mae angen cymorth arno, bydd yn rhaid i chi gysylltu â'r RSPCA, milfeddyg lleol neu Ysbyty Adar Penrhyn Gŵyr, ond sylwer – yn y rhan fwyaf o achosion, bydd angen i chi fynd â'r anifail atynt eich hun.

Annog gwenyn

This image shows a bee on a white flower with greenery in the background

Dyfarnwyd gwobr statws Caru Gwenyn i ni am ein gwaith i annog bywyd gwyllt i ffynnu ar ein campysau. Caru Gwenyn yw menter gan Lywodraeth Cymru sydd â'r nod o annog pobl i helpu pryfed peillio megis gwenyn a gloÿnnod. Rydym yn falch iawn o fod y Brifysgol sy'n Caru Gwenyn gyntaf yng Nghymru!

Cyflwynwyd dau gwch gwenyn gennym ar Gampws Singleton ym mis Ionawr 2014. Roedd y cychod mor llwyddiannus mae bellach gennym chwe ohonynt! Rydym yn falch iawn o allu dweud eu bod yn parhau i dyfu'n gryf diolch i'r gofal a roddir iddynt gennym.

Mae plannu blodau gwyllt brodorol, waliau gwyrdd, gadael ardaloedd gwyllt i wenyn nythu ynddynt a chodi gwestai i bryfed oll wedi ein helpu i greu cyffro ar draws Campws y Bae hefyd.

Gardd Blodau Gwyllt Flora Industria

This image shows the Flora Industria Wildflower Garden which is based at Swansea University Bay Campus. There is lots of greenery, metal and a sign explaining the purpose of the garden.

Ym mis Medi 2018, agorwyd Gardd Blodau Gwyllt Flora Industria yn swyddogol. Lleolir yr ardd, a ariennir gan Grow Wild (sef rhaglen allgymorth genedlaethol Gerddi Kew), ger â'r ORACLE ar Gampws y Bae. Gardd blodau gwyllt ôl-ddiwydiannol ydyw a ddyluniwyd i ddangos sut y gall dyn a blodau gwyllt fyw ochr yn ochr hyd yn oed ymysg y seilos, y simneiau, y tyrrau a'r ffwrneisi yn y tirweddau a grëwyd gan ddyn mwyaf digyfaddawd.

Mae gan "chwyn" y gerddi harddwch cain sy'n cuddio eu natur wydn, gan ddod â lliw a bywyd i'n tirweddau trefol a darparu lloches a ffynhonnell bwyd hollbwysig i wenyn, gloÿnnod a phryfed peillio eraill. Ynghyd â phlannu sy'n annog bywyd gwyllt arall ar draws ein campysau, mae Flora Industria yn cynnig cam sy'n helpu i gysylltu bywyd gwyllt ar draws Abertawe a'r tu hwnt.

Dysgu am Campws Bioamrywiaeth

Mae ein Swyddog Bioamrywiaeth yn cynnal nifer o ddigwyddiadau gwahanol yma ar y campws.

Dewch draw i ddysgu am yr holl gynefinoedd a rhywogaethau gwahanol y gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw o amgylch Prifysgol Abertawe, mynd ar daith o amgylch Crymlyn Burrows neu gymryd rhan mewn sesiwn casglu sbwriel. Gallwch hefyd gael bach o awyr iach, ymestyn eich coesau a dilyn y Llwybr Natur ar Gampws Singleton yn eich amser eich hun, wrth ddarganfod rhai o’r fioamrywiaeth amrywiol sydd gennym yma ar y campws.

Gallwch weld rhestr lawn o'r holl ddigwyddiadau sydd ar ddod trwy fynd draw i'r dudalen Cymryd Rhan.