Annog bywyd gwyllt ar y campws

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn hynod ffodus o gael cyfoeth o gynefinoedd. Ein Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth 2016 - 2020 sy'n llywio ein holl waith amddiffyn ac annog bywyd gwyllt ar ein campysau ac o'u hamgylch.

Rydym yn amddiffyn ein bywyd gwyllt drwy wreiddio technegau garddio sy'n annog bywyd gwyllt yn y ffordd rydym yn gofalu am ein tiroedd, gan nodi ardaloedd addas er mwyn creu cynefinoedd newydd a sicrhau bod y Brifysgol yn ystyried natur wrth iddi ddatblygu.

Mae'n Swyddog Bioamrywiaeth yn cynnal teithiau tywys rheolaidd ar draws ein Campysau ac ym Mharc Singleton gerllaw, gan roi cyfleoedd i staff, myfyrwyr a'r gymuned ddysgu mwy am ein bywyd gwyllt a chael y cyfle i fod yn rhan o'r drafodaeth.

A close up image of yellow buttercup flowers amongst the green grass. Gweld ein Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth

Annog gwenyn

This image shows a bee on a white flower with greenery in the background

Dyfarnwyd gwobr statws Caru Gwenyn i ni am ein gwaith i annog bywyd gwyllt i ffynnu ar ein campysau. Caru Gwenyn yw menter gan Lywodraeth Cymru sydd â'r nod o annog pobl i helpu pryfed peillio megis gwenyn a gloÿnnod. Rydym yn falch iawn o fod y Brifysgol sy'n Caru Gwenyn gyntaf yng Nghymru!

Cyflwynwyd dau gwch gwenyn gennym ar Gampws Singleton ym mis Ionawr 2014. Roedd y cychod mor llwyddiannus mae bellach gennym chwe ohonynt! Rydym yn falch iawn o allu dweud eu bod yn parhau i dyfu'n gryf diolch i'r gofal a roddir iddynt gennym.

Mae plannu blodau gwyllt brodorol, waliau gwyrdd, gadael ardaloedd gwyllt i wenyn nythu ynddynt a chodi gwestai i bryfed oll wedi ein helpu i greu cyffro ar draws Campws y Bae hefyd.

Gardd Blodau Gwyllt Flora Industria

This image shows the Flora Industria Wildflower Garden which is based at Swansea University Bay Campus. There is lots of greenery, metal and a sign explaining the purpose of the garden.

Ym mis Medi 2018, agorwyd Gardd Blodau Gwyllt Flora Industria yn swyddogol. Lleolir yr ardd, a ariennir gan Grow Wild (sef rhaglen allgymorth genedlaethol Gerddi Kew), ochr yn ochr â'r ORACLE ar Gampws y Bae. Gardd blodau gwyllt ôl-ddiwydiannol ydyw a ddyluniwyd i ddangos sut y gall dyn a blodau gwyllt fyw ochr yn ochr hyd yn oed ymysg y seilos, y simneiau, y tyrrau a'r ffwrneisi yn y tirweddau a grëwyd gan ddyn mwyaf digyfaddawd.

Mae gan "chwyn" y gerddi harddwch cain sy'n cuddio eu natur wydn, gan ddod â lliw a bywyd i'n tirweddau trefol a darparu lloches a ffynhonnell bwyd hollbwysig i wenyn, gloÿnnod a phryfed peillio eraill. Ynghyd â phlannu sy'n annog bywyd gwyllt arall ar draws ein campysau, mae Flora Industria yn cynnig cam sy'n helpu i gysylltu bywyd gwyllt ar draws Abertawe a'r tu hwnt.